ၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီၾၢင်ႉလွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်။

ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်?၊ တေႁပ်ႉႁွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼႄႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလႆႈဢႃႇၼႃႇသေ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်တင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇၽွင်းလႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်မီးမႃးယဝ်ႉ။

လွင်ႈယဵပ်ႇယမ်ႈ၊ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်၊ လွင်ႈတီႉၺွပ်း၊ လွင်ႈငႅၼ်းၶေႃး၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်၊ လွင်ႈဢဝ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းတင်ႈၸႂ်ပူၵ်းႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုင်မိုဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းမၼ်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၵေႃႇႁႅၵ်ႈမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉႁဵတ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း၊ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း ပဵၼ်ယွမ်ႇပဵၼ်ယႅမ်ႇၵူၺ်း။ တေ လႆႈဝႃႈ ပတိတ်ႈၶၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇတီႈဢိတ်းတီႈဢွတ်းၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တူၺ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ယၢၼ်ႇသူႇၽူႈၶဵၼ်သေ တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽူႈယိင်းၽူႈၸၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း ပေႃးဝႃႈၼႆ ပတိတ်ႈၶၢတ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပဵၼ်ယွမ်ႇပဵၼ်ယႅမ်ႇ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်မမ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉတႄႇယိပ်းၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵွပ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉဢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လူင်ႉလႅၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း တေယိပ်းၵမ် ၵုမ်းၵမ်လႆႈၶိုၼ်းငၢႆႈယူႇ ၶဝ်တေထိင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၶိုၼ်းၵူၺ်းယူႇ။ တပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ် တေၵွၼ်းပေႉလႆႈ ၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈယူႇ ၶဝ်လၢမ်းဝႃႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆ။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၶူပ်ႇပီလိူဝ်မႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၵွၼ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆမႃးၶိုၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၶဝ် တေၵုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းသဵင်လၢတ်ႈယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႅပ်ႈႁူႉတူဝ်ယူႇ ၸင်ႇဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽိတ်ႈ မွၵ်ႇႁူၺ်းႁွင်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းၼႃႈတႃလႄႈ သၢႆၵႂၢမ်းမၼ်းတႄႉ လႅပ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမွတ်ႇယဵၼ်လႆႈ ပတိတ်ႈၶၢတ်ႇ ၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယူႇတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ တေၸၢင်ႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလႆႈ လွၼ်ႉမွၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊလႄႈ လွၼ်ႉမွၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈလႄႈသင် တၢမ်တူဝ်မၼ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸိူဝ်း တပ်ႉ PDF  တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ LDF တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၼႃႈတီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးၸွမ်း NUG ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၵွပ်ႈသင်သမ်ႉၵူၺ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၼႆႉ လီလႆႈမႃးထတ်းသၢင်ၵၼ်ယူႇ။

မၼ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈယဵၼ်ၼႃႇတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်း တႄႇၵူၼ်ႇပင်းမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်လႄႈ တင်း PDF, LDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ႁူမ်ႈတိုၵ်းၼႆ တႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတင်ႈလႆႈႁိုင်ယဝ်ႉ။

ၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင်၊ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼႄႇ တေမႃးတတ်းပၼ် ၶႂ်ႈၶုတ်းႁိၼ်ၶုတ်းႁႄႈ တေ ပၼ်ပႃႇမိတ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတေလႆႈလူတ်းၶႂၢင်း ၸွမ်းၸႂ်ပၼ်ယူႇ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မၼ်းတေၵွၼ်းဝႆႉ မၼ်းတေၵုမ်းဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈလႆႈ တႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ တေၶိုင်ႁႃၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ PDF, LDF ၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉ တီႈတၢင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း၊ မၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ပႃႇၵိူဝ် တၼၢဝ်း သီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း မၼ်းၽဵဝ်ႈလႆႈၸႄႈၵႅင်းလႄႈတင်းမၵူၺ်း ၵူၺ်းၵေႃႈ ထိုင်တီႈၼႃႇ တႃႇမၼ်းယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး တူၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇလႄႈထႆး ဢၼ်မီးဢႃႇၼႃႇၼိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်းသေ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်းၸူးၶိုၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လၢမ်းႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ သုမ်ႇငုမ်း၊ ၵုမ်းၵမ်၊ ငမ်ၼူတ်ႈ လၢႆးသီႇသၢမ်တူဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၸဵမ်ပိုင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈ လဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇလႅၵ်ႈပႆႇလၢႆႈၵွၼ်ႇ။

ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မႃႇဢဝ်ႁႅင်းသေ သုမ်ႇငုမ်း ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၵ်ႉထီႉသွင် ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် သေ ၵုမ်းၵမ် ယႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႉလႆႈ။ ၶၵ်ႉထီႉသၢမ် ၸႂ်ႉလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေယဝ်ႉ ငမ်ၼူတ်ႈ သိၵ်ႇၵွႆပႅတ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမီးမႃးမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။

တူဝ်ယၢင်ႇမီးမႃးယူႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင် ၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၶဝ် မွင်းႁႂ်ႈယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵမ်းလဵဝ် တေသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူင်ႉႁႃ ပဵၼ်ၼၼ် ပဵၼ်ၼီၼႆ လၢတ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ၼမ်ႉ ႁၼ်တူဝ်သင်မႃး။ ၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ မႃႉပိတ်ႉဢမ်ႇလိုမ်းတိၼ် ၼႆၶႃႈ ၼႃႇ။

ၼႂ်းပီ 1989 ယၢမ်းၽွင်းတပ်ႉပွင်းၸူႉ DAB  (Democracy Alliance Burma) ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶွတ်ႈႁႅင်းပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇ။ ၸုမ်းၶၢင်၊ ၸုမ်းဝႃႉ၊ ၸုမ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။

ယၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း KNU တင်းႁၢဝ်ႈတင်းႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမၢၼ်ႇၼေႇပလေႃး ပေႃးလႆႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ လုၵ်ႉၼၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးမႃး DKBA ဝၢႆးမႃး ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ PDF သၢမ်ၸဵင်ႇသၢမ်ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးတွၼ်ႈသွၼ် တႂ်ႈၼႃႈ တၼ်းတႃယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုၼ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇႁွင်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ပွင်မိူင်းတႄႉႁႃႉ? ၸွင်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်မႄးမိူင်းတႄႉႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် တေဢဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းႁႃႉ။ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ တေဢွၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုၼ်းမိုဝ်းမွၵ်ႇႁွင်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ပွင်မိူင်း? ၊ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်မႄး မိူင်းတႄႉႁႃႉ?  ဢမ်ႇၼၼ် တေဢဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ တေဢွၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင်ယူႇ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် တေၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်းႁႃႉ? ဢမ်ႇၵႂႃႇၼႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ (1) တေဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ၸုမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ႁိုဝ် ဢုၼ်ႈၸွပ်ႈ ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵၢၼ်မိူင်းဢုၼ်ႈၸွပ်ႈၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းႁူႉၵႃႈ တေဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် တေဢုၼ်ႈၸွပ်ႈ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈ ၽွမ်ႉၸွမ်း။

(2) တေဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢီးသူၼ်း ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး မိပ်ႇငႅၼ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉႁိုဝ် ၶႄးတေ ပဵၼ်ၼဵၼ်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇဢွင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ  ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄမွၵ်ႈ ၼႆႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

4/5/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ