သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေသၢင်ႈၸိူင်းလွၵ်းလႂ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶမဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ သုမ်ႇငုမ်းပၢင်ၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼၼ်။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ ဝႆႉၼၵ်းပွင်သၢင်ႈ ၸွမ်းသင်သေဢိတ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပၼ်တၢမ်ႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶုၼ် ၽွင်းလူင်လၢႆလၢႆမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သဵင်ႈၸႂ်ၸၢင်ၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၼပ်ႉ ယမ်တေႃႇဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မလေးသျႃးဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ႁၼ်ႁၢဝ်ႈလိူဝ်ၼႆႉၵွၼ်ႇ မၼ်းဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆႉ တၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယႃႇဝႃႈ ၽူႈမီးတၼ်းႁဵင်းလႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ၽူႈဢမ်ႇမီးတၼ်းႁဵင်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈမွၵ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ တႃႇတေၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမၵ်းၶၢၼ်းပုတ်းၶၢတ်ႇဝႃႈ တေႁႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် ၼႆၵွၼ်ႇ။

ယူႇတီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ 1) တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်း ၵပ်းၵၢႆႇတင်း သဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽေႃႇသၢင်ႈၼႄတူဝ်ၸွမ်းလႆႈ။ 2) တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈသေ ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸူး တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ။ 3) တႃႇမီးမႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းသေ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉလႂ် ပဵၼ်ပိူင်လူင်သုတ်း ယဝ်ႉ။

တႃႇၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆသမ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေလႆႈသုတ်ႉၸူး ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးတင်း NUG, NUCC ၶဝ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တင်းပၢင်ၵုမ်ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆႉ မီးမႃးၶပ်ႉမၢႆတႃႇဢုပ်ႇၸွမ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ ရတ်ႊသျႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၼင်ႇႁူႉ ၸၵ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ Antony Blinken ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ် ပႆႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ Mitch McConnell ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈၵဵဝ်ႇ ၵပ်းတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မၼ်းဝႃႈ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႊ ရိၵၼ်ႊ တေၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၸိုင်ႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇပွင် ဢၼ် ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းဝၢင်ႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ။ တေဢိုတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈ တၢင်းလႆႈငိုၼ်းၶဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းသူင်ႇၶၢႆ၊ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ ၵွၼ်းၵႅတ်ႊသ်သၽႃႇဝ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ တေၵိုတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶုၼ်ၽွင်းလူင် Antony Blinken  ၵေႃႈ ထိုင်ယၢမ်းလီလႆႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းဢေႇဢေႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ မိူၼ်တင်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵိၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် မၼ်း ၼၼ်ႉ။

ပေႃးၶိုၼ်းမႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆ ၵဵဝ်ႇလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႁၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ သွင်ၾၢႆႇ မလေးသျႃး၊ ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ၊ ၽိလိပ်ႊပိၼ်ႊလႄႈ သိင်ႊၵပူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၸႂ် ၾၢႆႇဢမေႊရိၵၼ်ႊ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ၊ လၢဝ်းတႄႉ တေတိူဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်းၶႄႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢမ်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းၶႄႇ တင်းရတ်ႊသျႃႊၵေႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉထိုင် ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ရတ်ႊသျႃႊၼႆႉ ၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈပႃးလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇတိုၵ်း တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ပေႃးမီးဢၢၼ်ႇမိုၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းရတ်ႊသျႃႊ ဝႄႉႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်းၼႄၾႆးလႅင်တေႃႇ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယႃႇႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႆ ၵိုတ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ပီၵူၺ်း ဝႃႈၼၼ်သေ တႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်တွၼ်ႈၼႃႈၼႆႉၵူၺ်း မၼ်းပေႃးလူဝ်ႇၼႄလႆႈ ယင်ႈတိၼ် လွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမၼ်း တႄႉ တႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်တွၼ်ႈလင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၶၢဝ်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယုမ်ႇယမ်တေႃႇမၼ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း SSPP သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇဢၼ်သုင်သုတ်းၼႆႉ တေလႆႈမီးတီႈတႅၼ်းၽွင်း ၸင်ႇဝႃႈ တေလႆႈၶိုင်သၢင်ႈယင်ႈၸူး လွင်ႈၵေႃႇ သၢင်ႈတီႇမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းယုၵ်ႉႁူႉထိုင် လွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၾၢင်ႉတိူၼ်း တေႃႇမၼ်းယူႇ ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၵဵပ်းတီႈပွင်ႇမၼ်းလႆႈယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလီ ဢၼ် ၶဝ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးယုမ်ႇယမ်ႁၼ်လီၼႆႉ ပႆႇမီးမႃးသေလွင်ႈ။

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယူပ်ႈလူင်းသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းထၢၼ်ႈတႂ်ႈ တႃႇတေႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵူၺ်းပေႃးယၢပ်ႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၵၼ်၊ လွင်ႈႁိမ်ၸူၼ်ၵၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇမီးယူႇ ၵူႈ ဝၼ်းၵူႈလႅင်း တေဝႃႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ မိုဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉ ဢၢၼ်ႇလၢႆ ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း သမ်ႉၶိုၼ်း လႆႈပၼ်မႃးၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်တွၼ်းမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈ ဝႃႈ။

ပေႃးၼၼ် တႃႇတေပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸူး ၵၢၼ်သၢင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈလူင် ၶွင်မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူးဢွၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလူင် ၶွင်မၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်တေႁဵတ်းၸွမ်း တႄႉတႄႉမီးမီးၼႄႇ ပဵၼ်မႃးၶေႃႈ ထၢမ်ယဝ်ႉ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ တေယၢပ်ႇယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်တဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူႈဝၼ်းၵူႈလႅင်း ၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး တေဝႃႈမေႃသွၼ်ၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်မႃး တႃႇၸွႆႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႄႇ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။

ၼွၵ်ႈသေ မေႃသွၼ်ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ် ဢၼ်ၽႅဝ်လႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸွတ်ႇ တူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ မေႃသွၼ်ၶူးသွၼ်ၶဝ် ထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼႆတႄႉၵေႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉယႃႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး တၢင်းမုင်ႈမွင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေပၼ်သဵင်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းမီးၵွၼ်ႇ ယၢမ်းပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇမႅင်းတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇ လွင်ႈၵဝ်းယႃႉၵၼ် တေဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇၽႂ်သမ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၼပ်ႉပႃး ၵွၼ်ႇ။

ၸင်ႇဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇ ငၢႆႈ တီႈၼႆႈယင်းမီးမႃး ၶၢဝ်ႇဝွင်းဝႅင်းဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေယူၵ်ႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ မၼ်းတလေး၊ ပၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း တေႁဵတ်းၵႂႃႇ ပိူင်ယႂ်ႇ တေပဵၼ်ၼႃႈတီႈ NLD ပေႉဝႆႉသေယဝ်ႉ သၢင်ႇသီႈသမ်ႉ လမ်းၸွမ်းထိုင်ဝႆႉ ထီႉသွင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တေလိူၵ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း NLD ၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇမီးဝႆႉၼႂ်း NUG, CRPH လႄႈ PDF လႂ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးမၢပ်ႇမႂ်ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း လူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈၼႆ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ တႅၼ်းတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပႃႇ တီႇသၢင်ႇသီႈ မႃးပုတ်ႈၵႂႃႇ လႅပ်ႈႁၢင်ႈဢၢၼ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်း ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတင်း ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၵွၼ်ႇလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႃႁူးဢွၵ်ႇ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ၼႆႉ ၸမ်သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇ တေၸၢင်ႈလၢမ်းႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄ ၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ