Monday, May 20, 2024

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၶိူဝ်းလဵဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပဵၼ်မႃး

Must read

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆ တေၽႅဝ်ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်း ပြည်ထောင်စု ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႉဝႃႈမိူင်း ပြည်ထောင်စု လူင်ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 71 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်းၾိင်ႈပိူင်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႇငမ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးတႄႉတႄႉၼၼ်ႉယူႇ။

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 13 ၸုမ်းမွၼ်းတင်းၸုမ်းလႃးႁူႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉတေၵိုတ်းတိုၵ်းလူၺ်ႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး။ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝၼ်းတီႈ 13 ယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15 တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး မၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းမွၼ်းလႄႈၸုမ်းလႃးႁူႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉပႃးဝႆႉ။

- Subscription -

တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး၊ မၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းသင်၊ မၼ်းမီးလွၵ်းၸုတ်ႈလွၵ်းၶႅင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းပိုတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေၵေႃႇတင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်လႅၼ်တီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ႁွင်ႉဝၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁူႉၸွမ်းပိုၼ်းယူႇ။

မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼီႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇပႃးတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်တႃႇၽွင်းငမ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶေႃႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈၼႄလွင်ႈပၵ်းၸႂ်၊ လွင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတင်းလၢႆၼႆႉ ပွင်ႇၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ သေလႄႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈႁႃၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ မႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈၸႂ်သေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸင်ႇမႃးလိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ၊ တူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ 7 ၵေႃႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Shan State Council ၼၼ်ႉ။

Shan State Council ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ၸုမ်း 2 ၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸင်ႇတွႆႇသၢႆလူမ်းၸူးၶုၼ်ပွင်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ တေသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၼင်ႇၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၼိုင်ႈၶိုင်ႈ တေႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၾႃႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တေတေႃႇသူႈ ၽူႈၶဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း။ လုၵ်ႉတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၽဵင်းယေႃးမုၼ်ၶိူဝ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။

လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11 ဢွၼ်ၵၼ်မႃးမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 12 ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ပဵၼ်မႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ပဵၼ်မႃးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽသပလ ဢူးဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းတၢင်းသေလႄႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ မီးတၢင်းယုမ်ႇၽိတ်းဝႆႉ။

တီႈတႄႉမႃး ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶျၢင်း တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶၢင်ၶဝ် ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇတေႃႇတင်းဢူးဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတၢင်တူဝ် တူဝ်တႅၼ်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူးဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းတၢင်းသေလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။

မီးထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢူးဢွင်ႇသၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမႃး၊ ၸင်ႇတေတင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉယုမ်ႇၽိတ်းလႄႈသင်၊ မီးၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၽိတ်းလႄႈသင်သေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵုၼ်းမုၼ်ယႂ်ႇ (ၸဝ်ႈၵျေးၸူးလူင်) ပိူဝ်ႈတႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်းတူၺ်းႁၼ်ထိုင် ဢူးဢွင်ႇသၢၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ ႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းႁူဝ်ၼႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ၶၢင်ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်တူၵ်ႇထိုင်၊ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီတိူဝ်ႉၸႂ်ဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း မၼ်းပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း ဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႊၶျႃႊတႃႊ (Atlantic Charter) ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၢၼ်ႊလႄႈ ၸွမ်းၽွင်းမိူင်း UK ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉလႆႈၸႂ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်။ လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႃသွင်ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးလင်မႃးၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊလႄႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ တေမီးယူႇ 8 ၶေႃႈ။ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းမၼ်း တေမီး 3 ၶေႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ။

ၶေႃႈတီႈ 1 ဝၢႆးသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2 ၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၸိုင် မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈလီ၊ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၵေႃႈလီ၊ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၶွပ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ ၶေႃႈတီႈ 2 ၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵူၺ်း။ ၶေႃႈတီႈ 3 ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတေလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ႁဝ်းမၵ်းတတ်းဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈမီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းၸတ်းသၢင်ႈႁင်းၶေႃ၊ သုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ။ မီးဝႆႉၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် 3 ၶေႃႈတၢင်းၼိူဝ်သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း။

ပေႃးတေမႃးၵဵပ်းတီႈပွင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 3 ၶေႃႈၼႆႉၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈဝၢႆးသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈ 2 ၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝႆႉ မိူင်းၶူဝ်ႊလူဝ်ႊၼီႊ မိူင်းၶႃႈမိူင်းႁၢႆးၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၶဝ်တေလႆႈ ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ တၢမ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းတႆးမီးၼၼ်ႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းၽႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆးလႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇ။ တေလႆႈၵဵပ်းတီႈပွင်ႇမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈတႄႉ ဢၼ်တေဢဝ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသေဢၼ်ဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းတေႃးလႄႈပဵၼ်မႃး၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၽူႈလဵဝ်ၵူၼ်းလဵဝ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႃႇသေလႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းတၢင်းပဵၼ်မႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး လုမ်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၼႃႊၸီႊ (Nazi) ၵျိူဝ်ႊမၼီႊၶဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊသေ တႅပ်းတတ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈ မိူင်းၶႃႈမိူင်းႁၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢင်ႇၸႅင်ႈ ႁၼ်လႅင်းမႃး ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃးဝႆႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ၊ ဢမ်ႇလႆႈပွၼ်ႈသွၼ်ပၼ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢဝ်ပိုၼ်း ဢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵၼ်၊ ပိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ၶိူဝ်းလဵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈသေ ၸင်ႇတေတုၵ်းယွၼ်းဢဝ်လႆႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၽိတ်းၽူၼ်ဝႆႉ။

လုၵ်ႉဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေႁူႉၸၵ်းပိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်း ပိုၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈသိုပ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း၊ ပိုၼ်းၼႆႉဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပိုၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉၼၼ်ႉၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇမီးမႃး 71 ပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပႆႇၸၢင်ႈႁၼ်သၢႆလႅင်းမၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ပိုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸုတ်ႈယွမ်း မႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈမူၼ်ႉမႄးပိၼ်ႇပႅင်သေယဝ်ႉ တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်း ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လႆႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတၢင်ႇၼႄပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ဝၼ်းတီႈ 8/2/2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း