Sunday, May 19, 2024

တႆးၸွင်ႇလီႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်၊ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်သေ ဢိၵ်ႇပႃးလၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၶႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵႂႃႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသုင်သုတ်းၶဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၾူၼ်ႊ/မိုဝ်းထိုဝ်မႃး ၸူးတီႈၼႂ်းပႃႇတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဒုတိယဝန်ကြီး ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေမွပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။ တႃႇတေၼင်ႈတၼ်းႁဵင်း ဢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွင်ႇတေသူၼ်ၸႂ် ၸွင်ႇတေမီးၵူၼ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼႄႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

- Subscription -

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သမ်ႉ တုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၵေႃႉလဵဝ် တႅပ်းတတ်း၊ တေလႆႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵွႆႈတႅပ်းတတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တၼ်းႁဵင်းဢၼ်သူၸဝ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ယႃႇဝႃႈၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်၊ တေႃႈတီႈၼင်ႈၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁဝ်းၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇႁပ်ႉမႃး။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး တႃႇၵမ်းၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တႃႇၵူၼ်းလူင်တေႁပ်ႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၶႃႈယူဝ်ႉၼႆ ၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်း တွပ်ႇၶၢၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်း။

တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင်တီႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တၼ်းႁဵင်းၶုၼ်ၽွင်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇလၢႆလၢႆတီႈ။ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပၼ်တၼ်းႁဵင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉမႃး၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပၼ်တၼ်ႁဵင်းၸွမ်ၽွင်း တီႈၸႄႈမိူင်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉမႃးၼႆ ၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈမီးမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလႄႈ လႆႈထတ်းႁၼ်ၸွမ်းတႄႉၵေႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၵႃႈတီႈၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းဢေႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈသင်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁုပ်ႈၸူႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆတႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢၢၼ်းႁပ်ႉယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်လိူၵ်ႈမႃး တေပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ထၢမ်ထိုင်တီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ သမ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်းတၼ်းႁဵင်းၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ၊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾိင်ႈထုင်း ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။ သုင်သုတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေၵႂႃႇၶုတ်းၽွႆႈၶုတ်းႁႄႈ၊ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈယူႇတီႈၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉၵပ်းသၢၼ်ပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းၼႆ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းၵူၺ်းမီးမွၵ်ႈၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉမႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႈႁင်းမၼ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပေႉၵၢၼ်ၵေႃႈႁင်းမၼ်းသေယဝ်ႉ မီးငဝ်းလၢႆးပိူဝ်ႈတႃႇတေတၢင်ႇထႅင်ႈၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်း၊ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢင်း တေၸၢင်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းၵႂႃႇ လႅပ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်တေမီးၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းယူင်ႉၵၢၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်တီႈၼင်ႈတၼ်းႁဵင်းတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ မႄးတၢင်ႇလႆႈဝႆႉၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၼႆၵေႃႈလႆႈဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ဝႆႉၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတႆးၼႆႉ ပႆႇမီးတၼ်းႁဵင်းတီႈၼင်ႈ ဢၼ်သုင်ႁႂ်ႈပေႃးပဵင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တမ်ႈတီႈၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တေပၼ်ၵႂႃႇ ထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပၼ်တီႈတႆးၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸိုင် ယူဝ်ၶေးၸၢင်ႈသိုပ်ႇတၢမ်လၢမ်းႁႃထႅင်ႈ ၼႂ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈသင်၊ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၼမ်ၼမ်သုတ်းတႄႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ သမ်ႉတေဝူၼ်ႉၵႂင်ၵၼ်၊ ၼိုင်ႈ-တၼ်းႁဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်၊ မိူဝ်ႈလႂ်မီးတၼ်းႁဵင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင်လႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈတေမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ သွင်- တေမီးၵူၼ်းဢၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼင်ႈတၼ်းႁဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင်တဵမ်တီႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်၊ ပေႃးတေမႃးပဵၼ်ယူင်ႉၶိုမ်းလူင် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းလူႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ထၢင်ႇထိူမ်ၵၼ် ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်း ၼႆၵေႃႈတေမီးၵူၼ်းဝူၼ်ႉယူႇ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းတႄႉႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယဵၼ်ႇငႄႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၶွင်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်၊ ပေႃးဝႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း သမ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈမၼ်းမီးၽေး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉမီးမႃးတၼ်းႁဵင်းၵၢၼ်မိူင်း၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်သုင်သုတ်းတေႃႇထိုင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ သမ်ႉၸူမ်းသေႁပ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၾိင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁပ်ႉသေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁၼ်ၸႅင်ႈသေယဝ်ႉ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တီႈ၊ မိူဝ်ႈလႂ်မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်တဵမ်တီႈမႃး ၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းဢၼ်ၼႆႉၼႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ ၾိင်ႈငႄႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ လီတုမ်ႁူဝ်ၵၼ်ၶႆႈၸႂ်သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယူႇ၊ လီလႆႈပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်သဵင်လဵဝ်၊ ႁၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈတႃႈမုင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီငၢမ်း၊ ႁၼ်လွၵ်းၵၢၼ်လႄႈလၢႆးၵၢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီတီႈတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
26/01/2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း