Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

သူၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းလွၵ်ႇတႆးလႆႈတၢႆၸႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း - ၶိုၼ်းၵဵပ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ လွၵ်ႈသႆႈၸႂ်ၶဵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီပႅၵ်ႇၸႂ်ယူႇ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တႆးဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈ တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸၵ်ႉၸၼ် ၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီသေ ၸင်ႇၵွႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ၵေႃႈယင်းလီလိူဝ် တေလႆႈဢမ်ႇလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႂ်တႆးထၢင်ႇထိူမ်ၼင်ႇၼၼ်။ ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်း လိၵ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်...

Valentine ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ - ဝၼ်း ဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ(Valentine)  ။ ပိူင်လူင်မၼ်း မၢဝ်ႇသၢဝ် တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ယဝ်ႉ သူင်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းဝၼ်း ၼႆႉသေ တွၼ်ႈပၼ် မွၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၼႄတၢင်းႁၵ်ႉတီႈဢၼ်ၵေႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉလႄႈ လႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ...

ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးထၢမ်ၵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးတွပ်ႇလႆႈၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇယင်းတေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်လူးၵွၼ်ႇ။...

ငဝ်းလၢႆး ပၵတိ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူင်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇႁိုဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ဢိင်ဢၢင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်တီႈငဝ်းလၢႆးထမ်းမတႃးၼၼ့်ၼႆသေ တေႃႇဢႃယုလူင်ပွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း 6 လိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမတ့်တႃ 425 ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼၼ့်ယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ငဝ်းလၢႆးထမ်းမတႃးဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ့် ၶႂ်ႈယိူင်းၸူးလွင်ႈတၢင်းၸိူင့်ႁိုဝ်ၵွႆးၵွႆးၼႆ ပေႃးၵဵပ်းထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈလၢႆးငၢၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇ ၵႅတ်ႇလူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31...

ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 76 ပီ

ယွၼ်ႉမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ပီ 1947 လႄႈ ၸင်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပီ 1948 ၊ ယွၼ်ႉမီးဝၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊလႄႈ ၸင်ႇမီးဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ။ ၼႆႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီတီႈ 20 တမ်းဝၢင်းဝႆႉ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုၼ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ၵျႃႊမၼီႊ  ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း

ဢိင်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ လူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈ 1962 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွႆးပိၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်းမိူင်းမႃး တေႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႁၢႆ ၵၢႆပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းယၢမ်းၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်။ တေႃႉတႄႉမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ဢၢင်ႈလူမ်းလူမ်းလႅင်ႉလႅင်ႉၼၼ်ႉၵွႆး။ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းႁၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၵႆ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၶၢင်းၸဵပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇမေႃႁွင်ႉႁႆႈႁိုဝ် ...

ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊပၼ်ႇတူင်ႇတႂ်ႈၵမ်ငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵႆႉၵႆႉမီးၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပေႃးယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇယိုၼ်းယူႇယၢဝ်းပေႃးလိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးဢမ်းၼၢၸ်ႈလုတ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေယူႇလၢၵ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇၼပ်ႉသိပ်းသိပ်းပီ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸုပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ် ပေႃးယိုတ်း ဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇမႂ်ႇတင်ႈပၵ်းမႂ်ႇပိူင်မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ သိုၵ်းၵေႃႈတိုၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ငမ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၵူႈ မိူဝ်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ဝၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2 ပီ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတူဝ်ၽူႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈဝၢင်းမိုဝ်းပွႆႇၽႃႈဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းသၢႆတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ2023 ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီ “ဝၼ်းၸၢတ်ႈ (ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)” ၸိုင်ႈတႆး ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တႃႇဢဝ် “မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ” ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇႁူမ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မုင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ ၶတ်း ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းၽႅၼ် လၢႆးလိင့်လႅၼ်  ၸၼ်ထႅမ်ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း

ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းယွမ်းႁပ့်ႁဵတ်းၸွမ်း ။တၢမ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆ့သေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 90 ပၢႆ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းယူႇၼႆ့ တေႇမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ  ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း တေလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇလဝ်ႈ မၢႆၾၢင်ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႈထႅင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇတေလူ့ယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပူင်ပၢႆးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ့ ၶေႃႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမၼ်း...

ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလႆႈလဵင်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ။ မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈၼမ်း သၼ်လွႆၶၢင် သၼ်လွႆၶျၢင်း သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပေႃးယဝ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ ဢိင်ၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃသေ...

76 ပီ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်လႄႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ

ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းတႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်(မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ)ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) ၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇထိုင်ပီ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1948 ၵေႃႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူၺ်ႈၵၼ်။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 76 ႁွပ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၵူႈပီ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး တင်ႈဢဝ်ပီ 1947 တီႈထုင်ႉပၢင်လူင် မိူင်း လၢႆးၶႃႈ (Pannglong of Lai Hka State)။ ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၸႂ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (သျှမ်းပြည်အ အမျိုးသားနေ့- Shan State National Day) ၼႆမႃးသေတႃႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ...

ပိုၼ်းႁၵ်ႉ လိုဝ်းလင် သၢမ်လေႃး – ဢူးပဵမ်ႇ

“သၢမ်လေႃး - ဢူးပဵမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းတႄႉဢိူဝ်ႈ၊ မီးပီမၼ်းယူႇလူး။ ဝၢႆးမႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း သႂ်ႇမီႇသႂ်ႇၵီးၼမ်သေ ဢဝ်မိူၼ်ဢပုမ်ႇ ဢပုမ်းၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း”- မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ပိုၼ်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လၢႆးဢိုတ်းတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၵူၺ်း

မိူဝ်ႈပူၼ့်ၼၼ့် ႁဝ်းလႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ NSPNC ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁွင့်ထူပ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ပၢႆးၼႄလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ် တႃႇတေမူၼ့်မႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးၸဵမ်မတ့်တႃ 120 လႄႈ 188 ၼႆ သမ့်လႆႈထတ်းသၢင်ၼပ့်သၢင်ႈယဝ့်မႃး လွင်ႈ မတ့်တႃ 95။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပေႃးမႃးတူၺ်းမတ့်တႃ 120  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့်ၼႆ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း...

ဝၼ်းပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ

ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈမႃးမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆးလူင်ႁဝ်းသေၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ် တႄႉ ပဵၼ်လိူၼ် ဢၢႆႈ (လိူၼ်ၸဵင်) မႂ်ႇဝၼ်း 1 ၵွႆး။ လၢႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီလိူၼ်ဝၼ်းယၢမ်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ် မႄႈပီ 10 ႁွပ်ႈ၊ လုၵ်ႈပီ 12 ႁွပ်ႈ၊ ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 60 ပၼ်ႇႁွပ်ႈ(လိဝ်ႉသိုဝ်ႉၸျေၸိုဝ်ႇ - ၼႆ) သေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း