Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းတဢၢင်းၶိုင်ယိုတ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ(စခန်းသစ်)ၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ Photo : ႁၢင်ႈႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇ။...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵမ်း ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ 10 ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း မႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 2...

ပၢင်တိုၵ်းသုတ်ႉၸမ်မႃးဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈမေႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ႁႂ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်တႄႉ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽြႃးလူမ်ႉ မႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈၵေႃးပၵ ၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပွႆးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ပွႆးၼႆႉဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ထိုင် 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ တေမီးပွႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ပွႆးၶၢႆၵၢတ်ႇ ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်...

ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ 4 တီႈ

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းသိမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉ ၸုမ်း TNLA လႄႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၵႃး တႃႇပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

 ၵႃႈၶၢတ်ႈၵႃး  ၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ  တေဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တပ့်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 80   ။  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ” ၸႂ်ႈဢေႃႈ တႃႇတေဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်း၊...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလၢႆလင် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် လႄႈ လုမ်း EPC ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း...

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တီႉလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈႁိူၼ်း ပေႇတူး(မႃႇရီႇယႃႇၼူဝ်ႇ) တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတပ်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ - ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇၸူးသိုၵ်း KNPP လႄႈ PDF ။ တီႉလႆႈပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း   4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2...

တိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃး

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - တီႈမူႇၸုမ်းၵေႃႈလီ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးလႃးလႃးဝႃႈၼႆဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ဝၼ်းပုတ်ႉပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈသေ - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈလီ ၸုမ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈပႃး တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႃးလႃး။ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်လတ်း...

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ တီႈမၢၼ်ႈ ၶမ်း - ၼွင်ၸၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႃႈဢေႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈပိၵ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။...

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်းတိုၵ်းမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 တီႈ 

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ဢၼ်တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ Mobye People Defense Force ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းမိူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸႂ့်တိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼမ်လိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆၼမ်

ၸုမ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် Landmine Monitor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းတႃႇ 2023 ဝႃႈ မိူင်းဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း၊ မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းထႅင်ႈ 5 မိူင်း ၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼမ်သုတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼမ် တီႈၶၢဝ်ႇ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း