Sunday, June 16, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ်

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေ လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉမီးမႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ်/ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး...

ၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီၾၢင်ႉလွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်?၊ တေႁပ်ႉႁွင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼႄႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိမ်ႇသႄႈ မိူၼ်တေၵႄႈလၵ်းမိူင်း 2008 ပၼ် တီႈတႄႉတၢင်းတၼ်

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းပီ 2008 ၼႆႉ ၵွမ်ႉၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵူၺ်း မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မူၼ်ႉမေးဢမ်ႇလႆႈ။ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းလူင်းၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်သေ ယိုၼ်ႈသူင်ႇမူၼ်ႉမေးမႃးၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈၵွၼ်ႇ၊ ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 % လိူဝ်ၼၼ်ႉ မူၼ်ႉမႄးၵူၺ်း ၸင်ႇတေလႆႈၼႆ...

ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။ မၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉပင်းတူၵ်းၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈပေႃးဢွၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းၵႅင်ႈလိုမ်း လႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးၵႂၢမ်းမၢႆ...

ၶႄႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းတေယၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်မိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ သေယဝ်ႉ ၼႄသၼ်ယႃး တႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ၶဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေတူၺ်းထိုင်ဢႃႇၼႃႇပၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁၢမ်ႈသီးပၼ် လွင်ႈဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုင်မၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶႃႈတၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တီႈၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼဝတ ပွႆႇပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢၼ်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶဝ် ယိုင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ပူဝ်ႇမူးလူင်သၢၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်း ယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ SSNA ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်...

မၢၼ်ႈ တီႇမူဝ်ႇ လႄႈ မၢၼ်ႈ သိုၵ်း …မိူၼ်ၵၼ် တႆး … ႁူပ်ႉႁၼ်ယဝ်ႉ တေၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21-22-23 ၸူဝ်ႈၸႃႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၵၸၶဝ်ယူႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈတၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ဝႃႈ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၶဝ် ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး၊ ႁေႃႈလိုပ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ...

လွင်ႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁၼ်ၶႆႈၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးယူႇ 10 မိူင်းပၢႆပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငမ်းၼႆၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်း ၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ရၶႅင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိူင်ႇငမ်း...

လုမ်ႈၾႃႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တႄႇတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မႃး ပေႃးဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃး တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် Volodymyr Zelenskyy ဝေႃႊလွတ်ႉတီႊမီႊယႃႊ ၸႄႊလ်လႅၼ်ႊသၵီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸူးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈ မုၵ်ႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပိူင်လူင်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်း တေႃႈယႃႇပေပိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶဝ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆ...

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႇမိူင်းယူႊၶရိၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၽိူဝ်ႇၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ VOA ၶဝ်ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၵၸၼႆႉဝႃႈ ၶဝ်ၵမ်ႉယၼ်လၢႆး ႁဵတ်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵႂႃႇသေယဝ်ႉ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ထိုင် 2-3 ၶေႃႈ။ 1) ယူႇတီႈ...

ၶႄႇၸွင်ႇတေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁဵတ်းတေႃႇ ယူႊၵရဵၼ်ႊ

ပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႊၵရဵၼ်ႊယဝ်ႉလႄႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ (သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ 1) ပၢႆလိူဝ်ၺႃးၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ 2) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ 3)...

ၶႄႇ တေၽွမ်ႉၸွမ်းၽႂ် ? ၽႂ်တေၽွမ်ႉၸွမ်းၶႄႇ ?

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ တႄႇတီႈ 1988 တေႃႇထိုင် 2008 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ လုမ်းလုမ်း ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇ သုမ်ႇငုမ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈၵမ်ႈၼမ် ပေႃးမၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸႂ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီ 2015 ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႆႈဢႃႇၼႃႇမႃး တၢမ်တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ သီႊၸိၼ်ႊၽိၼ်ႊ သိူဝ်ႇတၢင်းၽႃႈၽႄးလႅင်လူင်သေ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၽႂ်တေၽွမ်ႉ

လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 12 ပီ 2022 ၼႆႉ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုနေ့) ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်မႃး 75 ၶူပ်ႇ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ မွၵ်ႇႁွင်ႉထိုင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈၶွပ်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ တေပဵၼ်လႆႈယူႇႁႃႉ??

ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးပတိတ်ႈၶၢတ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇပႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၺ်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼင်ႇမၼ်းဝႃႈတႄႉ ပီ 2022 ၼႆႉ တဵမ်မႃးၶူပ်ႇပီ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း