Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်သိူဝ်း ၽွမ့်ႁူမ်ႈၶိူဝ်းၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈငၢႆးႁဵတ်းယၢပ်ႇ

ၵႆ့ၵႆ့လႆႈယိၼ်းၵႂၢမ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ “သူင်သိူဝ်း” ပေႃးပဵၼ်တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်း သမ့်ဝႃႈ တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၽွမ့်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈသင်ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈမူၼ်ႈလွင်ႈသိူဝ်း ႁဝ်းတိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶွၼ်ႈၵၼ် ၽွမ့်ၵၼ် လႆႈၸႂ်ၵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ် လႆႈၵူႈလွင်ႈ ၵွပ်ႈမၵ့်မိုတ်ႈသူင်တၢင်းမူၼ်ႈတၢင်းသိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈလၢတ်ႈႁဝ်းႁၵ့်ၸၢတ်ႈလိူဝ်သိင်ႇလႂ်လႂ် ၊ၵွႆးၵႃႈ ၽႂ်တေႃႇၽႂ် တေၶဝ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ။ လူၺ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ တႆးၼႆ့သူင်မူၼ်ႈသူင်သိူဝ်း သူင်ငၢၼ်း(ပွႆး)...

ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႊသီႊၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆၵႂႃႇမီးလႂ် (1)

ၶိုၼ်းၶွၵ်း  ၵွၵ်းလူ SDU တႄႇယဝ့်ၵိုတ်း တႄႇယဝ့်တိူၵ်ႈ တႄႇထိုင်ၶိုင်ႈၶိုင်ႈၵၢင်ၵၢင်ယဝ့်ပွႆႇ တႄႇယဝ့်ယဵၼ် ယဝ့်ၵေႃႈတႄႇထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းပဵၼ် တၢင်းယၢမ်ႈႁိုဝ် မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ႁိုဝ် ဢိမ်ႇဝိူဝ်ႇယဝ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ - ဝႃႈလႃးတိုၼ်းပဵၼ်ၵမ်ၸႃတႃၵၢၼ်တႆးဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃးမႃးၸွမ်း တႆးႁိုဝ်! တင်းထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပေႃႈထဝ်ႈဢွင်ႇ (ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်) ၵႆ့ၵႆ့လၢတ်ႈ “တႆးႁဝ်းၼႆ့ၵိၼ်ဢွႆႈၵိၼ်ငဝ်ႈၵႂႃႇၸူးပၢႆလၢႆလၢႆ” ၵိၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ တႄ့ၸဵမ်းဝၢၼ်ဢွႆႈၸွႆႈ ၵွႆႈၵိၼ်ၵွႆႈၸၢင် ပေႃးပူၼ့်ၵၢင်လမ်းၵႂႃႇၸူးပၢႆ...

NUG လႄႈ NUCC – တေသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸၵၸ

မႂ်သုင်ၶႃႈ။  ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၶႃႈၼေႃ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၸၵၸတႄႉ လမ်တၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၽဝႃႊရီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢႃၼႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸူး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၶိူဝ်းႁၢႆ ၶိူဝ်းယၢႆႈႁႅင်းႁၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းသေ လွင်ႈယူၵ့်ယၢႆ့ၶၢႆ့တီႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း ၊ ပဵၼ်လွင်ႈ ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း လႄႈမုၵ်ႉမူႇၸုမ်းၾုင် တႅၵ်ႇယၢႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ့် ယဵၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵၵ့်ယွႆႈ  ႁႅင်းဢေႇမၢင်လူင်းလႄႈလွႆးလွႆးမႃး ၸၢင်ႈႁၢႆ ယဵၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ႁိုဝ် ပိုၼ့်တီႈၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ။ ၵၢၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈတီႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇမိပ်ႇငႅၼ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်လူလၢႆၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇလိုပ်ႈ ႁေႃႈၶၢႆ့တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈလီ...

ဝႃႉယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းသူင်လဵၼ်ႈ ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊၶဝ် ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႃႉယွၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ႊသီႊယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၵႂၢမ်းသၢမ်သီႇၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ မၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈ - တီႈဢၼ်ဝႃႈတေပၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇပဵၼ်ၵိုင်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သွင် - တႃႇတေမႄး ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅၻ်ႊၻရႄႊမိူဝ်းၼႃႈတၵ်းတေလႆႈမီး သုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း

မိူင်းႁူမ်တုမ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ႁပ်ႉ ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽွတ်ႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆ လႆႈငိၼ်းသဵင်လင်ဢွၵ်ႇမႃး တႄႉတႄႉမီးမီးယဝ်ႉ။ သဵင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လင်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ၶိူဝ်း...

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။  ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 11 ပီယဝ်ႉ ။သၶႁၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်းတေႃးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပဵင်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ...

ၶွပ်ႈ 11 ပီ ၸၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈ

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈ 1997 ၽွင်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈၼၼ့် မီးတိုဝ့်တၢင်းလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ် တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃႈၶၢၼ် ဢိူင်ႇၼႃႈၶၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ ယွၼ့်ၾၢႆႇတၢင်းႁူဝ်ပဝ်ႈဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸၢႆးဝုၼ်ႇၼ လႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးတီႈ “ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ - တႆးၼုမ်ႇ” ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး - တႆးၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸၢႆးလူင်းၵႅဝ်ႈ လႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးသၢမ်တိပ့်သိူဝ် လႆႈသူင်ႇၽူႈတႅမ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇသွၼ်တီႈ...

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ယူဝ်ၶႄး တေသုမ်းၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

လိူၼ်ၼႆႉ သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 13 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17 ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေႁွင်ႉႁူပ်ႉ SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း UWSA (ဝႃႉ) လႄႈ NDAA မိူင်းလႃးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ်...

ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆး

ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈသိုဝ်ႇၼႆၼႆ့ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇၵိူတ်ႇယဝ့် ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇတွင့်မႄႈမႃးၵေႃႈ ဢဝ် သဵင်ႁႆႈသေသိုဝ်ႇတေႃႇလူၵ်ႈမိူင်းၵူၼ်းၼႆ့ၵမ်းလဵဝ်။ တေႃႇမိူဝ်ႈတွင့်မႆႈၼူမ်း ႁိုဝ် တွင့်ၸဵပ်းတွင့်ၵႅၼ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ယင်းပႆႇ မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်သဵင်ႁႆႈၼၼ့်သိုဝ်ႇသၢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတေႃႇမႄႈ။ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်မွၵ်ႇၼႄထိုင်သေၸိူဝ့်သေလွင်ႈယူႇ။ ယွၼ့်ၼႆ ၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ “သိုဝ်ႇ” ၼႆၼႆ့ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၽုၵ်ႇၵိုၵ်းၸပ်းမႃးၸွမ်းၸၢတ်ပၢၼ်ၵူႈၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၵႃႈပဵၼ်တူဝ်မီးၸႂ်တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်း ႁိုဝ် သတ်း။ “သိုဝ်ႇ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့...

ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ တႆးတေသႂ်ႇၸႂ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပိူဝ်ႈတႃႇ တေဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈ မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1961 မိူင်းတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ပိူင် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်းၼႄမႃးဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေဢဝ်ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၼႂ်းၸုမ်းသႅၼ်ပၢႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉ တေယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ်...

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပွၵ်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီ 1989 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇႁွင်ႉႁူပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ တေပၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ BGF ဢမ်ႇၼၼ် တေပၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇတေလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တႃႇတေလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ယူႇၼႆၵေႃႈ...

ၵူၼ်းမူၺ်ႉ ယူႇၸမ် ၵူၼ်းၶႄၸၼ် ယူႇၵႆ မူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းပေႃးႁၢႆဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸွႆႈ

ယွၼ်းၵၢဝ်ႇထတ်းသၢင် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢင် ယူဝ်ၶႄးပၢႆႁၢင်ၶဵမ်လိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၵိူင်းပႅၼ်ယူႇသၢႆႉၶႂႃ ၵႂႃႇဢိတ်းဢီႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်းၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇၽႃႈပူတ်းပၼ်ၽွင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇလႂ်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ႁဝ်း ၼႂ်းမိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢၵ်ႇ ၽၢၵ်ႇပိူၼ်ႈ ၽၢၵ်ႇႁဝ်း ၸၢင်ႈမီးၵႂၢမ်းၵၢင်မႃးၵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းသူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ် ဢဝ်ၵၢၼ်ႁဝ်းလူ့ပင်းလႅဝ်။ ငဝ်းလၢႆးၽွင်းယၢမ်းၼႆ့ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၵ့်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း မၼ်းၵေႃႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵိုတ်းယဵၼ်သီႇသီႇ တေတူင့်တေၼိုင် တေသၢင်ႈတေၶိုင်ၵေႃႈ...

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈၽႂ်ႇၶႂ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸုမ်း ၶိုင်ပွင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယူႇ ႁင်းၽႂ်ႇမၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇၵူၺ်းဝႃႈတႆး၊ လွႆ ၊ ၶၢင်၊ တွင်ႇသူႇ/ ပဢူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ၶိူဝ်းၽူႈလႂ်ၽႂ်မၼ်း ထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇယူႇ မိူၼ် ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၸိူမ်ႈၸႂ် ၸူမ်းၸႂ်သေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမီးယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈၵၼ့်ၵူၵ့်ၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဢေႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

လၢၼ့်ၸဝ်ႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႆး

ၵၢၼ်ၶႆႈၶူၼ့် ဝူၼ့်ထတ်းၶိုၼ်းၶိူဝ်းငိူၼ်ႈပိုၼ်း လၢႆပီပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် တၢင်းထီႊဝီႊၶျွင့် 9 ၶွင်ထႆး ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶူၼ်ႊထႆႊ (ၵူၼ်းထႆး) ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇထၢႆႇ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ တီႈမိူင်းမွင်ႊၵူဝ်ႊလီႊယႃႊ (Mongolia) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးႁၼ်လၢႆးမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ့ဢမ်ႇလုၵ့်တီႈၼၼ့်မႃး၊ လွႆဢၼ်းတႆး (Altai) ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်တီႈယူႇတႆး။ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၼၼ့်ၵူၺ်း၊ ပိူင်ၼိုင်ႈ ပေႃးလုၵ့် မိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း