Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ယုၵ်းယၢၵ်းပလတ်ႊသတိၵ်ႊ – ထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶႄလ်ႊ ဢွၵ်ႇၼမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ မိူင်းၼေႃႊဝေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးယုၵ်းယၢၵ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈပီ ဢမ်ႇယွမ်း 400 လၢၼ်ႉတၼ်ႊ  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးယုၵ်းယၢၵ်းပလတ်ႊသတိၵ်ႊလႄႈ ထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶႄလ်ႊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တေႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ပလတ်ႊသတိၵ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁေႃႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ပူႊတိၼ်ႊ မိူင်းရတ်ႉသျႃး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ မိူင်းရတ်ႉသျႃး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်ႁွပ်ႈထီႉ 4 ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 မတ်ႊၶျ်ၼႆႉသေ  ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လႆႈၶႅပ်းမႄးၵမ်ႉထႅမ် 88% သေ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ တႄႇႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၵူပ်ႉၵူႈတင်း ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း ၼၢင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၢင်းပႅၼ်ႊၼီႊဝွင်ႊ  Penny Wong ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ် ယိင်းႁၵ်ႉယိင်းၼၼ်ႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်းၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်း ၼၢင်း Sophie Allouache မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ LGBT...

လွင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယွမ်းလူင်း – ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမႂ်ႇယွမ်းလူင်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလူတ်းယွၼ်ႇမႃးႁႅင်းလႄႈ တၵ်းလႆႈၶိုၼ်းတမ်းပိူင် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊...

IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁွင်ႉၽဵင်း – ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၶွမ်ႇမတီႇ ဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊလုမ်ႈၾႃႉ IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႇၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ပူၵ်း တုင်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ ဢၼ်တေၸတ်း တီႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၵျူႊလၢႆႊထိုင် 11 ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2024 ဝႃႈၼႆ။ IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ -  ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းရတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း...

ပူႊတိၼ်ႊဝႃႈ သင်ၽႂ်ယႃႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ တေဢဝ်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ

ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊဝႃႈ ပေႃးတိူဝ်ႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊမႃး တေဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်ႊတႃႊပိဝ်ႊ ၼႂ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊဝႃႈ - ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊၸိုင် ၵႃႈတေလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ...

ၶွင်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းလုမ်းတြႃး ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလၢႆႊ (Move Forward Party) ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ ဢၼ်ပဵၼ်ထိမ်ႊၽိထႃႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇပူတ်းပွႆႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ ၸင်ႇႁႃ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းပႆႇပေႃးႁိုင် - ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈလုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇ...

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ဢဝ်လိူင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵျီႊၼီႊဝႃႊၼႆႉ...

မိူင်းသုၺ်ႊၻိၼ်ႊ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ NATO

မိူင်းသုၺ်ႊၻိၼ်ႊ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ NATO မိူင်းထူၼ်ႈ 32 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းပူၼ်ႉမႃး။ မိူင်းသုၺ်ႊၻိၼ်ႊၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးလင် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ယူႇၵႄႈၵၢင်မႃးတႃႇသေႇ ၸင်ႇႁႃမႃးတူၵ်းလူင်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ဝၢႆးလင် သိုၵ်းရတ်ႉသျႃႊ ယိုဝ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း။ တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မိူင်းသုၺ်ႊၻိၼ်ႊ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ၼႆသေ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸုမ်း တီႈဝဵင်းလူင်ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး 117 ပီ တီႈမိူင်းသပဵၼ်ႊ

ထဝ်ႈယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းသပဵၼ်ႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပီၼႆႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 117 ပီ လုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၼၢင်း ယိင်းဢႃယုယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မႄႈထဝ်ႈဢႃယုယၢဝ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မႃႊရီႊယႃႊ ပရၼ်ႊယႅပ်ႉသ် မူဝ်ႊရီႊယႃႊ ။ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1907 ၼီႈ ၵိူတ်ႇတီႈမိူင်းသၼ်ႊၾရၼ်ႊသိတ်ႉသ်ၵူဝ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၵႄႊလီႊၾူဝ်ႊၼီႊယႃႊ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ။...

သင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၼိမ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယိင်း – ၸၢႆး တေၼိမ်မၼ်ႈၵိုမ်း

ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ -  တႃႇလႆႈလွင်ႈၸၢႆး - ယိင်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၶွႆႈတၢင်းယႅၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ မီးၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - There is no limit to what...

ပီၼႆႉ ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ မိူင်းမူဝ်းလိူဝ်ႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး တူၺ်းလူပၢႆးယူႇလီ

ပီၼႆႉ ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းမူဝ်းၼႃႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဢႆ ၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၊ ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ ႁူဝ်မဝ်း ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပီၵၢႆၸိုင် ပီၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ...

Joe Biden တင်း Donald Trump တေၶႅင်ႇၵၼ် တီႈၼင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶေႉၵၼ်တႃႇလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸုပ်ႈမႂ်ႇ Joe Biden  လႄႈ Donald Trump လႆႈၶႅပ်း မႄးၼမ် တေလႆႈၶႅင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 ၼႆႉ တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶေႉၵၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၸုပ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ Joe Biden  လႄႈ Donald Trump လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်...

မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈယႃႉလုၵ်ႈ

သၽႃး မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇဢဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမႄႈမၢၼ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈ ယႃႉလုၵ်ႈ တူၵ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇပႃးၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/3/2024 ၼႆႉ သွင်သၽႃး  မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇဢဝ်ၶေႃႈမၢႆဢၼ်ဝႃႈ ယႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် - ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး သႂ်ႇၶႅပ်း ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် မီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၽေး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 1 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆယွၼ်ႉၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း