မိူင်းမလေးသျႃး ၵုမ်းတိ ႁိူဝ်း ၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလွင်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိုင်ၼၢၼ်း 2 လိူၼ်

0
542

ႁိူဝ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းမွၵ်ႈ 270 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း Lock Down ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွတ်ႇတီႈမိူင်းလႂ် လႆႈယူႇၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။

Photo Getty Image- ႁိူဝ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မလေႊသျႃႊ မိူဝ်ႈပီ 2018

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 8 /6/2020 ၼႆႉ ႁိူဝ်းၶဝ် လွင်ႈမႃးႁိမ်းၾင်ႇၵုၼ် လၢၼ်ႊၵႃႊဝီႊ မိူင်းမလေးသျႃးလႄႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းမလေးသျႃး လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ။

ၶၢဝ်ႇ AFP ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမလေး ၸိသင်ႇႁႂ်ႈဝၢႆႇႁူဝ်ႁိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼိူဝ်ႁိူဝ်း 53 ၵေႃႉဝႅၼ်တူၵ်းႁိူဝ်းသေ ၶတ်းၸႂ်လုၺ်းၸူးၾင်ႇ ဢၢင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်ထႅမ်ႁႅင်းလမ်းတီႉၺွပ်းလႄႈ တီႉလႆႈၶိုၼ်းမူတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်ႁိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတီႉလႆႈၵူၼ်း 216 ၵေႃႉ။ မီးပႃးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမိူင်း ပင်းၵလႃးထဵတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၺႃးၶူဝ်းဝိတ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူင်းလႂ်သေ ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇႁိုင် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်း ၸုမ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇၾင်ႇမႃး လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႅပ်ႈတေလၵ်ႉၶိုၼ်ႈၾင်ႇ တီႈဢိတ်းတီႈဢွတ်းသေ လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈလိူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမလေးသျႃး တီႉလႆႈၼႆႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈၵုၼ် လၢၼ်ႊၵႃႊဝီႊ သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေသိုပ်ႇသူင်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈႁိုဝ်။

ၶေႃႈမုလ်း – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE