Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၵႂၢမ်းတႅတ်ႈပိူင်လႂ် တေပဵၼ်သၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးယူႇလွတ်ႈ

ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉလူၺ်ႈမီးၽႅၼ်လိၼ်မီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်းၵွႆး ၽႃးသႃ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင်သၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းမႃး  ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၾၢင်ႁၢင်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉတႆးမီးလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆၵမ် ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ပွတ်းႁွင်ႇပွတ်းၸၢၼ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၵႆႁၢင်ႇၵၼ်ၵေႃႈႁင်းမၼ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၾိုတ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ထွႆႈၵႂၢမ်းမၢင်ၶေႃႈၶေႃႈ ပိူင်ႇပႅၵ်ႇၵၼ် လေႃးလေး တင်းမၢၼ်ႈ တင်းထႆးၵႂႃႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ပၢႆးလိၵ်ႈလၢႆးထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

ပၢႆးမွၼ်းလႄႈၾိင်ႈငႄႈ  

“ပၢႆးမွၼ်း” ဢၼ်တိတ်းသူပ်းတိတ်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ယိူင်ႈဢဝ် တင်းၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ႁႆႇတိုင်ႈ ၼႅဝ်းလမ်ႇသဵင်လွင်ႈၸွမ်းလၢႆးၾိင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃးၸႂ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁိတ်ႉမၵ်ႉသူင် ၶွင်ၵူၼ်းၸုပ်ႈပၢၼ်ႁုၼ်ႈသႅၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈ “ပၢႆးမွၼ်း” ပၢႆးမွၼ်းၼႆ လိုဝ်းၶၢၼ်ၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၸႂ်ႈယူႇ ႁူမ်ႈဝႃႈမႃးပိၼ်ႇ မႃးမႄး မႃးၵႄႈပဵၼ်လမ်ႇသဵင်ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ၶေႃႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းတႆးပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇသေတႃႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဝၢင်ႁူဝ် သဵင်လွင်ႈလမ်ႇလႄႈၼႅဝ်းလၢႆးၵႂႃႇမၼ်းယင်းပဵၼ်ထၢၼ်ၵဝ်ႇၶွင်ပိူၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းမႃးပိၼ်ႇသႂ်ႇ ပဵၼ် ထွႆႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးၵွႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈတူၼ်ႈငဝ်ႈလမ်ႇသဵင်လၵ်းတေႃမၼ်းယင်းပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ...

ၼမ်ႉတွၼ်းၽူလ်ၽွၼ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉၵႂႃႇတူဝ်ႈလီငၢမ်း လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈၽႂ် မၼ်းသေၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႅပ်ႈၵိုင်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းငၢၼ်း(ပွႆး) ပီမႂ်ႇတႆးလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇဢဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈလူမ်ႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းပၢႆႈၼီႈ ငိူင်ႉဝႄႈၽႆး ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမူၵ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းဝူဝ်ႇႁူၺ်ႈႁႃႉႁၢဝ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ဢူၵ်းႁၼ်ၸႂ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးပီမႂ်ႇတႆး...

မႃးႁူမ်ႈ ၶိုၼ်းပူ မႄးပၢႆး တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်

ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သေ လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ လႆႈမၢတ်ႇလႆႈတၢႆ၊ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း ၼႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယိၼ်းၵူဝ်ႁေလူၼ်ႉလိူဝ်သေ ၸိူဝ်းၸူဝ်းၵၼ်ထိုမ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁေႇသေ သွင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉမီးထိုင် ပၢၵ်ႇတေႃႇႁဵင်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်မၢၼ်ႈသူၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ယူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းသေ၊ ထိုင်ၵႂႃႇတၢင်ႇၸိုင်ႈ တၢင်ႇမိူင်းယဝ်ႉ...

ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပုၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွၺ်း  ဢမ်ႇမီးတၢင်းတေထိုင်လႆႈတႃႈယိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းလီငၢမ်း

ၽႅၼ်တိုၵ်း သၢဝ်းၸဵတ်းဝၼ်းသိပ်းလိူၼ် ( operation 1027) ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီသေ လူင်းတိုၵ်းလႆႈမႃး လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမိူင်းၶေႇ မိပ်ႇဢီးၶဵင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶႅင်သေ ၵႃႈလႆႈယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။  မိူင်းၶေႇၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်ပိူင် ဢၼ်ဝႃႈ ပၼ် ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း၊ ပိူင်လူင်တႄႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပႃးၸဵမ်ဢမႄရိၵၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႅဝ်သႄႇသူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပဵၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ဝူင်ႈဝၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတႄႇၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈသႂ်ႇပွတ်းတႂ်ႈၶွင် မိူင်းဢိသ်ႊသရႃႊ ဢဵလ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလူၵ်ႈ(လူဝ်းၵ)လႆႈႁၼ်ၵမ်ႈတႃ ၵူၼ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉမႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း တူဝ်ႈတၼ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၾၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၶွင် ၵွင်သိုၵ်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၶႅင်ၵႅၼ်ႇႁႅင်းၵိုမ်းသုတ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်း ႁွပ်ႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢိတ်ႉသ်ရေႊ တၵ်းလႆႈယူၵ်ႉမုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈတၼ်းပၢၼ်လႄႈၼမ်းၼႃႈ ၶၢမ်ႈပၢၼ်...

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီမႂ်တႆး (2118)

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး တီႈပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇ တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:40 မူင်း ထိုင် 11:50 မူင်း ။ လၢႆးတႃႇပဵၼ်ႁိင်ႇႁွႆႈၵၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းယွမ်း လၢတ်ႈႁႃတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ်- သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႅတ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈယိုဝ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း

 သွၼ်ႇတူဝ်​​တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ​​သေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ​​ၵေႈလိတ်ႈၵၼ်​​သေၵမ်းၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023  ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉပဵၼ်​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ​​တေႉယဝ်ႉ။  ပူၼ်ႉမႃးပႆႉ​​ပေႃးႁိုင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇၶဝ် တိုၵ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တိုၼ်း​​တေဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ​​တေႃႇ ၸုမ်း​​ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG, PDFs ၶဝ်ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ  ယူႇတီႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း​​ ASEAN...

ပၢင်ၵုမ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး

ပိုၼ်ႉလင် "ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ ပေႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁၢႆၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတၢႆ" "ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉ  ဢၼ်လၢတ်ႈမိူၼ် တႅမ်ႈမိူၼ်  ပဵၼ်ၶိူဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လၢတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ် တႅမ်ႈမိူၼ်            - ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶႄႇ လၢတ်ႈမိူၼ် တႅမ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်           - ပဵၼ်ၶိူဝ်းတႆး" "တႃႇၶိူဝ်းတႆး တေၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈသေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ ...

ပိူၼ်ႈႁူမ်ႈလုမ်လေႃႇၵၼ်တိုၵ်း ႁဝ်းႁူမ်ႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈၶၢၼ်

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၶွပ်ႇပိၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးပၢင်တိုၵ်းယူႇပဵၼ်ယွမ်ႇယွမ်ႇ ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵွင်တပ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးတေႃႇသူႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်မေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈ လႅၼ်လိၼ်လုၵ်ႉပဵၼ် ၾႆးၽႄႈလၢမ်းၵႂၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆသိပ်းပီမႃးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃးၸုမ်းသိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈပိူဝ်ႈယူႇလွတ်ႈၵိၼ် လူမ် ယွမ်းႁဵတ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယွမ်းၵူမ်ႈယူႇတႂ်ႈငဝ်းႁူမ်ႈ...

ၸၢတ်ႈဢမ်ႇတၢႆ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတၵ်းဢမ်ႇႁၢႆ

တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ဝၢႆးထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈ မိူင်းမႃး 60 ပီပၢႆၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ တၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်ၾင်မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႃႇႁၢၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇတွၼ်ႉၸၢင်ႁၢႆၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉလႄႈ လၢႆသိင်ႇလၢႆယၢင်ႇႁူမ်ႈတင်း သၽႃးဝ လွင်ႈပဵၼ်ယူႇၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းဢုတု ၼႂ်းၽူႈမီးၽၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။ မိူဝ်ႈတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉႁုၼ်ႈႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ လူၺ်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်သိင်ႇၸုင်ၸၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇလူင် တေႃႇ ၼိူဝ်ႁႅင်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၵၢၼ်ပူသိူဝ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်သိင်ႇယိုတ်းမၼ်ႈ ယိုၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း...

ပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇ တေမႄႇၵႂၢင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈထိုင်လႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရသ်ႉသျိူဝ်းယိုဝ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ တၢင်းပွတ်းတႂ်ႈ ၿေႊလႃႊရုသ်ႊ လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၶွင်ၻွၼ်ႊၿၢသ်း ဢၼ်မီးၸုမ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶဝ်ယိုတ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇတင်းလူၵ်ႈ။ တေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇၵိုတ်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊယိုဝ်းၸရူတ်ႇ(မၢၵ်ႇလူင်) 4-5 ႁဵင်လုၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိသ်းသရႃႊဢဵလ်ႊလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တၢင်းၾၢႆႇ ဢိသ်ႊသရႃႊဢိင်လ်ႊၵေႃႈ ၶိုၼ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တွပ်ႇၶႅၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထၢၼ်တီႈပၵ်းမၼ်ႈၶွင် ႁႃႊမၢသ်ႊ...

ထိုင်ၶၢဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ် ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်းၵၼ်ပေႃးၸမ် ၶႂ်ႈလိုမ်းတုၵ်ႉလိုမ်းယၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုၵ်ႉတၢင်းယၢၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇၵိုတ်းလႄႈ တိူၵ်ႈတီႈၶႂ်ႈလိုမ်းပႅတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈသႄႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လီတေႉတေႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွမ်ႉၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်း ပႆႇယဝ်ႉၵၢၼ်၊ ပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ယွၼ်ႉႁွႆးပၼ်ႁႃႁိမ်လႅၼ်လိၼ်

ယွၼ်ႉႁွႆးငိူၼ်ႈပူမ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် “ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လႄႈ ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ” လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁိမ်ၸိင်း “လႅၼ်လိၼ်သၵ်းသိတ်း(ဢူငဝ်း)” ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈပိုၼ်းငဝ်ႈပိုၼ်ႉလင်လႄႈသႃသၼႃး ပဵၼ် “သူၼ်ႇလႆႈဢၼ်ထုၵ်ႇ လူၺ်ႈပိူင်ထမ်း” ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶူပ်ႈငမ်းလႅၼ်လိၼ်ၽိုၼ်ၼႆႉ။ ထိုင်တီႈယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်လိူင်ႈ တူဝ်ႈတင်းလူၵ်ႈမုင်ႈပၵ်းတႃ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၸုမ်းမီးႁႅင်းဢႃႊဝုထ်ႉ (ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း) “ႁႃႊမၢသ်း” ၼႂ်း  “ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ”  ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းဢလ်ႊ- ဢၵ်းသႃႊ...

ပိုတ်ႇသၢႆမၢႆ “ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ” မိူင်းထႆး ပဵၼ် 1 ၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊ(ASEAN)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်ႈၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂၢတ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းႁၢင်ႈ(ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း) ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၸၼ်ႉသၢမ် ၽႃႊရႃႊၵွၼ်ႊ ၵၢင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈလိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉမီးၵွင်ႈ ပႃးၵွင်ႈမႃး လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂၢတ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်ႉတိုၵ်းတီႈၶၢႆသိၼ်ၵႃႉ လႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၽူႈၵူၼ်း ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၶူဝ်းၶၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း