Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၵျပၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃးၾႆးၾႃႉ ဝႆးလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶွမ်ႊပၼီႊၵႃး Aspark မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဝႆးလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၵႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Aspark OWL SP600 လႆႈၵႂႃႇၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်း တီႈဝၢင်းႁေႃႈၵႃး မိူင်းၵျႃႇမၼီႇသေ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် ဝႆးထိုင် 438.73 Km - ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃး...

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ မွၵ်ႈ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 5,800,000 မဵတ်ႉလႄႈ ႁေးလူဝ်းဢိၼ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 225 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ၼႂ်းၵႃးသွင်လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2024 ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉ မီးၵႃးသွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မုင်ႈၶဝ်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈလၢဝ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႉထတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပူဝ်းဢိၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း 25 ပီႊလီႊယၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ပူဝ်းဢိၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းၼႂ်း ပီ 2018 တင်း 2019 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပူဝ်းဢိၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း 25 ပီႊလီႊယၼ်ႊတေႃႊလႃႊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ - ဝႃႈၼႆ။ ၶိူင်ႈမိၼ် ပူဝ်းဢိၼ်းၼႆႉ ယၢတ်ႇတူၵ်း ၼႂ်းပီ 2018  ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပီ...

EU တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းမၢၼ်ႈတင်း ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် တႃႇငိုၼ်း 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ယူႊရူပ်ႊ EU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ မိူင်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇငိုၼ်း 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊ - ဝႃႈၼႆ။ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊၼႆႉ တေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ...

ၵူၼ်းၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်တင်း ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈသေ လႆႈပွႆႇပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေး ၼမ်မႃးထိုင် 120 လၢၼ်ႉ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်တင်း ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈသေ လႆႈပွႆႇပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးဝႆႉၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2024 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်မႃးထိုင် 120 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢႅၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႇယူဝ် ၵူႊတႃရႅတ့် (Antonio Guterres) ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ ဢၼ်တေသူင်ႇၸူး လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/06/2024 ၼႆႉဝႃႈ တီႉၺွပ်း လႆႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Star Link မွၵ်ႈ 60 လုၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ တီႈမိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး လူႉတၢႆ 500 ပၢႆ

ဝဵင်းမႅၵ်ႇၵႃႇ(မက္ကာမြို့) မိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး (ဆော်ဒီအာရေဗျ) တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ (ဟာ့ဂျ်) ယူႇၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ၵေႃႉၼႆ - ဢိင်ၼိူဝ် လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင် ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵွၼ်းတူင်ႇလႄႈ ၽူးၵျႅၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉလႄႈ ႁၢႆဝႆႉ 17 ၵေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႉၵျူဝ်း ၸႄႈမိူင်းၵွၼ်းတူင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၽူႈၼမ်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်းသၢင် လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တုၵ်းယွၼ်း ဢဝ်ၼႃႈလိၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4 တီႈ

တႃႇတေ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းသုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 -16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ဝႆႉဝႃႈ - သင်မၵ်ႈမၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းထႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် 120 ဝၼ်းၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်လၢတ်ႈ။ Obaidual Quader ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ - ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သူင်ႇမိူဝ်း ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ သတႃးလိင်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ်သိုၵ်း ၶိူင်ႈတူၺ်းတီႈၵႆလႄႈ...

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတူႊရၵီႊ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI တွပ်ႈလိၵ်ႈ ၺႃးတီႉပၼ်တၢမ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢိတ်သ်ႉပႃႊတႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတူႊရၵီႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်သေ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးၶူးသွၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ လွင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI ၸွႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ...

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း