Monday, May 20, 2024

ႁၢမ်ႈတႆးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 4 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီမိူင်းတဵမ်တဵမ်၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းလူင်ႁဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ မုင်ႈမွင်းထိုင်တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွင်ႇပႃႈပဵၼ်မႃး ၸွင်ႇပႃႈပဵင်းၸႂ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးပဵၼ် 135 ၶိူဝ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင် ဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေယဝ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယႂ်ႇမၼ်းၼႆၸိုင် ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼႆႉ တေမီး 21 ၸုမ်း၊ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် တႃႇ 8 ၸုမ်းတႄႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ႁႃလၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တပ်ႉသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈ ပႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးၵၢၼ်မၼ်းမီးၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုပ်ႇသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ND National Dialogue ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႈၽႂ်သိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သေယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈလွင်ႈသီးမႃးၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးယူႇႁႃႉၼႆ တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉ။ တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆၸိုင် လၢႆးၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၶႂ်ႈႁဵတ်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇတပ်ႉမတေႃႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS ၵေႃႈမုင်ႈႁၼ်လၢႆးၵၢၼ်လၢႆလွၵ်းလၢႆတၢင်းသေယဝ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ND ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈမီးပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵွၼ်ႇပႆႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်းဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈလူင်းယင်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢၢင်ႈႁဵတ်းယူႇ 20 တီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တႃႇ 5 တီႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢမ်ႈတပ်ႉသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်မႃး။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆၵေႃႈ ငူပ်ႉငီႉတင်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈႁၼ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇၸူးၵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်တေႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ပေႃးဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈလူင်ႉလႅင်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၼၼ်ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႄႇ ႁဝ်းၶႃႈမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းဢၼ်ၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS သေလူင်းႁဵတ်း၊ ထုၵ်ႇလီမွၵ်ႇႁွင်ႉၸိူဝ်းလႂ်ၽူႈလႂ် ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႂ်၊ လၢႆးဢုပ်ႇမၼ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လၢႆးဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမၼ်း တေဢဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တႄႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းၽႅၼ်ၵႂႃႇ တမ်းဝၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပေႃးၶႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတေမႃးယူႇမႃး သဝ်းလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇလဵင်ႉလူလႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မွၵ်ႇႁွင်ႉၽႂ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉႁင်းမၼ်း၊ ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ် 6 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 55 ဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေမွၵ်ႇမႃးၵူၼ်း 330 ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမွၵ်ႇႁွင်ႉပႃးတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈပႃးတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media ၶဝ်၊ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်း 500 ၵေႃႉပၢႆပၢႆတေမႃးၶိုၼ်ႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးတၢင်း NCA ၊ ၸွင်ႇမၼ်းမႅၼ်ႈ ၸွမ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Political Framework ၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈ ၼမ်လိူဝ် ဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈလိုၵ်ႉလမ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈလၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉႁၼ်ၸႅင်ႈယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵူၺ်းယူႇတီႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဢၼ်လဵဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇတၢမ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈတႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸွင်ႇသမ်ႉတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၵႂႃႇပၼ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉယူႇႁိုဝ်။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UPC ဢၼ်တေဢၢၼ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇ ပဵၼ်မႃးတႄႉယူႇႁိုဝ်။ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ တူၺ်းဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတေႃႇသူႈၶတ်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီးတၢင်းဝူၼ်ႉမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉသေ ပႆႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇသမ်ႉတေၼပ်ႉသၢင်ႈတေႃႇ Political Framework ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမႄးဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ယူဝ်ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၢႆးဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉယိၼ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေယၢင်ႈၸူးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉယူႇ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် သင်ၸိူဝ်ႉမီးမႃးပၢင်ၵုမ် UPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းထုၵ်ႇလီလႆႈမိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈသေယဝ်ႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈပၢၵ်ႈၼႄလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈပိူင်ႈ၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆတၢင်းႁိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈသေယဝ်ႉ ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇမိူဝ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၸၢင်ႈၼႄၵၼ် ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဝႆႉႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
04/01/2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း