ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း

0
564

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉသႂ်ႇတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းႁႅၵ်းသိုၵ်း-ဝႃႈၼႆ။

Photo:by (Photo by – / Dong-A Ilbo / AFP) / South Korea OUT

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းတၢမ်ငဝ်းလၢႆး မိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ-  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလူမ်ႇၵွႆပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ/ၸၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝဵင်းၵႄးသွင်း ၼႂ်းၾင်ႇၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ တီႈႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo:by thairath.co.th ၶိမ်းယူဝ်းၸွင်း ၼွင်ႉယိင်း ၶိမ်းၸွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉလၢႆဝၼ်း  ၶိမ်းယူဝ်းၸွင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၶိမ်းၸွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ  ၾၢင်ႉတိူၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း၊ ဢၼ်ပွႆႇၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၽိုၼ်ႉဝၢႆႇ ႁၵ်းလင်ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇပွင်းလူင်းၵိုၵ်းၵပ်းဝႂ်ပိဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်း ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇၼၼ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်တၢင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ၵူၼ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း တႄႉတႄႉ။ ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၵ်းလင်တေႃႇတၢင်းမုင်ႈမွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼိူဝ်ၵုၼ်ယွၼ်ႇၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃး ၵဝ်းယွၵ်ႇၶတ်းတႃႉၸိုင် တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းၵေႃႈ တေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo:by KOREA POOL / AFP) / South Korea OUT ပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇလုမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ/ၸၢၼ်း မိူဝ်ႈ 14/9/2018

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း (ၵဝ်းလီတႂ်ႈ) ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မုၼ်းၸႄးဢိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တင်း ၶိမ်းၸွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ႁွင်ႇ (ၵဝ်းလီၼိူဝ်) လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် သုတ်းယွတ်ႈ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈပၼ်းမုၼ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶဵတ်ႇ ႁၢမ်းႁႅၵ်းသိုၵ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၽူႈၼမ်းသွင်ၾၢႆႇႁၼ်လီတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ  ထိုင်မႃးၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵႄးသွင်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးၽွင်းႁူဝ်ပီ 2020 မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးသေ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ယူႇ တီႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇပေႃးထိုင်ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇလႅဝ်ၽႅဝ်ႉပႅတ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ ထႆးရတ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ