သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ်?

139

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူဝ်ႊဢီႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼေႊပုၼ်ႊၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ႁူပ်ႉပႃးၸဵမ်တင်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၾၢႆႇရၶႅင်ႇ ANP ယဝ်ႉၵေႃႈ ပျီႇတူႉပႃႇတီႇ PP ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁင်းၶေႃၽႂ်မၼ်းသေ ၸဵမ်တင်းၾၢႆႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP, SUP ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႈ ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵႂႃႇၼႆ ငိၼ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

Yohei Sasakawa ႁူဝ်ပဝ်ႈ Nippon Foundation
Yohei Sasakawa ႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021

မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇၶႆႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ  ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊပိူင်လဵဝ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၼႂ်းၵႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တေလႆႈၵႄႈ လိတ်ႈပႃးပၼ်ႁႃၾႅတ်ႊၻရႄႊ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပႃး ၵၼ်ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၸင်ႇတေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်လႆႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈလူင်လင် ပေႃးၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလိူင်ႈမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ မိူၼ်တင်းၵႄႈလိတ်ႈ ယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 50-60-70 ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈမိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉ ၼၵ်း ပၵ်းၸႂ်တေႃႇ လိူင်ႈလၢဝ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၼႆ လႆႈ ႁၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႄႉ လူင်ႈၼႃႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၵွၼ်ႇပႆႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၸွႆႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်လႄႈတင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၼႆႉ ယၢမ်ႈမႃးထိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 140 ပွၵ်ႈပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇတွၼ်ႉၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်း တႆးတႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမၼ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းတင်ႈၵေႃႇၵၢႆႇပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမီးယူႇ 400 လင်ပၢႆယဝ်ႉ  လႆႈႁူႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇၶဝ် ပွႆႇမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းတႄႉ လႆႈဝႃႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုင်သၢင်ႈလႆႈ ထိုင်တီႈတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမႃးယူႇ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼၼ်ႉ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ လႆႈႁူပ်ႉလႆႈငူပ်ႉငီႉ ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၶဝ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၵႂႃႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးမႃးၽိူဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ထိုင်တီႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ AA ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီတဵမ်တဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးသင်ၵၼ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းသိုပ်ႇလွင်ႈၶတ်းၸႂ်မိတ်ႊ သတိူဝ်ႊသႃႊၵႃႊၵႃႊဝႃႊႁဵတ်းမႃးၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းမႃးၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ် တင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ႁူမ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းတေႃႇသူႉသူႉလုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူး ထိၼ်ႇၵျေႃႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းႁူပ်ႉပႃးထႅင်ႈ   ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇ လႆႈ ထူပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းႁူႉထိုင်လွင်ႈလိုၵ်ႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉ ၵျီႇၼၼ်ႉလီငၢမ်း ၼႆၵေႃႈ လၢမ်းလႆႈယဝ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၼႆႉ သႃႊၵႃႊၵႃႊဝႃႊ တိုၵ်ႉမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တႃႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇယူႇ ၵမ်းလိုၼ်း သုတ်း တိူၵ်ႈတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉ တင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵေႃႈ သင်ဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတင်းဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼႆၸိုင် မၼ်းၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉလႆႈ တင်းၶႆႈၸႂ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလႆႈတႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇႁပ်ႉထွမ်ႇ။

ယူႇတီႈ သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၶဝ်ႈၸူးဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လၢႆးလၵ်းလႅမ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ႁူႉလိုၵ်ႉ ႁၼ်ၼႂ်းၵၼ်တင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးယူႇၾၢႆႇ SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၶႃပူႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၵႅၼ်ႇၵိၵ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵူၼ်း NLD ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီးၼႂ်း NUG, CRPH ပိူဝ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။ လွင်ႈၶတ်းၸႂ်မိတ်ႊသတိူဝ်ႊသႃႊၵႃႊၵႃႊဝႃႊၼႆႉ ဢမ်ႇထၢၼ်ႇ မီႈ ၵေႃႈ ၶီႈၶၢင်ႈ ၸၢင်ႈလႆႈငိူၼ်ႈႁၼ် တၢင်း ငူပ်ႉငီႉပၼ် ၼႂ်းၵႄႈဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ SAC ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽွင်ႈယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လၢမ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊသုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင်ႊ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵမ်ၵၢၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၶွင်မိူင်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈ ၸူး ပဝ်ႇႁူတေႃႇ SAC ယူႇ ယႂ်းယႂ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ SAC ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽေႃႇသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၢၼ်ႊ 5 ၶေႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ တဵမ်တီႈၸိုင် ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇလူင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁွပ်ႇဝႆႉ SAC သေတႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မလေးသျုး၊ ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ပႃးတင်း ပရူႊၼၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ FAC တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် ၶဝ်။

ၼင်ႇႁိုဝ် ထိူၼ်ႇဢမ်ႇလူႉ ပၢင်တၢႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊသုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင်ႊၵေႃႈ တေႃႈသူၼ်းႁူၺ်းႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးတၢင်း ႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၶဝ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ တင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်မီးမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီ မိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈမၢၵ်ႈမီးၶွင်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်မႃးမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးသၢင်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်သေဢိတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆး SAC ၸုၵ်ႈမၼ်ႈၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝႆႉ ၼၢမ်သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸူၵ်ႉ တမ်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် တေပႆယၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇ SAC ၼႆတႄႉ ပေႃးတိုၵ်ႉၸၢင်ႈၶၢမ်ႇလႆႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶႂ်ႈဢုပ်ႇတေႃႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵၢၼ်မိူင်းဢွင်ႇသၢၼ်း သူႉၵျီႇၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈမွတ်ႇယဵၼ်ပႅတ်ႈ  သုတ်ႉထၢႆႉၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ယွမ်းယွၼ်ႇ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ငူပ်ႉငီႉဝႃႈ ပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ တင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈတႅဝ်းသွင်ၶွင် NLD ၶဝ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇ SAC ၼႆႉ တိုၵ်ႉပႆႇၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။

လၢတ်ႈသိုဝ်ႈမႃး SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸူဝ်ႈၶဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ထိုင် တိုဝ်ႉတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ဢွင်ႇမၢၼ် ၵႃႈၸူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း ႁုပ်ႈဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး သွင်ပွၵ်ႈ၊ ပၢၼ်သေႃးမွင်ႇ တၢၼ်းသူၺ်ႇၶဝ် ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈ မိူင်းမႃး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈ ၵႂႃႇႁင်းၽႂ် တၼ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး ပၢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႉ လွင်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမၼ်းၼႆႉ မိူၼ်လၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၵႆႈယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သၢႆငၢႆတႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ တၢႆတေႃႇတဵင်ႉ မၼ်းၵႃႈတၵ်းတေတင်ႈၶၢမ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တမ်ၼင်ႇယိူင်း ဢၢၼ်း မၼ်းမီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းသရေႇၼႃႈတႃ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃးလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မၼ်းသုမ်းၵၼ်ႉ တီႈၼႃႈသိုၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မၼ်းသႂ်ႇမႃႇသႂ်ႇႁႅင်း တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇၶဝ်ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ ၼႄဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းယဝ်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပိူင်ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေႁဵတ်းႁိုဝ် လုၵ်ႉၶိုင်ပွင်ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းပၢင်ႈ ၼမ်ယႂ်ႇတမ်ႈတီႈၶိူဝ်း တႆး မိူင်းတႆးတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉႁႃႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ႁူမ်ႈၶိုင်ၵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပႃႈတူၵ်းလိုၼ်းၵွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆး ၼႄ မွၵ်ႈၼႆသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆႈၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

22/11/2021  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ