Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈယိူင်းဢၢၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း တၢင်ႇမူႇ တၢင်ႇၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တင်း KIA လႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တင်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

ႁၢင်ႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်း FPNCC ႁူပ်ႉထူပ်း သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2018

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇ ႁၼ်တီႈတေယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ႁွင်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ်ၶဝ် ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  FPNCC ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းလႃး ၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ် NDAA ၶဝ် တီႈဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ တေမီး 6 ၸုမ်း။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ KIA ပီႈၼွင်ႉၶၢင်တႄႉ တၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် မႃးၶဝ်ႈမူတ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ UWSA ဝႃႉ၊ AA ရၶႅင်ႇ၊ TNLA ပလွင်ႈ၊ MNDAA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ SSPP/SSA တႆးလႄႈ တင်း NDAA မိူင်းလႃး။ 6 ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်။

လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး မိတ်ႊသတိူဝ်ႊသုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင်ႊဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းမၢၼ်ႈတင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈမႃးၽႅဝ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း FPNCC ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၶိုင်ပၼ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ၸင်ႇလႆႈ ၶပ်ႉၶိုင်ပွင်ပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ KIA ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် KIA တင်း PDF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် သေ ပိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၸၵၸၶဝ်ယူႇၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ယူႇတီႈ KIA ၼႆႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးတေႃႇၸၵၸၶဝ် တီႈတၢင်းမိူင်းၶၢင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႈတၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းပွတ်းၼိူဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်တီႈ ႁူင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈတင်းၵၢတ်ႇသႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ တႃႇတေဢုပ်ႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီ တီႈတေၵတ်းယဵၼ်လႆႈလႄႈ KIA ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆ ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

တမ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸၶဝ်ၼႆႉ တမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၶဝ် ပူဝ်ႇၶျူပ်ႉ လူင်ယႃႇပႄႉဢွၼ်ႁူဝ်မႃး ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမႃးတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီး။ လၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း မႃးသပ်း လႅင်းၼႄဝႃႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်း FPNCC ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵူဝ်ပၢင်ၵုမ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵူဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဝႄႈၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼမ်လၢႆၸင်ႇ တေၸၢင်ႈႁၼ်ငိူၼ်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလႆႈ မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် လုပ်ႈၵမ်းပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼႃ။ မၼ်းပဵၼ်ၼမ်းလႆးတႃးယႃမူၼ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလၢႆးၵႄႈပၼ်ႁႃ ႁႂ်ႈယဝ်ႉယႃ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ယူႇတီႈၸၵၸ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၵိူင်းၸွမ်း လူမ်ႉၸွမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းလူၺ်ႈၸွမ်းတင်း PDF ဢၼ်ၵိူတ်ႇမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၶဝ်ၼႆ ၶဝ်မႆႈၸႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁၢမ်ႈႁႄႉလႆႈ ဝႄႈယၢင်ႇလႆႈ လွင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇမႃးၶိုင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈ FPNCC တီႈတၢင်း PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇ ၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၶဝ် ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇယူႇ၊ ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်း တေႃႇလႆႈယႂ်းယႂ်းယူႇ။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 5 ယူႇတီႈ PPST ႁဵတ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၼႆ ဢမ်ႇႁၼ်ငိၼ်းမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။

တီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST မၢပ်ႇၼႄးၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း တိူင်း ၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း လူၺ်ႈတၢင်းၼႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယႃႉလူႉႁိူၼ်းယေး ၵျွင်း ၽၵ်းၵႃႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယႃႉလူႉႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇၾၢႆႇၸၢဝ်းယုမ်ႇယမ်ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတင်း လွင်ႈဢၼ်ဝႆႉပၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်း ၵႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ PPST သၢၼ်ၶတ်းသႄႉသွမ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼၼ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁုပ်ႈ သိမ်းယိုတ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ PPST တႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တၢင်း PPST ၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ယၢၼ်ႁၢင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။

ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း လၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်း မၼ်းတိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ယူႇ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းတင်းပႃႇ တီႇပၢႆးမိူင်းၼႆၵေႃႈ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးမိူင်း 16 ၸုမ်း ၶွင်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UPDJC ၾၢႆႇမၢၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည် ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲးကော်မတီ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈတႂ်ႈမၼ်း တေမီး (နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့) ၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးဝႆႉ 5-6 ၸုမ်း ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇသၽႃး၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇ EAO ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ ဢၼ်မႃးၽိူမ်ႉထႅင်ႈၵေႃႈ မီးယူႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပႆႇယႃႉထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၶိုၼ်းမႃးဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ။ ဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် တီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းမႃးမိူဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယႃႉလူႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိုၼ်းမႃးၽွတ်ႈႁႅၼ်း UPDJC ၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ။ တီႈၼၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းတေပဵၼ် လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၼ်း တေပဵၼ် တေႃႇသူဝ်ႇသူဝ်ႇၸေႃႇငဵင်း ပႃႇတီႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊတိတ်ႊမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ တေမီး 16 ၸုမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်းဝႆႉ။

ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ 1) ပိူဝ်ႈတႃႇ တေဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ 2) ပိူဝ်ႈတႃႇ တေလၢၵ်ႈၸၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃး ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸွင်ႇသမ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးႁႃႉၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ။

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းဢၼ်မီးယူႇ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်းၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 71 ပႃႇတီႇ။ ပႃႇတီႇ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးဢိူဝ်လိူဝ်သေ မိူၼ်တင်းပိုၼ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးယႃႉပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၼႆၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇယႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းဝႆႉၵူၺ်း။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး 71 ပၢႆပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၺ်းမီးမွၵ်ႈ ဢမ်ႇလိူဝ် 30 ပႃႇတီႇလႄႈၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ်ယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈယၢမ်း ၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇမၼ်းတေၼိမ်တဵင်ႈၵႂႃႇ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း မၼ်းၵူၺ်းတေၸၼ်ၵႂႃႇ တီႈတႂ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်း လၢႆလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ၸဵမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ထတ်း သၢင်ၸိူင်ႉၼႆၼႃ။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ၾၢႆႇ PPST ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးယူႇ ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် သွင် ဢၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ၸုမ်းၼိုင်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ဢၼ်တူၺ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ ၸွမ်း ၶႂ်ႈငူပ်ႉငီႉၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ တေပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလၵ်းမိူင်း 2008 လႄႈ တိုၼ်းတေႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း NUCC ၶဝ်သေ သိုပ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႇတေႃႇ ၸၵၸၶဝ်ၵႂႃႇ တေပဵၼ်ဝႆႉ သွင်ၾၢႆႇသွင်ၵိူင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ FPNCC ၼႆၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလေႃႇတိုၵ်းတေႃႇၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးၵႂႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸၵၸဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ ယူႇၵႂႃႇမူဝ်ဢမ်ႇၸမ်ႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇၶုၼ်ႇသေယဝ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၵမ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၶဝ်တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မႂ်ႇၶဝ်ယူႇၼႆ လၢမ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ တင်း EAO ၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းၾၢႆႇ NUG ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵေႃႈ တၢင်းၸၵၸ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဢၼ်ဝႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇ PPST ၵေႃႈ ယိပ်းဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တၵ်းလႆႈဢဝ် လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ယူႇတီႈ PPST တႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်း ၾႅတ်ႊၻရႄႊယူႊၼီႊယၼ်ႊဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းဝႆႉၼႂ်း NCA လႄႈ တေဢဝ်လွၼ်ႉၵႂၢမ်း NCA ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးသၢမ်ၶေႃႈ။ 1) ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ 2) တႃႇတေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ 3) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ။ 3 ၶေႃႈၼႆႉ မတ်ႉၼွင်ႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶွၼ်ႉ မၼ်းပေႃႉတူဝ်မၼ်းၶိုၼ်းၼႆ ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ။

လီယူႇၶႃႈ ပေႃးတေပဵၼ်မႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈၼႆႉတႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ၼႂ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။

ပေႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃးတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းတႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၵူၺ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယွမ်းၽွမ်ႉ လႆႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၵ်းဝႆႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ လၢႆးတၢင်းမၼ်း ၶိုၼ်းၽႅဝ်ထိုင်တီႈတႂ်ႈ 2008 ၶိုၼ်းၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် 2008 ၵေႃႈ ဢမ်ႇတပ်ႈလူဝ်ႇဢဝ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈဝိုတ်ႉပႅတ်ႈ ပိုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၸင်ႇ တေၸၢင်ႈၽႅဝ်လႆႈတီႈဢၼ်လၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈၼၼ်ႈ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵွၼ်ႇ တေပႆႇၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေထွႆဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မိုဝ်ႉလႂ်ယၢမ်းလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈမီး ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေတူၵ်းလူင်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လၢတ်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉယၢမ်ႈၺႃးမႃးၼမ်လၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ တၵ်းတေလႆႈမီးၽူႈၸိူဝ်းတေမႃးႁဵတ်းပဵၼ်လၵ်ႉထၢၼ်မၼ်း၊ သၢၵ်ႈသေႇမၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼၼ်ႉ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈတဵင်ႈထမ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၵူၼ်း(လူမှုတရားမျှတမှု) ၸိူဝ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈတၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်းၽူၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်လိူင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶဝ်တိုၼ်းတေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တဵမ်တီႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ တႄႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

29/12/2021

(မၢႆတွင်း- ပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁိုၼ်းၵႃယၢင်းလၢတ်ႈၼႂ်းလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ )

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း