Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းၸဵဝ်းပုတ်းပင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်သေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 လိူၼ်ၶဝ် ယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေထွႆၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉႁႃႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆတင်းၶေႃႈတွပ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ထီႉၼိုင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တိူဝ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈသေ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Rule of Law ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းႁၢႆႉၸႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈဢမ်ႇၺႃး ႁႃလၢႆးၽိဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ် တိူၵ်ႈတၼ်မိုတ်ႈမူဝ်းဝႆႉယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆ တေႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီ 1958 – 1962 လႄႈ 1988 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉ...

ငမ်းယဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၽႂ်တေလႆႈ ၽႂ်တေသုမ်း ?

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢီႇသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ။ ယူႇၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၽိဝ်မၼ်းတႄႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ လွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈလွၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်လၢႆယၢင်ႇ၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်...

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တေဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ တေပၼ်သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆသေ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယႂ်း ယႂ်း။ ၾၢႆႇ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်း CRPH ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတႅၼ်းတၢင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်...

လွင်ႈငမ်းယဵၼ် .. သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ပၢႆးမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးလူင်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ မီး 9 ၸုမ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃးမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးထိုင် 10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ်

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေ လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉမီးမႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ်/ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး...

ၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီၾၢင်ႉလွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်?၊ တေႁပ်ႉႁွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼႄႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိမ်ႇသႄႈ မိူၼ်တေၵႄႈလၵ်းမိူင်း 2008 ပၼ် တီႈတႄႉတၢင်းတၼ်

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းပီ 2008 ၼႆႉ ၵွမ်ႉၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ။ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်သေ ယိုၼ်ႈသူင်ႇမူၼ်ႉမေးမႃးၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈၵွၼ်ႇ၊ ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 % လိူဝ်ၼၼ်ႉ မူၼ်ႉမႄးၵူၺ်း ၸင်ႇတေလႆႈၼႆ...

ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။ မၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉပင်းတူၵ်းၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈပေႃးဢွၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းၵႅင်ႈလိုမ်း လႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးၵႂၢမ်းမၢႆ...

ၶႄႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းတေယၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ သေယဝ်ႉ ၼႄသၼ်ယႃး တႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ၶဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေတူၺ်းထိုင်ဢႃႇၼႃႇပၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁၢမ်ႈသီးပၼ် လွင်ႈဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုင်မၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶႃႈတၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တီႈၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼဝတ ပွႆႇပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢၼ်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶဝ် ယိုင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်း ယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ SSNA ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်...

မၢၼ်ႈ တီႇမူဝ်ႇ လႄႈ မၢၼ်ႈ သိုၵ်း …မိူၼ်ၵၼ် တႆး … ႁူပ်ႉႁၼ်ယဝ်ႉ တေၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21-22-23 ၸူဝ်ႈၸႃႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၵၸၶဝ်ယူႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈတၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ဝႃႈ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၶဝ် ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး၊ ႁေႃႈလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ...

လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁၼ်ၶႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးယူႇ 10 မိူင်းပၢႆပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငမ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်း ၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ရၶႅင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိူင်ႇငမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း