Monday, June 17, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ တီႈမိူင်းၼၢႆႊၵျီႊရီႊယႃႊ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶွၵ်ႈလူင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈ 100 ပၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်သူႇလေႇၵျႃႇ မိူင်းၼၢႆႊၵျီႊရီႊယႃႊ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶွၵ်ႈလူင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈပၢႆႈ လွတ်ႈဝႆႉ 119 ၵေႃႉ  ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၶွၵ်ႈၵွႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ပလိၵ်ႈၸွမ်းလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႉလႆႈၶိုၼ်း 10 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းတႆး - မိူင်းထႆး တေသိုပ်ႇသုင်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၾူၼ်လူမ်းၾၢင်ႉ -  ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 မႃးၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 45...

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ 5 တူဝ်

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ မႃႉၵေႃႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵူၼ်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မႃႉတပ်ႉသိုၵ်း ႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ 5 တူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးသေ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ  မႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ်  ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်း ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ် 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း။ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉပၢတ်ႇသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆး Technology ပၢႆးၸၼ်ႉသုင်သေ ဢဝ်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ၼႂ်ႊၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸီႉသင်ႇဢဝ်ၵူႈလွင်ႈ။ ရူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းၶႄႇသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင် တေပဵၼ်ဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မိူင်းမလေးသျႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၽွင်းၾိုၵ်းမိၼ်

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မိူင်းမလေးသျႃး 2 လမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၾိုၵ်းမိၼ်၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်း တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ လူႉတၢႆမူတ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းမလေးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ (ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မိူင်းမလေးသျႃး ၾိုၵ်းမိၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်...

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈထိၵ်ႉထွၵ်ႇ – လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ ထိၵ်ႉထွၵ်ႇ (TikTok) ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ပေႃးၶွမ်ႊပၼီႊ ByteDance ဢမ်ႇၶၢႆထိၵ်ႉထွၵ်ႇၼႆႉၸိုင် တေသင်ႇပိၵ်ႉထိၵ်ႉထွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျုဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊ (Joe Biden) ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ သင်ၺႃးၼႂ်းမိုဝ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ 8 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ပေႃးၶၢႆ တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 5 ပီ

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇပူတ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူႇလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ E-Cigerret သေ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ရၢမ်းၶမ်းႁႅင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈလဵဝ် တီႉလႆႈလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ မိုၼ်ႇဢၼ်ပၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ -...

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ - တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ...

ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၽူႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႉတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်

ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးဢႅဝ်ႇထိုင် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယင်းၼမ်လိူဝ်ၵွၼ်ႇၼႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ၵျႃႊမၼီႊ၊ ထၢႆႊဝၼ်ႊ၊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ တီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE)  

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE) လႄႈ ဢူဝ်ႊမၼ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မွၵ်ႈ 300 ထဵဝ်ႈ။ မိူင်းယူႊဢေႊဢီႊ ၸဝ်ႈၾႃႉဢႃႊရပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မႆႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးပႃးႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၵၢင် မိူင်း။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။  ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်လူမ်း...

ဢိတ်ႉသရေႊလႄႈဢီႊရၼ်ႊ ယိုဝ်းၵၼ်

မိူင်းဢိတ်ႉသရေး တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ၊ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မိသ်ႊသၢႆႊထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆ ၶၢဝ်ႇ ABC - CNN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်ဢိတ်ႉသရေႊ ယိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဝ်ႉမၢႆယိူင်းၸူး ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိဝ်းၶလီႊယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ လႄႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

လုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမတ်ႉသ် တၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ဢိတ်ႉသ်ရေႊ တင်း 3 ပီႈၼွင်ႉ

သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတီႈၵုၼ်ၵႅပ်ႈၵႃႊသႃႊ တိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း သိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် တၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း ႁႃႊမတ်ႉသ်။  ပဵၼ်ၽွင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ဢိတ်ႉသ်မေလ်း ႁႃႊၼီႊယႃႊ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႁႃႊမၢတ်ႉသ် တိုၵ်ႉၼင်ႈပၢင်သဝ်းဝႆႉ။ တၢႆတင်း 3...

John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024

ထဝ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင့် John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထုၵ်ႇမၢႆပဵၼ် ၽူႈဢႃယုယၢဝ်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024 ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1912 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 26...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း