Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးတႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၼွင်ႉၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢႅမ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တီႈဝဵင်းႁၢင်လူင်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇပျႃး) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် - ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈၾၢႆႇလႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼုမ်ႇယိင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းဝႆႉ...

မႃလဵင်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵႆႉၺႃးလၵ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ မႃႇလဵင်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း (ၽၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း) ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၵႆႉၵႆႉၺႃးလၵ်ႉ ႁၢႆၶိူဝ်းယႂ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇႁႃလၵ်ႉမႃလဵင်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း မဵဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵႆႉႁွင်ႉမႃလၵ်ႉတၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ် မႃႁၢင်ႈလီ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း...

ၸူၼ်ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၸူၼ်ၶိုၼ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ  ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃႁေ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မိတ်ႈဢဝ်ၽႃႉငႃႁေ ၸႂ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးဢွၵ်ႇၼႄၼႆဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ တမ်သႂ်ႇလွႆ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပရိတ်ႈပွင်ႇသေ လေႃႈတမ်...

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႃးၶိူဝ်းယႂ်း

မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ၊ ၽူႈမၢၵ်ႈမီး (သထေး) ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ/ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF (မိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF) ၼႆသေ...

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

သၢဝ်ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းႁိုင် 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၵႂႃႇမီးလႂ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁိုဝ် တၢႆႁိုဝ်လိပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ်...

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃး ႁေႃႈလဵၼ်ႈပၢႆႈၵမ်ႈသိုဝ်ႈ။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဝႃႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၶၢႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 26

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်...

ၾႆးမႆႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 3 လမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ...

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ လူင်ထၢင် တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း (မင်းထိပ်ခေါင်) တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ် ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵႆႉၺႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် - လွႆလႅမ် ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁဵတ်းသင်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမၼ်းၵႆႇ/ ၶဝ်ႈသွႆး (ႁၢၼ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း) တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈၵဵပ်း ငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း