ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်?

174

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းသႄႉၼႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိူင်းယိုဝ်းပိုတ်းတိုၵ်းၵဝ်းယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းထၼ်ႇတလၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်းလႄႈ ၼႃႈတီႈယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၶွင်ႈမၢပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်း တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မီး ၶေႃႈၸီႉသင်ႇပူင်ၼၵ်းဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းယႃႉၵဝ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးဝတ်းဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ႁူင်းယႃ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ တိူဝ်ႉသင်သေဢိတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပိူင်ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးၶေႃႈပူင်ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈယႃႉၵဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၼင်ႇၼၼ်။

ပွင်ႇဝႃႈ PPST ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်တႄႉသေ မၢပ်ႇၼႄးသႄႉသွမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းယႃႉၵဝ်းၶဝ် တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးသေယဝ်ႉ။ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႆႉပဵၼ် ယူႇတီႈ PPST ပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်း ၵၢၼ် NCA ဝႆႉယဝ်ႉ။ PPST ၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉၼၵ်း ႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းၵၢၼ် NCA သေ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမေး ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၼင်ႇၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမေးဢွၵ်ႇၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၸပ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇ  ၵေႃငူပ်ႉငီႉပွင်သၢင်ႈလွင်ႈ ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေၶိုၼ်းမူၼ်ႉမေးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ႁႃႉ ၼင်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉႁႃႉၼႆ လီလႆႈမႃးတူၺ်း ၸွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းဝႃႈတႄႉ ဢဝ်ၸႂ်ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ဝႃႈၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမေးၶိုၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်း ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉလႄႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၽိတ်းမၼ်းၵေႃႈတွပ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႆႉပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းတွပ်ႇၵႂႃႇ။

ယူႇတီႈၸုမ်း PPST တင်းသဵင်ႈ တင်းၵုမ်ႇတႄႉ တေၶိုၼ်းတွပ်ႇၸိူင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၶိုၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼႄႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။

သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ PPST တင်းၵုမ်ႇၵေႃႈ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၸုၵ်းမၼ်ႈတမ်ၼင်ႇၶုၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်းတွပ်ႇၵႂႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ၼႂ်းၵႄႈ PPST တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆႉၵေႃႈ လီလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉ။

ၶုၼ်ႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းၸၵၸၼႆႉ ယၢပ်ႇယဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ တႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ တေမီး တၢင်းလွင်ႈယၢပ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်း PPST ၼႆ မၼ်းပိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉ 3-4 ၵိပ်ႇ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼင်ႇ KUN ၼႆ ၼႂ်း NUCC ၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း NUCC ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃငဝ်ႈငုၼ်းလူင် တီႈတိူင်ႇပၢင်ႇလူင် ၶွင် NUG, CRPH ၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ KNU ၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်းမၼ်းမၢင်ၸုမ်းၼႆၵေႃႈ ပိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ ၾၢႆႇ ၼိုင်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးၸွမ်း PPST ဝႆႉယူႇ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈသွင်ငႃး ဢႃႈၶႃငိပ်ႈႁွင်ႈဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ တေဝႃႈ RCSS သမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်တီးႁူဝ်လၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼႂ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် မၼ်းတိုၵ်ႉယူႇဝႆႉတီႈတၼ်းႁဵင်း PPST မိူဝ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်ၵၼ်တႄႉတႄႉ ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆး RCSS။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ CNF ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶျၢင်းတႄႉ ဢဝ်တူဝ်ဢဝ်ၸႂ် ဝူင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း NUG လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းထွႆ ဢွၵ်ႇၼႂ်း PPST ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေပိူၼ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်း MNSP ၸုမ်းမွၼ်း တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် ၼၢႆႁူင်သႃ ၵႂႃႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၽႅဝ်လႆႈတႃႈယိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တၵ်းလႆႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇတေၽႅဝ်လႆႈတီႈတႃႈယိူင်းႁဝ်း မၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶွင် PPST ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ၾၢႆႇ MNSP ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမွၼ်း ၶိုၼ်းၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ငဝ်းလၢႆး PPST ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်မႃးၸဵမ်ပိုင်း ထိုင်တီႈၶၢဝ်းတၢင်း NCA မႃး ၸင်ႇၵွႆႈမႃးထူပ်းၵၼ်သေ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၼႆ ဝႃႈလႆႈတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉၶႃႈ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢူၺ်းလီ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ထိုင်ၵမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပူင်ၼၵ်းလိူဝ်ႁႅင်းမႃး ၸၢင်ႈႁႃလၢႆးတႅပ်းတတ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းတေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ၸွမ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ႁႂ်ႈပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း/ တင်းလုမ်ႈသေ ႁပ်ႉတိုၵ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလုမ်ႈသေ ႁူမ်ႈတိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈႁဝ်းၶႃတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ တင်း FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၾၢၵ်ႈၼိူဝ်တႄႉ လႆႈႁၼ်တဵတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉတၼ်ႇတၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈတီႈသေယဝ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇ၊ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယွၵ်ႈမွၼ်ႇပၼ်လႄႈ တင်းငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆလွင်ႈသေယဝ်ႉ KIA တင်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ် ၼႆႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉငဝ်းငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇၵူၺ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉတႄႉ ပႆႇမီး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ပလွင်ႈတင်း SSPP ႁူမ်ႈတိုၵ်းတေႃႇ RCSS ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ်လၢႆးတေၵိုတ်းလႆႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈ ပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်တိူဝ်းမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်တင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇတပ်ႈဢွၵ်ႇႁႅင်းသုမ်းၵူၼ်း သင်သေယဝ်ႉ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈ ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ တပ်ႉရၶႅင်ႇတင်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လေႃႇၺႃးၵၼ်သေယဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်သွင်ပွၵ်ႈ။ တီႈတႄႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးမီးပဵၼ်ပီယဝ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသင်မႃး ၸဝ်ႉသေၼၼ်ႉ 2-3 လိူၼ်သမ်ႉ ၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉၼႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ၽူႈတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႄႈမၼ်းပၼ်ၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးသေ မၼ်းၶဝ်ႈၵႄႈငူပ်ႉငီႉပၼ်သေယဝ်ႉ လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 11 ဝၼ်း ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး။ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈဢမ်ႇလေႇ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီ ၼႂ်းမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 11 ဝၼ်း 2021 ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၽႃႇၺႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်သေ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသွင်တီႈ။

ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တႄႉယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သေႃႇလေႃႇမေႃႇတေႃႇ ႁုၵ်ႉႁၢၵ်ႉၺႃးၵၼ်ၵူၺ်းႁႃႉၼႆ ၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ဝႃႈလႃးၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းသေ တင်ႈၸႂ်ၽၼ်ႇသၢင်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႃႉၼႆ လမ်းလူၺ်းၸွမ်းတူၺ်း ယူႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇမၼ်း တင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပေႃး ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈယွၼ်ႈထိုင်ပႃး ပီႈၼွင်ႉၶၢင် KIA လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ UWSA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးသိုပ်ႇလၢမ်းၽႄႈထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇတႃႉၶဵင်ႇလႆႈၶဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႅၼ်လိၼ်မၼ်းဢူၼ်ဢုင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ ႁူႉတေၶိုင်ႁၢမ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးႁႅင်းတိုၵ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းတိုၵ်းၵေႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆး မိုဝ်းလႄႈသင် ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈသင် ပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်း ပႆႇႁၼ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ပႆႇမီးသၢႆငၢႆမၼ်း တေလႆႈဝႃႈၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ PDF ဢၼ်ၽႄႈၸွတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းတေႃးၶဝ်ယူႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဝႄႈလႆႈပၢင်တိုၵ်းလူၺ်ႈတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေသိုပ်ႇႁႃလၢႆးတၢင်းၵႂႃႇယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈၸွမ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းၶႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်မီး ယူႇသွင်ငႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေႁူမ်ႈသဵင်ၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပႃႈႁၼ်သၢႆငၢႆမၼ်းၵွၼ်ႇ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ် မွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

15/11/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ