Wednesday, November 20, 2019

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း – ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိုင်ႈ

မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လွၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃသႅင် ရူဝ်ႊမၼ်ႊ (Roman) လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ဢိၵ်ႇ မိူင်းယူႊရူပ်ႉ မၢင်မိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွၵ်းပိူင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉသင်ႉလၵ်း (Institutions) ပိူင်တိုဝ်းၵမ်...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် 7 ယၢင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ 90 % ၾၢင်ႉႁၼ်လူင်ႈၼႃႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉသၽႃႇဝလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ (မၢၵ်ႇႁဵင်း)ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈတီႈၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈပဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽွင်းလုၵ်ႈဝၼ်းပႆႇၸၢႆႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ ၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ

ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆး ၸႄႈမိူင်းဢၼ်မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇ ၼမ်လၢႆ မီးလၢႆလၢႆၶိူဝ်း။ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မၵ်းမၢႆဝႆႉ 135 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၵေႃႈပႃးၶိူဝ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈ...

ၽႃးသႃတႆး-ထႆး ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽႃးသႃတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉလႄႈသႃသၼႃး မႃးႁိမ်းႁဵင်ပီ

ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး-ထႆး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၽႃးသႃတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉမႃး ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းတႂ်ႈႁိမ်းႁဵင်ပီ ဢိၵ်ႇတင်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႄႈၸီႈၸမ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႄ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် သၢတ်ၻရႃၸၢရ် (ပႃမွၵ်ႉၶ) ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ၼိထိ ဢဵဝ်ႇသရီဝူင်း လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇမႃး။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2016...

မႆႉၵမ်ႉၵေႃႇၶမ်းႁူဝ်မိူင်း သႅၼ်ဝီ လီ/ၸႃႉ တႆး – ထႆး ၵိုၵ်းၵၼ်မႃး

မႆႉၵမ်ႉၵေႃႇၶမ်း သွင်တူၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တင်း ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၶမ်းၵၢႆႇၼွႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ ၽရထၢတ်ႈႁူဝ်မိူင်း (ၵွင်းမူးႁူဝ်မိူင်း) ၸေႈဢူ - သႅၼ်ဝီ...

ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/လုတ်ႇယဝ်ႉ တိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်း။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁိုဝ် ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆပိူင်။ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးၵွင်ႉယၢင်ၼီႊၶူဝ်ႊတိၼ်ႊၼမ် ဢိၵ်ႇၵွင်ႉယၢင်ထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း...

ယွၼ်ႉသင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ဝႃႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ သုၼ်ႇလႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆ့ တၵ်းတေလႆႈႁပ်ႉႁွင်းပၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ သီၽိဝ်၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း။ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႄႉၵင်ႈ၊ ၼပ်ႉယမ် လႄႈ ပူၵ်းပွင်တႃႇႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းမီးပၢႆးပၺ်ၺႃ။...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (7)

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 27. သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း မူႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်...

ႁႅင်းသၢႆတႃဢူၼ်ႈ သၢႆတႃယၢဝ်း/ပွတ်း ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?

တႃလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ။ တႃဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇၼႃႈလႄႈ ႁပ်ႉႁူႉသႅင်သၢႆလႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းႁၼ်သိင်ႇၶွင် ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းႁွပ်ႈႁွပ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ။ တႃပဵၼ်သိုဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢင်ႈ-ယၢင်ႈႁႂ်ႈထုၵ်ႇ၊ မီးတႃႁႂ်ႈမေႃလူ- ၵွပ်ႈၼၼ် တႃဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ (1) သၢႆတႃဢူၼ်ႈ။ လွင်ႈသၢႆတႃဢူၼ်ႈၼႆႉ...

ၽေးလူင် ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ (ၽွင်ၶၢဝ်) ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ (Heroin) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽွင်ၶၢဝ်၊ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလၢႆးႁဵတ်း မၼ်းၼမ်သေ ထိုင်တီႈၸပ်းၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈဝႃႈ မၢႆ-4 ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉလူင် တေႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း တႄႉတႄႉ။...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၵ်းလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆသေၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈဢဝ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇ သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ တႃႇဢူမ်ဢိုၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တင်ႈတႄႇၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

ၵၼ် (6) ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်။ 24. (ၵ) တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဢုပတေႇ) ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေၵေႃႉသေၵူၼ်း...
ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး

လိၵ်ႈတႆးယူႇၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢၼ်သိုပ်ႇႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း

ၾၢင်ႁၢင်ႈတဵမ်ၶၢပ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်းသေမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈၽွင်းငမ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီး သူၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းၵေႃႈလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇသေယူႇႁူမ်ႈၵိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၽွင်းငမ်းၵေႃႈလီ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းမီးၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပဵၼ်တူၼ်ႈတိုၼ်း လၵ်းသဝ်လူင်သၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉ ၶိူဝ်းယႂ်ႇ ၼိူဝ်သၢႆတႃၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃပႂ်ႉပႃးမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃယူၵ်ႉယွင်ႈၸိုင်...
SHAN

ၽႂ်တေပဵၼ်ၵေႃႉႁူတ်းၾႆး ၵၢႆႇၶူဝ်ႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတႆး သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢိူင်ႇၺွင်ႇ ထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ထိုင်တီႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉလႆႈတၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း