လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁၼ်ၶႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးယူႇ 10 မိူင်းပၢႆပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငမ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်း ၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ရၶႅင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိူင်ႇငမ်း ၼင်ႇၶူဝ်းပူၺ်ႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၶဝ် မွပ်ႈပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈမႃးပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႊ

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊတိုၵ်းတေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆ ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ မူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တမ်ႈတီႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ၶၢင်၊ ယၢင်း၊ ၶျၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈမႃးၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ၵူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၾႆးတၢင်းၼႂ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မိူင်းတေႃႇမိူင်း ၶဝ်ၼပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸင်ႇၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ မူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၸွႆႈယဝ်ႉၸွႆႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸွႆႈထႅင်ႈ 800 လၢၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇမိူင်းယူႊၶ ရဵၼ်ႊၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 1,000 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼၼ်။

တီႈတႄႈမႃး တီႈတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈဝႃႈၶဝ်ၸွႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢုတ်းသုၵ်းဢူၺ်ႈသူၺ်ႈ တႃႇတၢင်းပီ တေလႆႈယူႇ 136 လၢၼ်ႉ တေႃႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇၼႃႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းသိူဝ် တီႈတႄႉမႃးဢမေႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွႆႈပၼ်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႉတႄႉမီးမီးယူႇ။

တႄႇတီႈပီ 2021 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်သဵင်ႈသုတ်းပီၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီး ထိုင်ႁိမ်း 500 လၢၼ်ႉၸမ်ၸမ်။ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း တႄႇယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢမေႊရိၵၼ်ႊၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းၶွၼ်းႁႅင်းၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶ ရေႊသီႊ မႃးၵလွပ်ႈၵတွပ်ႇယူႇ လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတေႃႇထိုင်လႅၼ်လိၼ်၊ လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တေႃႇထိုင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶဝ်ၶိုင်ၸွႆႈပၼ် တင်းၼမ်တင်း လၢႆယူႇ။ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃးၸဵမ်တင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း NLD ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႆႉပိူင်ၼၵ်း သေ ၸွႆႈပၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ် ၵမ်ႉၵူၺ်းၶႂ်ႈပႃးဢဝ် ၼႃႈႁေႃတေႃ ႁိူၼ်းၶဝ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် ပၢႆႈမိူင်း ယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းသမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်သေယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈယွမ်းႁဵတ်းၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈသေ လဝ်ႈယွၼ်းသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်း တၢင်ႇမိူင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇ။

တီႈၼႆႈ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶိုင်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသေ ဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းယွၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆတႄႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ၶႄးၸၢင်ႈတေသူၼ်ၸႂ်ၽွမ်ႉၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် လီလႆႈၶွတ်ႇၽၼ်ႈပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉၸင်ႇ ယူႇ တီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ တေသူၼ်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈၾၢႆႇၵၢၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မုင်ႈႁၼ် ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႊၶရဵၼ်ႊ တေဢမ်ႇၺႃးၺွပ်း ဝႃႈၼႆသေ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မူႇၸုမ်းမိူင်း ဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼွၵ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်ပႃးႁိူဝ်းမိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသွင်ႉပၢႆႈဝႃႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁူႉႁၼ်ယဝ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႊၶရဵၼ်ႊဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇတေဢွၵ်ႇပၢႆႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းတပ်ႉ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ် တၢင်းႁတ်းတၢင်းႁၼ် မၼ်းၼႄလႆႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း မူႇၸုမ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉမီးမီး။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းႁဝ်းၼႆ NUG, CRPH လႄႈ EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႉၵွင်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈၶွတ်ႇၽၼ်ႈပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ EAO ၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းပူင်ၸႂ်ပူင်ၶေႃး ယုမ်ႇ ယမ်တေႃႇ NUG, CRPH ၼႆၵေႃႈ တေဝႃႈလႆႈ။

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပၢၼ် NCGUB ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်ႇဝုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းၶဝ်မႃးတင်းႁိုင်တင်းႁီးယူႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း NLD ၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ မိူဝ်းၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းပိူင် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တေတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁွႆႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ယူႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2012 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ NLD ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ယွမ်းၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေၵေႃႈ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၶွင် NCGUB ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႇၶေႃးၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈဢၼ်ၼွၵ်ႈသေမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈႁၼ် ထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇမႅၼ်ႈႁွႆႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်း NLD ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸုမ်း NLD ၶဝ်မုင်ႈႁၼ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႅဝ်မႃး NUG, CRPH မီးမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ UNION သေယဝ်ႉ တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈၶႂ်ႈၸႂ်ၵွၼ်ႇ လႆႈႁၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ CRPH ၶဝ်ဝႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ။

ပေႃးၼႆ ထိုင်တီႈ NUG ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇယဝ်ႉလူး ၸွင်ႇသမ်ႉတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈယူႇႁႃႉ ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝႃႈလႃးၵေႃႈ တေဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢဝ်ၶၢတ်ႇၶေႃးပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႂ်းပၢၼ် NCGUB ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၵႂၢမ်းထၢမ်ယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမႃး ပေႃးၵူၺ်းတေမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းမူႇပိူင် သုၼ်ၵၢင်ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼင်ႇလွၵ်းလၢႆးၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ ၸွင်ႇ တေဝႃႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊယဝ်ႉၼႄႇ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃး ၼႂ်းၶျႃႊတႃႊၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ထူပ်းမိုဝ်းတႄႉမႃး ယူႇတီႈ CRPH, NUG ၼႆႉ ပႆႇႁတ်းယိုၼ်ဝႃႈ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇ သူပ်းဝႃႈ တေၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ဗမာပြည်) ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ NUG, CRPH ၼႆႉ တိုၵ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈယၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ႁူဝ် ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၸွတ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈၸၢင်ႈဢဝ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ဢဝ်ၵၢင် ၸႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ် ပေႉပုၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ မႃးႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပူင်ၸႂ်ပူင်ၶေႃး ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၶွတ်ႇၽၼ်ႈပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၸွမ်း NUG, CRPH ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶတ်းၶၢၼ်ႉတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ NUG, CRPH ပဵၼ်ဝႆႉႁင်းမၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉႁင်းမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼႆ။ ၵွပ်ႈသွင်လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ ၸင်ႇ တေဢမ်ႇႁၼ်ၸႅင်ႈတေႃႇ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႇ တေႃႇမိူင်းႁဝ်းၼႆႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႂ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလူၺ်ႈတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ႁၼ်ထိုင် မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွမ်းတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁင်းၵူၺ်း ပွင်ႇဝႃႈ ယွမ်းတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ(ဗမာတပ့်မတော်) ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ (ဗမာအမျိုးသားတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေး) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးယဝ်ႉ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် မီးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇႁူဝ်ၼႃႈ NUG, CRPH ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၼႂ်းပႃႇတီႇ NLD သေ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵႂႃႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶတ်းၶၢၼ်ႉယူႇတီႈတၢင်း မိူင်းၼွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈၶေႃႈႁပ်ႉႁၼ်ၶဝ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးလႄႈ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၸုမ်း ဢၼ်မီးတၢင်းတူၵ်း မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းယႂ်ႇမိူင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇသဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃး ၼႂ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်းၸွမ်းယူႇ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ AA ၸုမ်းရၶႅင်ႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ဝႃႈႁိုဝ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇမီးတီႈမၼ်းတႃႇႁဵတ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ၶတ်းၶၢၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း တေထိုင်တီႈဢိူဝ်ႈ ဝႃႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႃ တၢင်းမုင်ႈမွင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽႂ် တေဢမ်ႇလႆႈယူႇသုင်လိူဝ်ၽႂ်၊ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈယူႇတႅမ်ႇလိူဝ်ၽႂ်၊ မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပဵင်းပေႃး ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ယူႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငဝ်းလၢႆး၊ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ႁဵတ်းလႆႈၼႆတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်တၵ်းတေ ၾၢင်ႉဢၼ်ၸၼ်ႉသုင်လိူဝ်ၼႆႉ ဢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်တင်းပၼ်ၶေႃႈသဵင်ၵႂႃႇ တႅၵ်ႇလႅင်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈ NUG, CRPH ဢမ်ႇပႆႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈ တၢင်းႁဵတ်းလႄႈ တၢင်းႁတ်းႁၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႄႉ ၸိူဝ်းပေႉတူဝ်ၵေႃႈ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းပူၼ်ႉၶၵ်ႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵုမ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ၸိူဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမၢၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၺ်း ၸင်ႇတေပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတၢင်းၼႂ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉ။

ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် မုင်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေလႆႈဢွၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၽႂ်မၼ်း တေတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈဢဝ်တၢင်းဝူၼ်ႉလႄႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း သေ သိုပ်ႇတေႃႇၼႃႈၵႂႃႇ ၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇမွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

21/3/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ