Friday, March 1, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ ႁႅင်းယွမ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2024 ၼႆႉ NUG ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းလၢႆၾၢႆႇလႄႈ သုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉတင်းၼမ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းၵေႃႈသုမ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶိူဝ်ႊလ် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇယႂ်ႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တေၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းပၢႆႈတပ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/01/2024 ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢႆႈတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်လႅၼ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ တီႈၸႄႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ။ ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း 14 ၵေႃႉ(ပႃးၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်) ၊ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 19 မိၼိတ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပေႃးၶႂ်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈပလိၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈတီႈ ပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် KSP လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 1111 ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းး 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၵိၼ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၊ ၽႂ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၸုမ်းပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵွၼ်ႇ ၼႆ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးပၺႃးၶုၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၶိုၼ်းၶႂ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေးႁိုဝ်ႉ တေၶႂ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸွႆႈၸတ်းပၼ်။ ဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တေမိူဝ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်   

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇတၢႆ ၸွမ်းၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ်။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ -...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၵႂႃႇဝႆႉ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS တီႈလွႆၵေႃႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ပၢင်းဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၵႂႃႇပူၵ်းတင်ႈဝႆႉတူၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇ ၵႃရဝပူးၸႃး။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸွမ်သႅင်ႁိူင်း တၢင်တူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS...

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်း ဢီးၼႆ့ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈႁိုဝ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈ   ၶၢဝ်း ။ ဝၼ်းထီ့ 10-11 လိူၼ် January ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ...

UWSA ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၢႆးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵုမ်းလႆႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႄႈ ပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်း မွပ်ႈပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းဝႃႉ တေၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်...

TNLA တေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တမ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်း PLA လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10  

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း PLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းသေ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၾၢႆႉ PLA လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2024  ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း PLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူးၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈလူင် လႄႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ယႃႉၵွင်းမူးတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတူင်ႉ ၼိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PNO ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း MNDAA ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2024 ႁဵတ်းတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမျွၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၢင်ႇၵႃးသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသုမ်း 1000 ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပၢႆ (70 ဝၼ်းပၢႆ) ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉသုမ်း 1000 ပၢႆ-ၼႆ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၽူႈၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်း 1027 တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငဵင်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်း (ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်း) ႁိမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း