Wednesday, June 29, 2022

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႅင်ၵႅၼ်ႇၽွမ်ႉပႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸင်ႇမီးႁႅင်း

0
ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႇမိူဝ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလႆႈႁပ်ႉလႆႈႁဵၼ်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးၸၼ်ႉ မေႃႁူႉၸၵ်းတီႈတႅမ်ႇတီႈသုင် မေႃပိၼ်ႇပႆႇၼပ်ႉ ယမ်ယွမ်းႁၵ်ႉၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမီးၼႃႈၵၢၼ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မေႃႁၵ်ႉပႅင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶွၼ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း...
Sai Aik Pao

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၸၵ လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇဝႆးဝႆး

0
ဝၼ်းတီႈ 20/1/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ UPDJC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၸၵ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ လႄႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်...

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ် မႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းသင်

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းၶမဵၼ်(ၵၢမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ) မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃ မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁၼ်လီၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၵေႃႈ...

ယိင်ႈၶႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ ယိင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်ဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေမီးဢႃႇၼႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈၵႂႃႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်း မၼ်း မီးဝႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးၸွမ်းၼႃႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈ မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ NON CDM ၸိူဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလူင်းၵၢၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇမႃး မီးမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။ တေဝႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ်?

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူဝ်ႊဢီႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼေႊပုၼ်ႊၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ႁူပ်ႉပႃးၸဵမ်တင်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၾၢႆႇရၶႅင်ႇ ANP...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵၢၼ်မိူင်းယင်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈပိူင် PR ၸွင်ႇၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းၵဝ်ႇလႄႈ ၽွင်းတၢင်ႇၵဝ်ႇတီႈ UN ၶွင်မိူင်း US ၶဝ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၾၢႆႇၼၸၵၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼႃႉမွင်ႇလုၼ်ႇၶဝ်...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈငၢႆးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႇ သိုပ်ႇသူၼ်သၢႆလင် တေမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶွမ်ႊမတီႊငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပႃးတင်း UEC ၶွမ်းမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ...
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

NUG တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်တႄႉတႄႉ?

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ NLD, CRPH, NUG ၶဝ် ဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်မိူင်း EU ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူၼ်းႁူၺ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း...
ႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁူဝ်ၸႂ်မႄႈမႆႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်းႁူႉ ပၢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵၼ်း

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႈၽႂ် လၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လပ်းသိင်ႇ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဢဝ်...

ၵၢၼ်မိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ထိုင်ယၢမ်းဝၼ်းၸၢႆႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵုၼ်ႇပင်း တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၽွၼ်းသိုပ်ႇမၼ်း ၸပ်းတိူဝ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵုၼ်ႇပင်းတူၵ်းသုမ်းၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊလႄႈ...

ၽဵတ်ႇႁၢႆႉလူင်လွၵ်ႇ လပ်ႉလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 - 8 လိူၼ်ၼႆႉ လွင်ႈယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ၶၼ်ငိုၼ်း ၶၼ်ၶမ်း ပဵၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမူတ်း။...

ထူင်လမ်ဢၼ်ပၼ်တုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်း

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁၼ်ႁေႃႇထူင်ယၢင်သီလမ် တမ်းဝႆႉၵၢင်တၢင်းၼႆ ပႆႇဝႃႈသင်သမ်ႉပေႃးၵူဝ်ပေႃးယၢၼ်ႈသေ ဝႄႈၸွၵ်းထူင်လမ်ၼၼ်ႉၵႆၵႆ ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇပွမ်း မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ၼႆႉ  တႅၵ်ႈတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉပဵၼ်  ၸွၵ်းထူင်လမ် တႅၵ်ႇၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း၊...

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်

0
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၵၼ် မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်တႄႉ ၵူၼ်ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈၵဝ်

0
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ - ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ် ႁတ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း