Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင့်  ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇငၢႆႈ။ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆၼၼ့် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ တႄႇတင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃႈဝုၼ်းၸုမ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၊...

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇ 5 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈလွင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 3...

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး  တီႈၵဵင်းတုင်ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းလၵ့်ၼႆ့ၼမ်မႃးတေ့ ယဝ့်ၶႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႃႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈႁၢၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ႁိမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ပွၵ့်ၼွင်ၶမ်း။ မီးၵူၼ်းသၢမ်သီႇၵေႃႉ မႃးယႃႉႁူဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့တၢင်းၼွၵ်ႈသႅင်ႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁွင့်သႅၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈသေယဝ်ႉဢေႃႈ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းသႅင်ႇ...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈသဝ်း တီႈၵူၼ်းသိုၵ်း – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် -...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ႁဵတ်းမိူၼ်တေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်း လိုၼ်းသုတ်းႁေႃႈလဵၼ်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:15 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ယွၼ်း တူၺ်းရူတ်ႉ ဝႃႈတေသိုဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼႄ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

မိူင်းတႆးၵတ်းႁႅင်း ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ လူတ်းယွမ်း  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၵတ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းမီးၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း  2 ၵေႃႉ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(မေတ္တာရှင်(အခမဲ့)နာရေးကူညီမှု) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉလဝ်ႈတင်း...

ၵႃး- ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆပူၺ်ၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပွႆႇပူၺ် တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ ဢႃယု 40 ၼႆ့ဢေႃႈ တၢႆယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ့်ၼေႈ ။မီးၵူၼ်းမႃးလၢတ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သမ့်မႃး...

ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၵ်ႉၶမ်းလႄႈငိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းငိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်တေမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ် မိူင်း ၼီႊပေႃႊတူၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 70

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ATR 72 သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Yeti Airlenes ၶွင်မိူင်းၼီႊပေႃႊ တူၵ်းတီႈဝဵင်းပေႃႉၶ်ႁႃႊရႃႊ မိူင်းၼီႊပေႃႊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပႃးမႃး 72 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 68 ၵေႃႉ လွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ယၢမ်းၵူၼ်းလပ်းလိုၵ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လင် ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်သွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ...

ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်သေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပရိၵ်ႈၶၢတ်ႇ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈၼၼ့်။ၵႃးၶဝ်...

ၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ယွင်ႇလဝ်ႈသေၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းထိုင်တီႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ11/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃး တၢႆၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ထူဝ်းၾူၼ်းမႃး ပေႃးမီး မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းပႆႇတၢႆၼႆလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း