Sunday, April 14, 2024

မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇသင် ? ၽူႈလဵပ်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း /ၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ထတ်းသၢင်ဝႆ့ၸိူင့်ႁိုဝ် ?

Must read

(ဝၼ်းထီ့ 10 လိူၼ် February ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈပူၼ့်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ တေ  တႄႇ ၸႂ့်တိုဝ်း မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် သိုၵ်း ၵူႈၵေႃ့  – ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။

မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီ့ 4 လိူၼ်  ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ပိူဝ်ႊ ပီ 2010 ပူၼ်ႉမႃးသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇမႃးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉ။

- Subscription -

ၸလၢႆးထႅတ့်ၼီႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ့်သိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်လုၵ့်ၽိုၼ့် ၶၢဝ်းမႆႈ (ၼူၺ်ႇဢူးတေႃႇလၢၼ်ႇယေး) ၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူ့ယႂ်ႇသုမ်းလူင် ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈၶိုင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မေးၼၢင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸႂ်ႉယိုဝ်းသိုၵ်း ။  ၶိုင်ၸိူင့် ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ့်လႄႈ လိုၼ်းသုတ်း ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်ႈမၼ်း ၸႂ့်တိုဝ်းၶိုၼ်း  ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ14 ပီပူၼ့်မႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ၼႆ့ပႃးဝႆ့ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃ့ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ – ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 35 ပီ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ ။

ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉသေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸိုင် ၽူႈၸၢႆး တၵ်းလႆႈ မီး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 45 ပီ၊ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ သေႁဵတ်း ၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃယႃ ၊ ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယႃႊ လႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်း မေႃသေဢၼ်ဢၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ – ဢမ်ႇမီး ၽေးၶဵၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းသင်သေ တဵၵ်းၸႂ့်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃ့ ႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း တွၼ်ႈတႃႇတေတိုၵ်းတေႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၵူၺ်းတေ့  မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ့်တၢႆတၢင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ့်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သွၼ့်ၵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ဢူးၵျီးမျိၼ့် ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး လၢတ်ႈဝႃႈ – မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆ့ တေလႆႈၸႂ့်တိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်း  မိူင်းၼိုင်ႈ လႄႈတင်း မိူင်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ့်ၵူၺ်း ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈ ႁူပ့်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ပၢႆးယူႇလီ  လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ဝႆ့ယူႇယဝ့် သမ့်မႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈၸိူင့်ၼႆထႅင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁဵတ်းႁႃ ၵိၼ်သင် ။ ပေႃးဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ သမ့်တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ သုင်သုတ်း 5 ပီၼႆ့လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ့် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ၸိူင့်ၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ့်တိုဝ်း မၢႆမီႈ ၸိူင့်ၼႆ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢူးၶုၼ်ႇမိၼ့်ထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း (PNFC) လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ့်တိုဝ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆ့ ၼႆ့  သင်ဝႃႈ ၶဝ်သုမ်းသိုၵ်း ၊ သုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊  သုမ်းၵူႈ ၾၢႆႇၾၢႆႇ မႃးၸိုင် ၶဝ်တေၶႂ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ့် တႃႇၶဝ်ၵူၺ်း ။  ပေႃးယဝ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ် ၸႅၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႅၵ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃ့ ထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း – ဝႃႈၼႆ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတေ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ့် တိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆ့ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်ၵူၺ်း -ဝႃႈၼႆ ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆ့သေ တၵ်းတေလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵေႇသုတ်း 1 ၵေႃႉ 2 ပီ ။ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးပၺ်ႇၺႃႇမေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းသေ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းႁွင့်သမ့် တၵ်းတေလႆးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 3 ပီ ၊  ပေႃးမီး ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထိုင် 5 ပီ ။

တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း – ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ  ၸႄႈ ဝဵင်း ဝႆႉသေ တေၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်းၸုပ်ႈၸုပ်ႈ။ 

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမဵဝ်းထႅတ့် ဢၼ်ႁဵတ်း (CDM) ၼၼ့် ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆ့ မီးလွင်ႈတုမ့်ယွၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေ့တေ့။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မုင့်ႁေႃႁိူၼ်း သေ ဢႃႇယု တဵမ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ၼၼ့်   ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း လႄႈ တိူင်းၸိူဝ်းၼႆ့ တေသူင်ႇ  လိၵ်ႈ မႃးသေ ႁွင့်ၵႂႃႇ ။ သင်ဝႃႈ လိၵ်ႈထိုင်မႃးယဝ့်သေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈမီး ၶေႃႈဢၢင်ႈ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၼေလွင်ႈတၢင်း ၶေႃႈဢၢင်ႈလႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် တေၸၢင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃး တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (NUG) လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်ၶဝ် သုမ်းသိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ယွမ်းသေ ၸင်ႇဢဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႇၸိူဝ်း ၼႆ့ မႃးၸႂ့် ။ လိုၼ်းသုတ်းသမ့် တဵၵ်းၸႂ့်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃ့လႂ် ဢၼ်တေၶႂ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶဝ် လွၼ့်လွၼ့် ။ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းတေ လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်  သိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼၼ့်ၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ထႅင်ႈႁႅင်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ၸလၢႆးထႅတ့်ၼီႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ့်သိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ့်တိုဝ်း ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ဢၼ်ၼႆ့ၼႆ့ ယွၼ့်ၶဝ် ၶႂ်ႈၶတ်းၸႂ် ဢၢပ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ် တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ့်ထႅမ် ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၼၼ့်ၵူၺ်း ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵမ့်ထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ် ၵႅတ်ႇၶႄႁေ့ၵင်ႈပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ  – ဝႃႈၼႆ ။

ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်တိုဝ်း ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ၼႆ့သေ ၶတ်းၸႂ်ၽိူမ့်ထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ယူႇသေတႃ့ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈ ႁေ့ၵင်ႈပၼ် လွင်ႈဢၼ် ၶဝ်တူၵ်းသုမ်းၼၼ့် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ၶႂ်ႈႁွင့်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁွင့်လႆႈၼၼ့် ၸင်ႇလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ့်တိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၼႆ့ၵူၺ်း ။ ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆ့သေတႃ့ လွင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် ယွမ်းၵႂႃႇၼၼ့်တေ့ တေ ဢမ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈသင် – ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 10 ၼၼ့်ဝႃႈ – ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်သေ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈလူဝ်ႇ လႆႈၸႂ့် တိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ  ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ – ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်း လုမ်းလႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ ၵူၼ်းတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီသေ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၸိုင် တေပွႆႇဝၢင်းပၼ်ယူႇ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် တူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်း (လိပ်ႈ/ႁၢၼ်ႈ) ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင့် တီႈၸုမ်း ၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့တေ့ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ လႆႈ – ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။

သင်ထုၵ်ႇႁွင့်ၵႂႃႇ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈထိုင် 5 ပီ – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸႂ့်တိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆ့ယဝ့် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ့်တိုဝ်း သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈ တၢင်ႇဝႃႈ ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆ့ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၶဝ်တေ့ ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်သေ တေ ၸၢင်ႈ ၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇ လႆႈယူႇသေတႃ့ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ်တေ့ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ သေ မီးၽေးတေ့တေ့ ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်။

(ၼၢင်းငိုၼ်းႁွမ် လႆႈဢိင်ဢဝ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းမႄးပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း