သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ……..တေသၢင်ႈၸိူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ

109

လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ တေဝၢင်းတူတ်ႈပူင်တၢမ်ႇတီႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းတႄႉ မၼ်းမႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႈႁူပႂ်ႉထွမ်ႇ သူၼ်ၸႂ် သူၼ်ၶေႃးၵၼ်ယူႇ။

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တင်းဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယူႇၾၢႆႇၸိူဝ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈဢၼ်ပဵၼ် (ရှေ့နေ) ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈလိူင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း သူႉၵျီႇၶဝ်၊ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ မီးလွင်ႈယုမ်ႇၽွင်ႈသေ မီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႆႉယူႇ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႂ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်မႃး ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉထိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးယူႇ 8 ၶေႃႈ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈဝႆႉ ယူႇတီႈ NLD ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် NLD ၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉလႄႈသင် တင်းသွင်ၽိုၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၾိင်ႈပိူင် NLD ။

1 – လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်း NLD ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းပႃႇတီႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးၽေးၶဵၼ်။

2 – ယူႇတီႈ CWC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Center Working Committee NLD ၶဝ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၸွမ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင် CRPH ၶဝ် ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ မၼ်းယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပႃးၸိူင်ႉၼၼ်ဝႆႉလႄႈၼႆ ယူႇတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁၼ်လီလႆႈ။

3 – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 2 ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လုၵ်ႈၸုမ်း NLD ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် တေမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်မႃး တေမီးလွင်ႈ ႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမၼ်းၼၢင်း တေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။

4 – ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမီးဝႆႉတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈ/ မီးတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် NLD သေ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁွတ်းလူင်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်။

5 – ပေႃးဝႃႈ တေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ/ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉ တိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် NLD ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း။

6 – ၸွမ်းၼင်ႇၵႆႉလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ CEC ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းၶွင် NLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ယူႇတီႈ CEC ၶဝ် ဢမ်ႇၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ၵေႃႈလီယဝ်ႉ  တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႃႇတေၸႂ်ႉ တိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် NLD ယူႇတီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမီးဝႆႉယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ မၼ်းဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼင်ႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၵူႈပွၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉ ယူႇတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈၸီႉသင်ႇမႃး လႆႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းမႃးတီႈၸိူဝ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ(ရှေ့နေ) ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လိူင်ႈလၢဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။

ယူႇတီႈ CRPH ၵေႃႈလီ NUG ၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် NLD တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း NLD ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ တၢမ်တူဝ်မၼ်းလႄႈ တင်း CEC ၸမ်မူတ်း တင်းသဵင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈ CEC ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဝ် CEC ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ NLD တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တေဢမ်ႇႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မၼ်းၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

Photo – NRPC ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၶေႃႈထီႉ 7 ၼၼ်ႉ မၼ်းဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵၢၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေဢိတ်း တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ယူႇတီႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးသူၶဝ် ၸိူဝ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼႄမၼ်းသေလႃႈ-ညသင်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈၶဝ် ၵႂႃႇၼႄတီႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် NLD သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႃးလႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ပွႆႇႁႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်းၶွင် NLD ၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇပတ်းပိုၼ်ႉၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မွင်းႁႂ်ႈ ပိုတ်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်တေၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တေၺႃးၺွပ်းႁိုဝ်၊ တေၺႃးဢဝ်လိူင်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ႁိုဝ် ၸင်ႇဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈသင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်။

တီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ယူႇတီႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ သၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉမီးလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးလူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ တေမီးၶေႃႈထၢမ်ၵၼ်မႃး။ ၼင်ႇၵူႈၵေႃႉႁူႉႁၼ်ထိုင်ယဝ်ႉ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ မၼ်း တေမီးယူႇ 4 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ပီ 2021 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်း ယူႇတီႈၶဝ် လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း Center Working Committee ၶွင် NLD ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီး CEC သွင်ၵေႃႉလႄႈ ၵႅမ် CEC ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် မီး 3 ၵေႃႉသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅင်ႈ ႁူမ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2-3 ၵေႃႉတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် CRPH ဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးဢီႈသင်ၼႆ မီးယူႇ 5 ၶေႃႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း တႄႉ တေမီးၶေႃႈထီႉ 5 ဢၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈတႂ်ႈမိုဝ်း လွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ်သေယဝ်ႉ တေသၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းလူၺ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃး ထိုင်တီႈလီ ငၢမ်းၶဝ်ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မုင်ႈမွင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉၸႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇၶွင်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇတႄႉယူႇႁႃႉ ၸိူဝ်းယုမ်ႇၵေႃႈမီး ၸိူဝ်းငမ်းငဝ်း ဝႆႉၵေႃႈမီး။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႄႉ ဢၼ်မၼ်းတူၺ်းထိုင်ပႃႇတီႇမၼ်း ဝႆႉၼၵ်းလိူဝ်သေ ၵၢၼ်မိူင်း ဝႆႉၼၵ်းလိူဝ်သေလိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈယၢမ်ႈၶွင်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 20-30 ပီဢၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ် NCGUP ၶဝ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ထုၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း NCUB ဝၢႆးမႃး NUGUB လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းၼဝတ၊ ၼဢၽၶဝ်ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈတၼ်းႁဵင်းၶုၼ်ၽွင်းလူင်လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇတင်း UN ႁိုဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁိုဝ်၊ မိူဝ်ႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇၼႃႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သေပွင်ႉလႃႇ၊ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈၶဝ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ် NLD ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် NLD မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မၼ်းယၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ လၢႆးၸုၵ်းမၼ်ႈမၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈၼႆ လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတင်း 8 ၶေႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပိုၼ်ႉငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တိုၼ်းတေပိူင်းၼႄလႆႈၵၢင်ၸႂ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယုမ်ႇ ယမ် ၸိူင်ႉၼင်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈၼႆ မၼ်းသမ်ႉမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇ မႃးလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဢၼ်ၼႆႉ ။ ပေႃး မႃးတူၺ်း 1 – ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ပႃႇတီႇမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇတီႇတေဢမ်ႇလူႉ ဢမ်ႇယၢႆႈၼၼ်ႉ၊ 2 – ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ် မိူင်းမၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းထွင်ႇၼႂ်းၶွၵ်ႈတေပဵၼ်သွင်ၶေႃႈၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်တႄႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 4-5 လိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶဝ်မီးၶေႃႈဢၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇ NLD ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်မႃးၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းၽွမ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈ တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ တိူဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈယႃႉပႃႇတီႇ NLD ၼႆ ပိူင်လူင်မၼ်းမိူင်းၶႄႇႁၢမ်ႈသီးဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၢမ်ႈသီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈၼႆ ယူႇတီႈၸၵၸၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇ NLD ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယူႇတီႈၸၵၸၼႆႉ တေပွႆႇပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈ ပႃးတင်းၼႃႈၵၢၼ်တႃမိူင်းၶွင်တေၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်လႆႈႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပေႃးမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း။

လၢတ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းရတ်ႊသျႃႊၼႆၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶဝ်လဵၼ်ႈၵေႃႉတေႃႇၸၵၸယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးသွင် သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၽီသွင်ၼႃႈၽႃႉသွင်ၶူမ်းဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၵၸ ၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းတီႈ UN လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ် လႆႈပဵၼ်ၵေႃႉတေတႅၼ်းတၢင် ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်း UN ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ Credential Committee ထတ်းထွင်မၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၶႄႇလႄႈ ရတ်ႊသျႃႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း။ ယူႇတီႈၶႄႇလႄႈ ရတ်ႊသျႃႊဢၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ယွမ်းၽွမ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢၼ်ၸၵၸၶဝ်တၢင်ႇမႃး သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႆႇတႅပ်းတတ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶၢႆႉပႅတ်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းမၼ်းသေယဝ်ႉ။ ပွႆႇႁႂ်ႈဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၾၢႆႇ NUG ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမၵ်း မၼ်ႈ ၾၢႆႇၸၵၸၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လဵၼ်ႈၵေႃႉတေႃႇၸၵၸယူႇၵေႃႈ တမ်ၼင်ႇ ၸၵၸၶႂ်ႈပဵၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်တင်းမူတ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆ မၼ်းၼႄလွင်ႈၼႆႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၶႄႇလႄႈရတ်ႊသျႃႊၵေႃႈ လဵၼ်ႈၽီသွင်ၼႃႈၽႃႉသွင်ၶူမ်းတေႃႇၸၵၸယူႇ။ ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ  Pressure ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ လိူင်ႇၼမ်မႃး တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ မိပ်ႇငႅၼ်းမၼ်းမႃး၊ ယူႇတီႈ US ႁိုဝ်ႉ ၶႄႇၵေႃႈ သမ်ႉမိပ်ႇငႅၼ်းမၼ်းမႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်းမိပ်ႇငႅၼ်းမၼ်းမႃး ၼမ်လိူဝ်ၼႆႉၸိုင် ယူႇတီႈၸၵၸၼႆႉ ၶႄးတေဢဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇပဵၼ်တူဝ်လဵၼ်ႈမၼ်းသေယဝ်ႉ ၵုမ်းၵွၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေပွႆႇပၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶဝ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်း ႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊ ၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈႁႃႉၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈထိုင်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ယူႇတီႈၸၵၸၼႆႉ တမ်ၼင်ႇႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ ပေႃးတၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ပေႃးၼႆပဵၼ်လႆႈဢီႈသင်ၼႆ တမ်ၼင်ႇၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးထႅင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈမႃး ၶဝ်တေတမ်းတူတ်ႈၶျႃးတၢမ်ႇ တီႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ပၼ်တူတ်ႈပၼ် တၢမ်ႇသေယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶၢႆႉၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈၼႂ်း အကျယ်ချုပ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶင် လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃၶဝ်လႆႈတူၵ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၶွၵ်ႈၶိုၵ်းတွၼ်းတႃႇၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ယူႇ။

ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉမီးမႃးၽူႈတႅၼ်းတၢင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN Special Envoy ၸိူဝ်ႉ တၢင်တူဝ် UN ႁိုဝ်ႉ တၢင်တူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉ တေပၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇယူႇ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဝႆႉႁႂ်ႈ NLD ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ NLD ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ NUG ႁိုဝ်ႉ CRPH ၸိူင်ႉၼၼ်ႉႁိုဝ်ႉ  မိူၼ်ၸိူဝ်းဝႃႈ NLD တႅၵ်ႇပဵၼ် သွင်ၾၢႆႇသေ တိူၵ်ႈတီႈမီးမႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈတႄႉတႄႉယူႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တမ်တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇဢမ်ႇပႃး ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆမၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၵႂႃႇယူႇၼႆ ၼမ်ၼမ်ၵေႃႈတေပဵၼ်လႆႈမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မုင်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈမီးၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပီ 2023 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉယူႇႁႃႉ ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸၵၸၶဝ်ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉ ဝႃႈ PR ၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၼပ်ႉဝၢၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း UPDJC ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၽွတ်ႈႁႅၼ်းဢၼ်မႂ်ႇၼႆသေ ၶိုင်ယူႇၵူႈလၢႆး လၢႆးဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင် ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၽူႈလႂ်ၽႂ်ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ လွင်ႈ ၶိုင်ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉလႄႈၼႆ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းၸမ်ၸမ် မိူၼ်ပီ 2023 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေပႆႇပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းထတ်းသၢင်တေႃႉတႆႇလၢႆးငၢၼ်းၼႄမွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

6/12/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ