ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉလႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း

0
448

ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်  တုၵ်းယွၼ်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း  ။

Photo: sanook.com ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 01/06/2020 ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် (The White House) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းသုၵ်း (29/05/2020)ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅမ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမႅပ်းတဵတ်ႇ သွၼ်ႉတူဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးၵိုၵ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၼၼ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းလႆႈပၢႆႈၽေးလူင်းလုၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽူႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် တီႈၼႃႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူင်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇၶတ်းတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ဝိုတ်ႉ သိုင်းသႂ်ႇသေ ၶိုင်မၢင်ႇဢၢင်ႈယႃႉလူႉၵဝ်းလႅဝ်ပႅတ်ႈတႅဝ်းႁူဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: sanook.com ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈပႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ မူၵ်းတဵတ်ႇယူႇၼႂ်းလုၵ်ႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ တင်းႁိုင်မွၵ်ႈႁိမ်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ လုၵ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆႈၽေး ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် လူမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃႁူဝ်တီးမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတီႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/05/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈၶူၼ်ႉတူဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသီၽိဝ် (ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလမ်) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵျွတ်ႉ ၾလွႆး တီႈဝဵင်းမိၼ်းၼီးဢႄး ၽူဝ်းလိသ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပလိၵ်ႈၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉလၢႆး ႁုၵ်းႁၢႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်တီႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ။

Photo: sanook.com ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်

ပိူဝ်ႈတႃႇမၼ်းၸၢႆးတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼႆသေ  ဝၢႆးမႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း လၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယင်းတိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE