Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွတ်ႇၶေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢင်ႈႁၢင်ႈၼႄဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ဝၢႆးလင် Deng Xijun  တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ် ၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႈပႃးၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈႁၼ် FPNCC လႄႈ NSPNC ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။

လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်မီး 7 ၸုမ်း ၶၢင် KIA ၊ လွႆ TNLA ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် 4 ၸုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ။ ဝႃႉ UWSA ၊ မိူင်းလႃး NDAA တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP  သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇသင်သေတႃႉ NSPNC လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ် သွင်ၾၢႆႇယူႇ ။ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆႉ သင်ၵွႆးၵွႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး မိူၼ်တၢင်းၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇသင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။

- Subscription -

ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းၶေႃႈဢုပ်ႇၶဝ် မီးယူႇ 4 ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် 3 ၸုမ်း လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိုၵ်ႉလမ်ႇၸွမ်းၶဝ် ။ပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်သၢမ်ၸုမ်း ဢမ်ႇမီးပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ။ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ယႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း NUG ၊ PDF ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇတေဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင်ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈထီႉသွင်ထီႉသၢမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇ ၼေႈလွင်ႈႁွင်ႉႁူပ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ။ၼႃႈတီႈဝႃႉ လႄႈ ၼႃႈတီႈမိူင်းလႃးၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၽွင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းသေ ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃလီတေႃႇၸုမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၶၢဝ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၽွင်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ငႃၶႂ်ႈၵဵင်ႈသႂ်မႃး ၼင်ႇၶၢဝ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ ပီ 2020 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႃႈတီႈမိူင်းလႃးလႄႈဝႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။ ၼင်ႇယၢမ်းသိုၵ်းဢုပ်ႉမိူင်းသေ ႁုၵ်ႉႁၢႆႉဢူၼ်ဢုင်းယူႇၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မုင်ႈမွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ် ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

 တေဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၼႆၵေႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄႇဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း မီးတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၵေးသီး မိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၼႄႇ ယူႇတီႈ တပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈပဵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ထၢမ်ဢမ်ႇထၢမ် ဢုပ်ႇဢမ်ႇဢုပ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယႃႇဢမ်ႇယႃႇ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ တႃႇႁွင်ႉႁူပ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်းသၢင်းလၢင်းယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် မိူဝ်ႈႁူပ်ႉၵၼ်ၼႂ်းၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဝႃႉ ပေႃးလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ႁဝ်းထွမ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈၵူၺ်း ဢုပ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸွမ်း ၶေႃႁၼ်ထိုင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူၼ်တင်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈမႄးမတ်ႉတႃ ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း FPNCC ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မႄးယူႇၼိူဝ်ၸႄႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၼႆ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ၸွင်ႇဝႃႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ တပ်းသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵွႆး ၶိုင်မႄးဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

တေႁဵတ်းပၢင်တုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၶေႃႈဢၢင်ႈ ယူဝ်ပဵၼ်လွၵ်းႁၢင်ႈလၢႆးၵၢၼ် ၼႂ်းပၢၼ် ၼဢၽၶဝ် မိူဝ်ႈ 1990 ၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆလႆႈငမ်းငဝ်းယူႇ။ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉ ပႆႇလၢတ်ႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ယူဝ်တေၸႂ်ႉၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း တီႈမႆႉႁုင်း 2 တူၼ်ႈၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆႉ လီႈၶႆၸႂ်ၸွမ်းယူႇဢေႃႈ။

ၼင်ႇသြႃႇမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1990 တေႃႇထိုင် 2008 မိူဝ်ႈလႂ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁုပ်ႈငမ်ႈလႆႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇၶိုင်ႁဵတ်းၵူၼ်းလီၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် မၢတ်ႉၶျ် 27 ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တေၽႅဝ်မႃးၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁူႉတေဢုပ်ႇတင်း PPST ၶဝ်ယူႇ။

FPNCC လႄႈ PPST လႆႈၸႂ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈယႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၵမ်ႇၽႃႇႁၼ်လီဝႃႈ မၼ်းၶတ်းၸႂ် သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ႁႃလီၵၼ်ယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ယိုတ်ႈတေႃႇဢႃၼႃႇမၼ်းၵႂႃႇလႆႈ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတၵ်းတေတိုဝ်တၼ် ၶိုင်ႁဵတ်းယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မိူၼ်ဝၵ်ႉၺႃးၶေႃးငူးႁဝ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပွႆႇၽႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ၵွၼ်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႊ ပႆႇဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 5 ၶေႃႈ မတ်ႉၼွင်ႇၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႃႈတေလႆႈပိုင်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်း မိူင်းၶႄႇသေ ၵွတ်ႇၶေႃးၸူၵ်းထွင်းတေႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းမၼ်းတၢႆးထိုင်လႆႈၼၼ်ႉယူႇၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း