Saturday, July 13, 2024

ပီငူးယႂ်ႇၼၵႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပီငူးလိူမ်ပႂ်ႉမွင်းၶွၼ်ႉ

Must read

ၼူ ၊ ဝူဝ်း ၊ သိူဝ် ၊ ပၢင်တၢႆး ၊ ငိူၵ်ႈ(ငူးယႂ်ႇ) ၊ ငူး ၊ မႃႉ ၊ ပႄႉ ၊ လိင်း ၊ ၵႆႇ ၊ မႃ ၊ မူ  မႄႈပီ 12 တူဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းတႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ 13/12/2023 ပဵၼ်ဝၼ်း ပီပၢင်တၢႆးသုတ်းသဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး ပီငိူၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ် ပီငူးယႂ်ႇၼၵႃး ။

ပီတႆးမႂ်ႇ 2118 ၼီႈ ပီငူးယႂ်ႇ

ၵွပ်ႈၼၼ် ပီ 2118 ၼီႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ပီ ၼၵႃး ပီငူးယႂ်ႇ ပဵၼ်တူဝ်ဢၼ်မီးဢူမုၼ် မီးၵွင်ႉ မီးႁႅၼ်ႇ မေႃၵႅတ်ႇ ၵင်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။

- Subscription -

သၽေႃးတြႃး ငူးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ တူဝ်လဵၵ်ႉ တူဝ်ယႂ်ႇ ပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇၸူးႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၶဝ် ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးတူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇသူႈႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၽႂ်၊ ပေႃးတိူဝ်ႉၺႃး ယဵပ်ႇၺႃးၶဝ်တႄႉ ၸၢင်ႈၺႃး ငူးသၵ်း ငူးတွတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း ၽေးသိူဝ် လႆႈလူႉသုမ်း သၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး လႆႈပၢႆႈဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်မိူင်း။ မိူၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၼဵပ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႅၼ်ႇ ၸုမ်းလႂ်မႃးၵေႃႈလႆႈၵူဝ် ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။

ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ၸူမ်းၵျေႃႇသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2118 ၼီႈၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်ဝၢႆႈၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵူတ်ႉၶၢႆ မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်သႂ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလူႉတၢႆ ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇ 10 လင်ပၢႆ။ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 8 ၵေႃႉ။

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ 1/2/2021  မႃး ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁူၵ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ဢိတ်ႇတၢႆ ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢူတ်းယိူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈသင်ဝၵ်ႉၵမ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတၢႆတေႃႇတႅင်ႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈတူဝ်ႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ သိုင်ႇလိူမ်ၸိုင်ႈမိူင်း။

ၽွင်းတႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၽူႈၼမ်းတႆး တၢင်းလၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ႁိမ် ဢႃႇၼႃ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်တင်းႁဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

Photo: Progressive Karenni People Force – PKPF သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈယိုတ်းလုမ်းပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023

တၢင်ႇၶိူဝ်းတႄႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵၼ်ၶႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဝၵ်ႉၵမ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇၵွပ်ႇၵူႈ သုၼ်ႇလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေ ယူႇဝႆႉ ယဵၼ်ယဵၼ်သီႇသီႇ။ ယင်းတိုၵ်ႉတေသွၼ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇၵဵဝ်ႇသင်တင်းႁဝ်းၼႆႁိုဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၸူမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်း ( AA, MNDAA, AA) မၢင်ႇၵိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈမိူင်း ႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်းသေ တႄႇ “ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027” တေႃႇသူႈလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ သႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၶမ်း ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ ပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းၵူဝ်း ၽွင်းသႅင် ၵုၼ်လူင် ပေႃးယဵၼ်းပဵၼ် မိူင်းႁၢမ်းၵႂႃႇ။

ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈတေပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ ဢၼ်ဝႃႈ တေၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေ တေၵွတ်ႇၵႆႈ တူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ႁွင်ႉႁႆႈယူႇၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။

သဵင်ၵွင်ႈ ဢၼ်တႅၵ်ႇပၼ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇ သဵင်ၵွင်တႆး တေႁူၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ထုၵ်ႇလီႁူႉတူဝ်။ ပီၼႃႈၾႃႉမႂ်ႇ “ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ” ၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်း ၸုမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈတၢင်းလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ …..

ပီငူးယႂ်ႇ/ငိူၵ်ႈ/ၼၵႃး ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပီ ပီႈငူးလိူမ် ၵိၼ်ဢိမ်ႇပႂ်ႉမွင်းၶွၼ်ႉၵႂႃႇ—-

တႄႇဢဝ်ပီ 2118 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈယူႇသႃႇ ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

13/12/2023

လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ 2118 ၼီႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း