ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။ မၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉပင်းတူၵ်းၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈပေႃးဢွၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီ 2022

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းၵႅင်ႈလိုမ်း လႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးၵႂၢမ်းမၢႆ ဝႃႈ ၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်မႄးယၢပ်ႇသုတ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇႁႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပီ 2010 ၼၼ်ႉ ပေႃးဢွၵ်ႇသဵင်မႃးဝႃႈတေလႆႈမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီ 2020 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸုၵ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈသေၶိုင်ႁႃမူၼ်ႉမႄးမႃးယူႇ။ ၵွၺ်းၵႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇသွင်ၶေႃႈ ဢမ်ႇမႄးလႆႈမႃးသေမတ်ႉတႃၶႃႈၼေႃ။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ၽိူဝ်ႇတေၶတ်းၶၢၼ်ႉထဵင်ထွင်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တႃႉႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်တင်းၼွၵ်ႈသေႁဵတ်း ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုင်ႁႃမူၼ်ႉမႄးၼႆႉ ယင်းၸၢင်ႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆမႃးၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းပီ 2021 လိူၼ် February 1 ဝၼ်း ၽိူဝ်ႇဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉလူႉၵွႆယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ၵွၼ်းၵုမ်းၵမ် ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၵူၺ်း။ တၢမ်ၼင်ႇၾိင်ႈမိူင်း 2008 ပူင်ပၢႆးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၼႂ်းပီ 2023 တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်သေ ၾၢႆႇလႂ်ပေႉၵေႃႈ တေဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼၼ်ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၶႃႈၼႃ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃၼႆသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်း NSPNC ၶွမ်ႇမတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး UPDJC ၶွမ်ႇမတီႇ ႁူမ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈမႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ တၢမ်ႇၼင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဢၼ်တင်ႈမႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတႄႉၸိုင် တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ NSPNC လႄႈ  UPDJC တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/4/2022 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇတေမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ 261 ဝႃႈၼၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၵၼ်ၵေႃႈမီး ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈမီးၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈမႃး ၊ ၼႂ်းပၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇသမ်ႉတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈတႄႉႁႃႉၼႆ လီလႆႈထၢမ်ထိုင်ၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇၼႃ။

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ပေႃးမႃးတူၺ်း မတ်ႉတႃ 261 တွၼ်ႈ ၵ မၢႆ 1 ထိုင်မၢႆ 4 ၼႆႉပဵၼ် ၶေႃႈမၵ်းတတ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းႁိုဝ် တိူင်း။

261 ၶ မၢႆ 1 လႄႈ 2 သမ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈပူင်ပၢႆး လွင်ႈမွပ်ႈၶၢၼ်း ၸွမ်ၽွင်းၸႄႈမိူင်းႁိုဝ်တိူင်း ။

ၼႂ်း 261 ၶ  ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇမွပ်ႈၶၢၼ်းပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွမ်ၽွင်းၼႆႉ ၼႂ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းႁိုဝ်တိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈၵဵပ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈသေ သၢင်ႇတေႃႇ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသူင်ႇထိုင်တီႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းႁိုဝ်တိူင်း သေလႄႈ တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တီႈၶဝ် ။

ၸွမ်းၼင်ႇ  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဝႃႈၸိုင် ၸွမ်ၽွင်းၸႄႈမိူင်းႁိုဝ် တိူင်းၼႆႉ တေယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း  လိူၵ်ႈၵဵပ်းမွပ်ႈၶၢၼ်း။ ယဝ်ႉၸင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်။ ဢၢၼ်းမူၼ်ႉမႄးႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉတီႈၶေႃႈပူင်ပၢႆး ငဝ်ႈပိုင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းၼႆႉတေလႆႈလိူၵ်ႈၵဵပ်းတီႈ ၼႂ်းၸိူဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေၶိုၼ်း မူၼ်ႉမႄးတႃႇႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၵဵပ်းလႆႈပႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈလိူၵ်ႈၼၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ။ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တေလိူၵ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ။ ဢၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈၼၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈတေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဢွၼ်တၢင်း မၵ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈတေလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၼႂ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈႁႂ်လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ  ပဵၼ်မႃးၸွမ်ၽွင်းလႆႈ – ၶႆႈဝႃႈသွင်ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယူႇ။ တေလႆႈထၢမ်ဝႃႈတႄႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မူၼ်ႉမႄးၼႆဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ၼႂ်း 2008 ပူင်ပၢႆးဝႆႉတီႈၵၼ် 12 ၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ယူႇ။

တီႈၵၼ် 12 မတ်ႉတႃ 433 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၶေႃႈပူင်ပၢႆးသေယၢင်ႇယၢင်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉၸိုင် တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးတၢင်းဢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ။ 1 -ၶေႃႈတင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢုပတေႇ ၵျၢၼ်းသေ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇမႃး။ 2 – ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄး တေဢမ်ႇလႆႈပႃးတၢင်ႇပိူင်။

ထႅင်ႈၶေႃႈတီႈမတ်ႉတႃ 434 ၼၼ်ႉသမ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢုပတေႇၵျၢၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိူင်းမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ အဆို ဢၼ်ဝႃႈၶေႃႈတင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် ဢုပတေႇၵျၢၼ်း (ၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ)။ ပေႃးပဵၼ်ၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇမႃး သမ်ႉတေယိုၼ်ႈထိုင်တီႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ၸင်ႇမႄးလႆႈ။ ဝႃႈဝႆႉပုတ်းၶၢတ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ  မူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇၵူၺ်းတႄႉဢမ်ႇလႆႈ၊ ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းမူၼ်ႉမႄးၸင်ႇတေလႆႈ- ဝႃႈၼႆဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၸင်ႇၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ NSPNC လႄႈ UPDJC တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ။ ထိုင်ယၢမ်းမီးမႃးတႅၼ်းၽွင်း တေႁဵတ်းၶေႃႈတင်ႈသေယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇ – ပေႃးၸၢမ်းဝႃႈၼၼ်တႄႉယင်းတေပဵၼ်လႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈၼႃ။

တေႃႈၼႆႉၵေႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း  ဢၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၼႆႉတေလႆႈမီးထိုင် 20 ပိူဝ်ႊသႅၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေယိုၼ်ႈတၢင်ႇလႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶေႃႈတင်ႈဢၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇ %တႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈသဵင်ၵမ်ႉယမ် ၾၢႆႇၼိူဝ် 75% ၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ယၢပ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးယိင်ႈၶႅၼ်းတေႁူႉ။

တီႈၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈၾၢင်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လၢႆၶေႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် လၢႆၶေႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်သမ်ႉလၢႆၶေႃႈၼႆ မီးမႃးယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေတွင်းၵၼ်ယူႇ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉယိုၼ်ႈသူင်ႇထိုင် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  သေ ဢဝ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽိူဝ်ႇမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႃးမႃးသေၶေႃႈ။ တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ထူပ်းမႃးယင်းပႆႇႁိုင် ႁဝ်းၶႃႈလိုမ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ NSPNC လႄႈ UPDJC တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတႄႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မူၼ်ႉမႄးၼႆ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လၢႆးတၢင်း ၸႅင်ႈလႅင်း။ လၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ။မီးၵေႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈမီးဝႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၸၢင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝႆႉလူင် ။ ဢႃႇၼႃႇ 3 ယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇႁႅၼ်းၾိင်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၾၢႆႇ တတ်းသိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိူဝ်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်းၼႆႉ ပူင်ပၢႆးလႆႈ ပၵ်းပိူင် ၾိင်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ- ၶႄးတေဝႃႈၼႆ။

ၸႂ်ႈယူႇ ၾိင်ႈမိူင်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ (သာမာန်ဉပဒေ) ၼၼ်ႉတႄႉပူင်ပၢႆးလႆႈဢိူဝ်ႈလေႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Constitution ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေ ၼၼ်ႉတႄႉ တႅမ်ႈတမ်းမီးဝႆႉလၢႆးတၢင်းမူၼ်ႉမႄးမၼ်း ၸႅင်ႈလႅင်း တႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၽိူဝ်ႇတေမူၼ်ႉမႄး တႃႉပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ယင်းတေ ငၢႆႈလူမ်ၵွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

15/4/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ