Friday, June 14, 2024

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR တႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမိူၼ်ယႃယိုတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း SAC ႁိမ်သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၵႂႃႇ ပီပၢႆ 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီး ဢၼ်တေၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တေႃႇၶဝ်သေတႃႉၵေႃႈ SAC ၼႆႉ တိုဝ်တၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၽႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆသေလိူဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉပူၼ်ႉပႅၼ် လိူဝ်တိူဝ်းမႃး ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

Photo CJ-ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ 22/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ

ႁူႉယူႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉၸႂ်လီတေႃႇၽၵ်းၵႃႇၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းတိုၼ်းၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် လူလၢႆလႃႉလိူင်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းမႃး ပၢၼ် သိုပ်ႇပၢၼ်ၼႆၵေႃႈယႃႇ တႃႇတေႁူမ်ႈၵွင်လင်သၢၼ်တေႃႇမၼ်းလုမ်းလုမ်းတႄႉသမ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ်လႆႈ မိုဝ်ႉလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၵၼ်။

- Subscription -

ႁူႉယူႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလီတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်၊ သုၼ်ႇၸုမ်း၊ သုၼ်ႇၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၽႂ် မၼ်းသေ လွင်ႈႁပ်ႉႁၼ် တူၺ်းတေႃႇၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈယၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ၵွမ်ႉၵူၺ်း တူၺ်းတေႃႇ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇမႆႉတူၼ်ႈလဵဝ်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈထိူၼ်ႇပႃႇလူႉၵွႆတင်းလူင်ဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇယူႇၵႆႉဢဝ်လူင်လိုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းၶိဝ်ႇၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယိူင်း ဢၢၼ်း သုင်သုတ်းမၼ်း ၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ သုမ်ႇငုမ်းပေႉပုၼ်ႈ တေႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းပႆႇပႅတ်ႇပိူင်ႈႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိုဝ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၼ်မၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၸွမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ်ႉ၊ ဢၼ်တဵၵ်းႁိပ်ႇၸႅတ်ႈ ထၢမ်ထတ်းထွင်သဵၼ်ႈမၢႆ ငိုၼ်းတွင်းၶွင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ႁိုဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၼႃႈလိူမ်ႈလူင်သေ ၶိုင်ႁႃ မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း  2008 ယူႇႁိုဝ်ႉ ဢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မုင်ႈၸူး တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းၶၢမ်ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉ လွၼ်ႉလွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တင်ႈသဝ်းမီးယူႇ ဢၼ်ၶဝ်ယႃႉပႅတ်ႈတႄႉ မီးပႃႇတီႇလဵဝ် ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ 91-92 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈၶွင် SAC ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 53 ပႃႇတီႇ။ ၼႂ်း 53 ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၶဝ်သမ်ႉ တေမီးယူႇ 32 ပႃႇတီႇ ၵိုတ်းယူႇ 21 ပႃႇတီႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်၊ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၼႂ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈဝႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးမႃးၶၢဝ်ႇဝွင်းဝႅင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇၶဝ် ယုပ်ႉၽၢၼ်ႈ။

ယူႇတီႈ SAC ၼႆႉ တေၸီႉသင်ႇတီႈ UEC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း (နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံစာရင်းဉပဒေ) တေမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂင်ၵႃးဝႆႉ ငိၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉ။

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်လဵၵ်ႉၼွႆႉ ၵူၺ်းတေသူၼ်းႁူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းတႃႇ ပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ၵူၺ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇပႃႇတီႇလူင် ဢၼ်တေသူၼ်းတုမ်တႃႇၼႂ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း ႁဵင်သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တေ တိုဝ်တၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းပေႃး တေ ဢမ်ႇလိူင်ႇၼမ်သေ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ သုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ မၼ်းၵူၺ်းမီး 2-3 ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ တေတိုဝ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႈယႃႇ လွၵ်းပိူင် ဢၼ်ၶဝ်တေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပေႃး ႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း ၼင်ႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊၼၼ်ႉတႄႉ တေၸႂ်ႉလွၵ်းပိူင် ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းဝၢၵ်ႈ PR ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပိူင် PR ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းမေး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။  

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR ပဵၼ်သင်

လွၵ်းပိူင် PR ၼႆႉ တေမီးယူႇ 2 လၢႆး လၢႆး 1 ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးပိၵ်ႉဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသေ ၸႂ်ႉလိူၵ်ႈသႂ်ႇၸွမ်း ၸိုဝ်ႈ သဵင်ပႃႇတီႇၵူၺ်း။ လႆႈၸႂ်ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် သႂ်ႇၸွမ်းၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇၼၼ်ႇၵူၺ်း။

လၢႆး 2 သမ်ႉ ပၼ်ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသေ ႁွင်ႉဝႃႈ လၢႆးပိုတ်ႇဝႆႉၸိုဝ်ႈသဵင်၊ လၢႆးပိုတ်ႇဝႆႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ။ ပၼ်ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼေႃႇတႅၼ်း ၽွင်းသေ ၸႂ်ႉလိူၵ်ႈသႂ်ႇၸွမ်း ၸိုဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇၵိုၵ်းၵၼ် တင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ် SAC တေၸႂ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးပိၵ်ႉဝႆႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼႆလႄႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈသႂ်ႇပၼ် ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၸႂ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းပဵၼ်ၽူႈလႂ် ၽႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းလုပ်ႈလၢပ်ႈၸိုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸွမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်လႆႈၸႂ် ၽႂ်မၼ်းလႄႈ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႇဢိတ်း ၶွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လႄႈၵေႇ တၵ်းတေလႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။

ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈတီႈၼင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈတႅၼ်းတၢင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃး ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈမၼ်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၶႂ်ႈပဵၼ်ၶႂ်ႈမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ် ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းတေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃးႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလပ်ႉ လွင်း တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢွၼ်ႇဢိတ်းဢီႈလႄႈ တီႈၼင်ႈတူဝ်တႅၼ်းမၼ်းၵေႃႈ တေတေႃႉတႄႉလႆႈ ႁႂ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

လွၵ်းပိူင် PR ဢၼ် SAC ၶဝ် တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးတၢင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁူႉၵၼ် ယဝ်ႉ မၼ်းၵူၺ်း တေႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈတဵမ်တီႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းမိူင်း 2008 သေယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ဝႆႉတီႈၼင်ႈ 25 ဝၢၵ်ႈ ၶွင်တီႈၼင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူႈယၢင်ႇယၢင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေၵိုတ်းယူႇ 72 ဝၢၵ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃႈပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတၵ်းလႆႈ တီႈၼင်ႈ ၸွမ်း လူၺ်ႈတီႈၼင်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈဝၢၵ်ႈၶႅပ်းသဵင်ယူႇလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းႁိုဝ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇႁိုဝ်ႉၼႆ ဢွင်ႇ ပေႉၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈတီႈၼင်ႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ 50 ဝၢၵ်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႇဢိတ်းၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈတီႈၼင်ႈယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇပၼ် ၸွမ်းဝၢၵ်ႈမၼ်းၼႆၸိုင် တႃႇတေဢွင်ႇပေႉ 50 ဝၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ် လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇ ၵႃႇၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တီႈတႅမ်ႇသုတ်း တၵ်းလႆႈငူပ်ႉငီႉၸွမ်းတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်း 25 ဝၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပေႃး ၼႆ ၸင်ႇတေပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈၽိူဝ် ဢၼ်ဝႃႈ (ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ)။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉလႆႈ 50 ဝၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈတၵ်းလႆႈငူပ်ႉငီႉၸွမ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉ 25 ဝၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႄႈဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉ။

ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇသွင်ဢၼ်လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸင်ႇတေပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈၽိူဝ်ၼႆၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်း တေပဵၼ်ၾၢႆႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇ။

ဢၼ်ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းပိူင် PR တီႈတႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်ႇငုမ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ၵူႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶူတ်းတူဝ်သွၼ်ႈႁူဝ် ယူႇတီႈတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၶီႈၶႃႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထႃႇဝရ တေႃႇၸူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ၵဵပ်းလႆႈတီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ။

ၸင်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတင်ႈၼမ်ႉထႃႈ ပႆႇႁၼ်တူဝ်သေတႃႉၵေႃႈ တင်ႈၼမ်ႉထႃႈယူႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ၵႆယၢဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇတူဝ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇသုၼ်ႇၽွၼ်းလီ ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝူၼ်ႉ သွၼ်ႇပႃး ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတၢင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တၢင်းၶွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမႃး ၼပ်ႉသၢင်ႈၵၼ် ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ လိုၵ်ႉ လိုၵ်ႉၼႂ်းၼႂ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇၶႂ်ႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇမွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇ ၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

04/07/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း