Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ) ၽူႈယုၵ်ႉမုၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်လႄႈမိူင်းၵဵင်းတုင်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈပဵၼ်ဢၼုသႃဝရီႊ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၵ်းတူဝဵင်းပႃႇလႅင် မိူင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/09/2020 လူၺ်ႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ မိူင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင် မင်းၵလ “မူင်းၶူလ်း” (မင်ႇၵလႃႇ) ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် တူၼ်တီႈ 32 ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်ႁုၼ်ႈႁိူင်းယိင်ႈယႂ်ႇ။ ဢၼုသႃဝရီႊႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

ဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ)

ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေၵိူတ်ႇၽွၼ်းလီဢမ်ႇလီ ယူႇတီႈသႅၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇလႄႈ တေဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ် တင်ႈၸႂ်။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉ လူၺ်ႈ မီးဢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉၵႅမ် ဢမ်ႇၵမ်ႉၵႅမ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၺၢၼ်ႇ ပၺ်ၺႃ။ ၵၢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈသင်တေမႃးၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေမႃးႁႅတ်ႉၼွင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈယူႇတႂ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽႂ်ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တေလႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၸိူင်ႉႁိူဝ် ဝူၼ်ႉလႆႈႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝႅး ၽွၼ်းလီ...

တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် တၵ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းၵၢၼ်လုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24  ပႃႇတီႇပၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၵ်ႉမီး 9 ပႃႇတီႇၵူၺ်းၵွၼ်ႇ ။ ပႃႇတီႇတင်း 9 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလၢႆလၢႆ။ ၾၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ...

တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈၶိုၼ်းလွၵ်းၸိူင်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆ့ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တႄႇမိူဝ်ႈ ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ထိုင် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 31 ဝၼ်း ပီ 2023 ၼႆ့ ၽိူဝ်ႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းထီ့ 2 သမ့်ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး ပိူင်ၽွင်းငမ်းၾၢႆႇသိုၵ်းၵႂႃႇ တႃႇ 37...

တၢင်းၽိတ်းၽႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း ယႃႇၸူႇ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပဵၼ်ၶိူင်ႈၸင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းၵွႆး ယင်းပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်မႃးတႅၵ်ႈယင်ႇ (ထတ်း) ႁႃ လွင်ႈၼၵ်းဝဝ် ယင်ႇၵႃႈၶၼ် ယင်ႇတၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ယင်ႇၸႂ် (လၢမ်းၸႂ်) ယင်ႇလိုၵ်ႉတိုၼ်ႈ ၾၢႆႇပိူၼ်ႈၾၢႆႇႁဝ်း လႄႈ ယင်းဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း သၢလ်တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)။ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၼႄထိုင်တီႈပွင်ၵႂၢမ်းမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵိူင်းၾၢႆႇလႂ်လႄႈယူႇသိုဝ်ႈၵၢင် ၾၢႆႇလႂ် ၼၵ်းၾၢႆႇလႂ်ဝဝ် တႅပ်းတတ်းဢဝ်ၸွမ်းတႃႁၼ်တီႈပၢႆလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၸွင်ႇမၼ်းယူႇတဵင်ႈသိုဝ်ႈၵၢင် ဢမ်ႇၼၼ် ၼၵ်းၵိူင်းသၢႆႉၵိူင်းၵႂႃ ၼၼ်ႉဝူင်ႇဝွၵ်ႇပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်...

ပေႃႈလဵင်ႉၵုင်ႇၼ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

မွၼ်းၶိူဝ်း -ႁွၼ်ႈတွမ် ဢွမ်ၶေႃႈမုလ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်းယႆ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးၶဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 1957 ယဝ်ႉတူဝ်ႈ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈပၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းသိူဝ် (ဝတ်ႉၶိူဝ်းတႆးပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢႆႇ လႃႈသဵဝ်ႈ) ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽူႈတႅၼ်း မိူင်းတႆးသေ ၵႂႃႇထူပ်းဢူးၼု (ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၵွၼ်းၶေႃ ပူၵ်းပွင် ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ...

သူၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းလွၵ်ႇတႆးလႆႈတၢႆၸႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း - ၶိုၼ်းၵဵပ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ လွၵ်ႈသႆႈၸႂ်ၶဵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီပႅၵ်ႇၸႂ်ယူႇ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တႆးဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈ တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸၵ်ႉၸၼ် ၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီသေ ၸင်ႇၵွႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ၵေႃႈယင်းလီလိူဝ် တေလႆႈဢမ်ႇလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႂ်တႆးထၢင်ႇထိူမ်ၼင်ႇၼၼ်။ ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်း လိၵ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်...

Valentine ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ - ဝၼ်း ဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ(Valentine)  ။ ပိူင်လူင်မၼ်း မၢဝ်ႇသၢဝ် တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ယဝ်ႉ သူင်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းဝၼ်း ၼႆႉသေ တွၼ်ႈပၼ် မွၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၼႄတၢင်းႁၵ်ႉတီႈဢၼ်ၵေႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉလႄႈ လႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ...

ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးထၢမ်ၵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “သၢမ်ၸွမ်ၸဵတ်းၵဵင်း ၵဝ်ႈၼွင်သိပ်းသွင်ၽၵ်းတူဝဵင်း” ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးတွပ်ႇလႆႈၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇယင်းတေဢမ်ႇတွပ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်လူးၵွၼ်ႇ။...

ငဝ်းလၢႆး ပၵတိ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူင်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇႁိုဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ဢိင်ဢၢင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်တီႈငဝ်းလၢႆးထမ်းမတႃးၼၼ့်ၼႆသေ တေႃႇဢႃယုလူင်ပွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း 6 လိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမတ့်တႃ 425 ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼၼ့်ယဝ့်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ငဝ်းလၢႆးထမ်းမတႃးဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ့် ၶႂ်ႈယိူင်းၸူးလွင်ႈတၢင်းၸိူင့်ႁိုဝ်ၵွႆးၵွႆးၼႆ ပေႃးၵဵပ်းထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈလၢႆးငၢၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇ ၵႅတ်ႇလူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31...

ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 76 ပီ

ယွၼ်ႉမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ပီ 1947 လႄႈ ၸင်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပီ 1948 ၊ ယွၼ်ႉမီးဝၼ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊလႄႈ ၸင်ႇမီးဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ။ ၼႆႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီတီႈ 20 တမ်းဝၢင်းဝႆႉ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုၼ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ၵျႃႊမၼီႊ  ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း

ဢိင်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ လူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈ 1962 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွႆးပိၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်းမိူင်းမႃး တေႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႁၢႆ ၵၢႆပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းယၢမ်းၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်။ တေႃႉတႄႉမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ဢၢင်ႈလူမ်းလူမ်းလႅင်ႉလႅင်ႉၼၼ်ႉၵွႆး။ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းႁၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၵႆ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၶၢင်းၸဵပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇမေႃႁွင်ႉႁႆႈႁိုဝ် ...

ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊပၼ်ႇတူင်ႇတႂ်ႈၵမ်ငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵႆႉၵႆႉမီးၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပေႃးယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇယိုၼ်းယူႇယၢဝ်းပေႃးလိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးဢမ်းၼၢၸ်ႈလုတ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေယူႇလၢၵ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇၼပ်ႉသိပ်းသိပ်းပီ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸုပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ် ပေႃးယိုတ်း ဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇမႂ်ႇတင်ႈပၵ်းမႂ်ႇပိူင်မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ သိုၵ်းၵေႃႈတိုၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ငမ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၵူႈ မိူဝ်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ဝၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2 ပီ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတူဝ်ၽူႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈဝၢင်းမိုဝ်းပွႆႇၽႃႈဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းသၢႆတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ2023 ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီ “ဝၼ်းၸၢတ်ႈ (ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)” ၸိုင်ႈတႆး ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တႃႇဢဝ် “မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ” ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇႁူမ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မုင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ ၶတ်း ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းၽႅၼ် လၢႆးလိင့်လႅၼ်  ၸၼ်ထႅမ်ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း

ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းယွမ်းႁပ့်ႁဵတ်းၸွမ်း ။တၢမ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆ့သေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 90 ပၢႆ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းယူႇၼႆ့ တေႇမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ  ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း တေလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇလဝ်ႈ မၢႆၾၢင်ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႈထႅင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇတေလူ့ယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပူင်ပၢႆးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ့ ၶေႃႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း