Monday, May 29, 2023

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ် မႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းသင်

Must read

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းမိူင်းၶမဵၼ်(ၵၢမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ) မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃ မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁၼ်လီၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၵေႃႈ မီး တင်းၼမ်။ သူပ်းတေႉဝႃႈ တေမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ ႁၼ်လီၼၼ်ႉ သမ်ႉၼမ်လိူဝ်သေ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ မႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7

ၵွၼ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈပႆႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ပေႃးမီးၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယူႇ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ -ဢဝ်ၸဵမ်ယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ မၼ်းတလေး၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ တၼၢင်းသီ တေႃႇထိုင် မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပၢင်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်း ပေႃးပၼ်းၸွင်ႇၸွင်ႇ ။

- Subscription -

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၸုမ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၸုမ်းသုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းပူတ်းပွႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ ထုၵ်ႇလီ ယႃႉပႅတ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းၵႅင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးလွၼ်ႉမီးၵႅၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇ ဝႃႈပၼ်မၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီး။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ NUG ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇ တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇမိူင်းမၼ်းသေ မႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ် 9 ၸိုင်ႈ 10 မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မႃးၸွမ်း ၶပ်ႉမၢႆသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉ ၼင်ႇၼႆ။ ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊတႄႉ ႁူႉၵႃႈတေၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ။

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊတႄႉၵေႃႈ တေပၢၵ်ႇထဵင်ဝႃႈ မၼ်းယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊသေ ၶဝ်ႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈမီးၼၼ်ႉသေ တေမႃးၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈ တေပၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဝႃႈ ၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွၼ်ႇမၼ်းပႆႇဢွၵ်ႇမိူင်း ပေႃးမီးလွင်ႈၶွမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႃႇ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းတူၺ်းၵေႃႈ တေမီးယူႇ 2 လွင်ႈ 2 တၢင်း။ 1) မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ တေမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူဝ်တေပဵၼ်ယၢင်ႈ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မႃးယိုၼ်ယၼ်ပၼ်ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸုမ်း ၶတ်းၶၢၼ်ႉၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီလႆႈ။ 2) ၵူဝ်ဢမ်ႇမႃးပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈ တူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼႆ – တေမီးယူႇ 2 လွင်ႈၼႆႉ။

ၸူဝ်ႈၸႃႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မီးမႃး 11 လိူၼ်ပၢႆပၢႆၼႆႉ ပႆႇမီးႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် မႃးသူႇမႃးၸႂ်း မႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တႄႇၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေႃႇၸၵၸ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပိူၼ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းသေ ၵူဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ယၼ်ၸၵၸ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းမႆႈၸႂ် တႃႇၸုမ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊတိတ်ႊ ၸိူဝ်းၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထီႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ တေမီးယူႇ 5 ၶေႃႈ။ 1) ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်။ 2) ၵူႈၸုမ်းၸၢဝ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁၼ် တၢင်းလီၵၼ်။  3) တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶၢၼ်းမွပ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 1 ၵေႃႉ ။ 4) ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ႁၼ်ၸႂ်ၵၼ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း (ဢီးလူၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်)။ 5) ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ပွင်ၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉၵႂႃႇ – မီးဝႆႉဝႃႈၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတေႃႇၸုမ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊတိတ်ႊၶဝ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆး။

တႃႇတေပဵၼ်မီးမႃး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်သၢႆငၢႆလီသင်သေယၢင်ႇ၊ ယႃႇဝႃႈ တေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း တေမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၵွၼ်ႇလႃႈ တေႃႇၼင်ႇၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႄၵၢင် ၽွင်းပိူၼ်ႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆ ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸၵၸၼႆႉ သိုပ်ႇပူင်တူတ်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ယဵပ်ႈၶွၵ်ႈယူႇ ယႂ်းယႂ်းၼႆႉ ၼႄဝႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်း ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၶတ်းၶၢၼ်ႉ ၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊတိတ်ႊၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ မၼ်းတေပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ယႃႇဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်မွတ်ႇၾႆး ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်သူၼ်းၾႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၸၵၸ ၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိုပ်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႇတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၽူႈလႂ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈႁၼ်လီမၼ်း။

ပေႃးၼၼ် ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊသမ်ႉ ၵိူဝ်းလႆႈၽွၼ်းလီဢီႈသင်လႄႈ တီႁူဝ်ၶဝ်ႈၸူးၸၵၸလႃႇ။ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပိူင် ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း တေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶမဵၼ် (ၵၢမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ) ၸိူဝ်းလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉယၼ်တီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈၼႆၸိုင် မၼ်းတေတိူဝ်းလႆႈၼႃႈလီတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပၼ်လႆႈ သုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ သုၼ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းၶမဵၼ်ၶဝ်ယူႇ တေမီးသွင်လွင်ႈၼႆႉ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးထၢမ်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇလူင်သမ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ တေၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇလူင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းတေႃႇၵူႈၵူၼ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းတေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်း၊ မၼ်းၵူၺ်းတူၺ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃး ယႃႇႁႂ်ႈၸပ်းသိုပ်ႇၽႄႈတိူၼ်းၵႂႃႇၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းမၼ်း။ မိူဝ်ႈလႂ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၼိမ်တဵင်ႈၸင်ႇ၊ မၼ်းၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးမၼ်း။ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွတ်ႇလူၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပႃး ၸဵမ်တင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶႄႇလႄႈ မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။

တႃႇတေပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼၼ်သမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းတေၼိမ်တဵင်ႈၸိုင် ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးပွႆႇပၼ် ဢွင်ႇ သၢၼ်းသူႉၵျီႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈတႄႉတႄႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇ လွတ်ႈလူမ်သေယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇတေႃႇတင်းႁူဝ်ၼႃႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ ၶိုင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းၵႂႃႇလႆႈ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆၸိုင် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေၼိမ်တဵင်ႈၵႂႃႇ။

ၸင်ႇၼၼ် မိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ၶေႃႈသဵင်တီႈၸၵၸ ပိူဝ်ႈတႃႇပွႆႇပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယႃႇပေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈမႃးၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃမိူင်းၼၼ်ႉ ၸၵၸၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပၼ်ႇပွင်လႆႈ ၵၢၼ် မိူင်းၵႂႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ မႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ ၶဝ်တေမုင်ႈမွင်းဢၼ်ၼႆႉ။

ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊႁုၼ်ႊသၢၼ်ႊၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း တင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵမ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ယၢမ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပၼ်လႆႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းတူၺ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ၵုမ်းထိင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်း ဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ် မွၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း