Saturday, March 28, 2020

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

  မိူဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းဝူၼ်ႉ လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ  မီးဝႆႉၼႂ်း ၸႂ်တႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် လႄႈ ဝႆၢးယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶႃႈႁႃၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်...

Dr.ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇတႅမ်ႈမႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း”

ဝၼ်းတီႈ 24/4/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸတ်ႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။...

ဝၢႆးရၢတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 31/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼူဝ်ႊပႄႊလ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  မီး 9816  ၵေႃႉ၊ တၢႆ 213 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႇ -...

ၵမ်ၸႃတႃလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး တေၸုၵ်းမၼ်ႈႁိုဝ်ႁုၼ်ႈႁိူင်း ပေႃးဢမ်ႇဢိင်ၶိူဝ်းတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းတင်းလူၵ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး တေတႅတ်ႈတေႃးတၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈသၢမ်သိပ်းပီပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈငိၼ်း သဵင်ႁိုၼ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ “လိၵ်ႈႁူမ်ႈတူဝ်ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၶေႃႈ” ၼႆသႅၼ်ႇလင်မႃးယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးတႄႉတႄႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇလၢႆၶိူဝ်းလၢႆသၢႆ...

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိုဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်ၶမ်း

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႆႉ မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း) ႁိမ်း 200 လၵ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း၊ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယူႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈသေတႃႉ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင်တေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မၵ်းမၢႆပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽႂ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း သူႇ သမ်း ၵိၼ် သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင် မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ...

ၽူႈတႅင်ႇတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁၵ်ႉၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/1/2020 ၸုမ်းၶူး ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ-ပဵင်းလူင် ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶိူဝ်း ၶူးၸၢႆးမူး ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 25...

ၵေႃႉတူပ်း ၶႃႈႁဝ်းတိုၼ်ႇ (တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း)

  ၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိုတ်ႈႁူ၊ ထုၵ်ႇၸႂ်၊ သူင်ၵျိူၵ်း၊ တိတ်းၸႂ်၊ ဝူၼ်ႉၸွမ်း ၼိူဝ်ႉမွၼ်း လွၼ်ႉၵႅၼ် ၵႂၢမ်းတူပ်းတိုၼ်ႇ ပူၵ်းလုၵ်ႉ ၽဵင်းၸၢႆးမူးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ပၢၼ် တိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ၵေႃႉတူပ်း ၶႃႈႁဝ်းတိုၼ်ႇ (2)

မုင်ႈတူၺ်း ၼိူဝ်ၾႃႉ ၵၢင်ႁၢဝ် လပ်းသိင် တၼ်တိၵ်း၊ ဢမ်ႇႁၼ်ငဝ်းလိူၼ်လႅင်းလၢဝ်သင်၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်း တၢင်းသမ်ႉ မီးၵူမ်ႇဢုင် ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈ၊ မီးၼမ်ႉၶၢင်ႉၼွင်ႇဢွၼ်ႇ လၢႆၼွင်၊ မဵတ်ႉၽူၼ်ယွတ်ႇတူၵ်း...

ၵေႃႉတူပ်း ၶႃႈႁဝ်းတိုၼ်ႇ (1)

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 1985၊ တီႈၼႂ်းၸလွပ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇဢွၼ်ႇ၊ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ၊ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ႁိုဝ် ၵုၼ်ႁိင်း၊ တီႈၼၼ်ႈ မီးၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သၢမ်ပႃးလႄႈ...

ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွင်းငမ်းသေ ပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တီႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈတင်းမိူင်းၼိုင်ႈ လၢႆးၸတ်းပွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်။ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၾိုၵ်းၸႂ်ႉပိူင်ၸွမ်းၸိုင်ႈၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈဢဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိၵ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လၢႆၶဝ် ယူႇ...

တႆးထုၵ်ႇလီၸတ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၢၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၼႂ်းသွင်သၢမ်ပီမႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇ 5 ၸၼ်ႉၸွမ် ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၶဝ်ႈ။ မိူင်းဢၵမႊရိၵႃႊသမ်ႉ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇ 500 ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇ...

ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းၵုတ်ႈဝႆႉၵိၼ်မၢၵ်ႇ လႆႈလုမ်းလႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မၢၵ်ႇမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မီးဢရသႃႇၸဵမ်းဝၢၼ်၊ ၵိၼ်ဝၢၼ် ထုၵ်ႇသူပ်းထုၵ်ႇပၢၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် သူင်မိုတ်ႉမၵ်ႉၵိၼ်ၵၼ်။ ၵႂၢမ်းထႆးႁဵၵ်ႈဝႃႈ မင်းၶုတ်ႉ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Mangosteen ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈမၼ်း လၢႆးၽုၵ်ႇ...

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပႆႇမီး၊ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း1947 သေ မၵ်းမၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ(ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉၶူင်း) ဢၼ်မီး ဝဵင်းၽႃပုၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ ဢၼ်မီးဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ တင်း လၢႆးပွႆႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျၢႆႉၶမီႇ...

ယူႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈလူၺ်ႈၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်းလူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ဢဝ်ၸႂ်ႁဝ်းသႂ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ႁဝ်း ၸင်ႇယူႇႁူမ်ႈသဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈယၢဝ်းယိုၼ်း၊ တၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇ ဢမ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၵ်း တၵ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈထူၼ်ႈၸူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတၢင်ႇၽႂ်တၢင်ႇမၼ်းႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ လူၺ်ႈတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ တၵ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း