Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈတေလူင်း ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိုဝ်ႉလဵဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ၊ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 31 သေယဝ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမႃး မီးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး တေယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ယူႇႁိုဝ်

ၽွင်းယၢမ်ႈတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းလွႆ TNLA လႄႈၸုမ်းတႆး RCSS ၶိုၼ်းၶဵင်ႈၶႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းမီးၶေႃႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ UWSA ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွမ်းႁပ်ႉ NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်လိုဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းလႃး...

သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈၵွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၶိုၼ်ႈမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးသွင်ပီလိူဝ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ တေမီးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၾၢႆႇတတ်းသိၼ်လုမ်းတြႃး (တွၼ်ႇၾိင်ႈ)ၼႆ သၢမ်ၶႃၵဵင်းယၼ်မၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ တင်းမူတ်း။ တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉႁႅၼ်းတမ်းပၼ်လႆႈၾိင်ႈမိူင်း လွင်ႈၾၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လႆႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မႃး တေမီးယူႇ...

ၽူႈၼမ်းၵူႈၾၢႆႇ တၵ်းလႆႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလူၺ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ငဝ်ႈၸုမ်းၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် UNFC ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးၶိုၼ်းတူၺ်း တေၵိုတ်းဝႆႉလၢႆၸုမ်းၵူၺ်း၊ တေမီးဝႆႉၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP တင်းၸုမ်းရၶႅင်ႇ ANC သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸုမ်းယၢင်းလႅင်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၶိူဝ်းလဵဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပဵၼ်မႃး

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆ တေၽႅဝ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်း ပြည်ထောင်စု ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႉဝႃႈမိူင်း ပြည်ထောင်စု လူင်ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 71 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်းၾိင်ႈပိူင်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႇငမ်း၊...

တႆးၸွင်ႇလီႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်သေ ဢိၵ်ႇပႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၶႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵႂႃႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသုင်သုတ်းၶဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၾူၼ်ႊ/မိုဝ်းထိုဝ်မႃး ၸူးတီႈၼႂ်းပႃႇတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဒုတိယဝန်ကြီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၸွင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မႂ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၸၼ်ႉတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉတိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ဢီႇရႃႇဝတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၸွမ်ၽွင်းလႄႈ ပႃးတင်းၶုၼ်ၽွင်းၶဝ် ၼိုင်ႈတိူင်းလႂ် 2 ၵေႃႉ တႃႇၵူၼ်း 6...

ပေႃးတိုဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢင်ႈလူႉ

ၼႂ်းပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 3 ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉလိူၼ်ႈၵႂႃႇႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈငမ်းငဝ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉမတေႃႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် သေယဝ်ႉ...

ႁၢမ်ႈတႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 4 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီမိူင်းတဵမ်တဵမ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းလူင်ႁဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ မုင်ႈမွင်းထိုင်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွင်ႇပႃႈပဵၼ်မႃး ၸွင်ႇပႃႈပဵင်းၸႂ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးပဵၼ်...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇၼိူဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၸွမ်းလူၺ်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼမ်းၼႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၼႆႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၼႃႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ JICM ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ RCSS တေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း