Saturday, May 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ

Must read

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၸွင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ပဵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ မႂ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၸၼ်ႉတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉတိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ဢီႇရႃႇဝတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၸွမ်ၽွင်းလႄႈ ပႃးတင်းၶုၼ်ၽွင်းၶဝ် ၼိုင်ႈတိူင်းလႂ် 2 ၵေႃႉ တႃႇၵူၼ်း 6 ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉဢၼ်တၼ်းႁဵင်းသုင်သုတ်း ဢႃႇၼႃႇသုင်သုတ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၶဝ် ၼွၵ်ႈသေတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်တီႈ 2 ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈဢူးဝိၼ်းထဵင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈမၼ်းၼႄဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၸတ်ႉၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ပူတ်းၵၼ်ထွၼ်ၵၼ် လူတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၾိင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼိုင်ႈၸုမ်း ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမႅၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇၸၢၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ပႃႇတီႇလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃႈလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ပူတ်းၵၼ်ထွၼ်ၵၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ ႁွင်ႉၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၼိမ်တဵင်ႈ တေမီးလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇငမ်းၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး၊ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယုမ်ႇယမ်မုင်ႈမွင်းလႄႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးမႃး 2 ပီၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ၊ NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ယူႇၼႆႉ- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ပေႃးဝႃႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႃးတႄႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉတေမီး 2 လွင်ႈ။ လွင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းတႄႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈယူႇႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်လႆႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉတႄႉၸိုင် မၼ်းတေၽႅဝ်ၵႂႃႇတႂ်ႈမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇၼၼ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆမႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း သုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၸတ်းပွင်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ တေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼႆ တီႈၼႆႈၶဝ်တိုၼ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

ထႅင်ႈၶေႃႈတီႈသွင် ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႁွင်ႉၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈမီးတပ်ႉမတေႃႇလုၵ်ႈလဵဝ်၊ တေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းမႄးလႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းတႄႉၼႆၸိုင် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လဵဝ်၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈတေၶဝ်ႈပႃးမႃး တေမီးလွင်ႈသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ တႃႇတေမႃးႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်သေ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီးထႅင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈသုၼ်ႇၸုမ်းတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ၊ ၼမ်လၢႆလိူဝ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇႁူႉထိုင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းတေလႆႈ ႁူမ်ႇငမ်း လပ်ႉသိူင်ႇဝႆႉယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ NCA မႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးႁႅင်းႁႅင်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်း DDR ဢၼ်ဝႃႈၸႂ်ႉဝၢင်းၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉယႃႉတပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းတေဢဝ်ၼႆႉၶိုပ်ႈၼႃႈသေတေႃႇသူႈၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႆႉဝႃႈမၼ်းမီးၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ လႄႈ ၶႂ်ႈၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းၼႆၸိုင် လွင်ႈသၢင်းငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢွင်ႇ ဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

ထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသေယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႆႉယိုင်ႈၶႅၼ်းမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းဢေႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိၼ်ႇပႅင် ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈသင်၊ ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈၼိူဝ်သေတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် 75% ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉသိုၵ်း တီႈဢေႇသုတ်း 1% ၵမ်ႉထႅမ် ၸင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ တေပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်းပုတ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသေ တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမၼ်း။

ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဝႃႈၼၼ်ဝႆႉလႄႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2016 တေႃႇထိုင်ၼႂ်းၵႄႈ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁုပ်ႈသေထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းဝႆႉဢၼ်လႂ်ၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်မူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်းၼႆႉလႄႈသင် ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ၊ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ၊ ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ ႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇတွၼ်ႉမီးမႃး။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းလူင်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမီးလွၵ်းဢူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းၸၢင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သေ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉတၢင်းႁၼ် 2 ဢၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတေမႃးႁုပ်ႈသေထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးဢဵၼ်ႁႅင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလႃးလႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လႆႈၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႆႉဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်း လွၵ်းၸုၵ်းၶဝ်၊ ပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်းလေႃးၽၶဝ်ၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်းပႃးတင်းလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။

တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း EAO ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ပဵၼ်မႃးၶေႃႈလဵဝ် သဵင်လဵဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ် လႆႈယူႇၼႆ ၼႄလႆႈၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းတႄႉၸိုင် မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ တေတူၺ်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႄႈ ဢဝ်ႁႅင်းဢၼ်ၼႆႉသေ တေႃႇသူႈၸွမ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈမီး တၢင်းမုင်ႈမွင်းယူႇၼႆ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း