ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

0
849

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။

Photo Credit to bangkokbiznews- ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ မိူင်း USA

ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ယွၼ်ႉဝႃႈမီးပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးၸၢႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်း ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်မီးမႃးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ လီၵူဝ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ လႆႈတူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယူႇတႃႇသေႇ၊ တေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်လီလီသေၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵႂႃႇႁိုၵ်ႉသႂ်ႇပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဢေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတီႈလႂ်။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ curfew ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ပႆႇတွၼ်ႉႁၼ်သေပွၵ်ႈၶႃႈ  ၶႂ်ႈဝႃႈလႆႈၵူဝ်လႆႈၾၢင်ႉလိူဝ် Covid-19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/5/2020ၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ George Floyd မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် တီႈႁၢၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၸႂ်ႉငိုၼ်းၵႅၵ်းငိုၼ်းပွမ်လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉလႆႈၵပ်းၾူၼ်းၸႅင်ႈပလိၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉပလိၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇထိုင်တီႈႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ သေ တီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆး တဵၵ်းမၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇသေ ဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ တဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃးဝႆႉ၊ မၼ်းၸၢႆး ႁွင်ႉသႅၼ်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈဝႃႈ “ၵဝ်ၶႃႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈ” ၵူၺ်းၵႃႈပလိၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လႄႈ ထိုင်တီႈမၼ်းၸၢႆးပေႃးလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ၊ ၽွင်းဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၽိဝ်လမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်း၊ ၸႅၵ်ႇၽႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ။

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ၵႃးပလိၵ်ႈလႄႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸွမ်းသႅင်ႇႁၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ်၊ ပိုၼ်ႉတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်သီသိတ်ႇသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်သေတီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း US မွၵ်ႈ 40 ၸႄႈမိူင်း ၵေႃႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ Curfew ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ (US) ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႅတ်ႊၼၢမ်ႊ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE