ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

105

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ NON CDM ၸိူဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလူင်းၵၢၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇမႃး မီးမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

တေဝႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၸီႉၸမ်ႈၼႄလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇပဵၼ် တလၢၼ်ႇ ၵူၼ်းၵဝ်းသေယဝ်ႉ။ ၺႃးလွၵ်ႇၺႃးငိုတ်ႈ ၺႃးမၢပ်ႇမႂ်ၵႃႉၶၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၵူႈလႅင်း။

လၢႆးတၢင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ ၵၼ်မႃးသေယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ ယုမ်ႉၸုတ်းၵုတ်းတူၺ်းႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီပဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပၢႆးၼႄၵၼ် တၢင်းႁၼ်ၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမႃး ၵၢၼ်ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတေၵမ်ႉၸွႆႈ CDM သေ ဢီးယဝ်ႈႁႂ်ႈၵၢဝ်ႉၵူင်းပၢၼ်ႇပွင်ၶွင်ၸၵၸၶဝ် ၵိုတ်းယိုတ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶၵ်ႉၸၼ်ႉမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈသုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် တေလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ် တႅၵ်ႇလႅင်းလီငၢမ်းသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လီလႆႈတႅပ်းတတ်းပၼ် မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်း CDM ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁဵတ်း CDM သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေမႃး ထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ် မၢပ်ႇမႂ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵၼ် လွၵ်ႇငိူတ်ႈတေႃႇ ၵၼ် ယူႇၵူႈဝၼ်းၵူႈလႅင်းၼႆႉၵူၺ်း မၼ်းတေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်။

ႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉဝႃႈမႃးယူႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၵၸတေယွမ်းဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇမၼ်းတေ ပူတ်းတူၵ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းဢီးၼႆႉ တေမီးယူႇ 4 ပိူင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။  1 – ႁႅင်းဢီးၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ 2 – ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ 3 – ၾၢႆႇ EAO ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် လႄႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ 4 – ႁႅင်းဢီးၶွမ်ႈၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈပၢၼ်ႇပွင်ၽွင်းငမ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႇႁွၼ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈပႃးလႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၼ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႅင်းဢီးၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ EU ၶဝ်ႁိုဝ်ႉ၊ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊႁိုဝ်ႉ၊ ဢၼ်ယူႇတီႈဢမေႊရိၵႃႊႁိုဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်ႈၶၵ်ႉမၼ်းယႂ်ႇႁႅင်းတႄႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် EU တင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ် မိူင်းၶႄႇဢွၼ်ႁူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်း။

ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သေ ယူႇယူႇသမ်ႉ ၽႅဝ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၽႅဝ်ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈတေႃႇၸၵၸ ဢမ်ႇပႆယင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်၊ ဢမ်ႇၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၶဝ်၊ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၾၢႆႇပၢႆးမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပၼ်ႇပွင် တင်းသွင်လွင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႁဵတ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉယူႇၵမ်ႈၼမ်ၼမ်။

လုၵ်ႈတီႈၼႆႈသေယဝ်ႉ ပေႃးယုၵ်ႉယင်ႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈၸူးလႆႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၼႆၸိုင် ႁႅင်းဢီးၾၢႆႇပၢႆးမိူင်းၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၾၢႆႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶ ရေႊသီႊၶဝ်ၼႆႉ တေတိူဝ်းႁႅင်းယႂ်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈမႃး လိူဝ်ၼႆႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႉႁၢၼ် CDM ၶဝ်ၼႆ မိူဝ်ႈတႄႇႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်း ၶတ်းၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈၵၢဝ်ႉၵူင်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၵေႃႈ လႆႈဝႃႈထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်မႃးပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈ လဵဝ်တႄႉ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ၵႂႃႇ တီႈၸၼ်ႉယိပ်းၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၵ်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႉႁၢၼ် CDM ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆး ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။ တေလႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် လၢႆးတၢင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ သေဢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းႁဵတ်း CDM လႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် တေၵႂႃႇတဝ်ၼဝ်း သူၼ်းဢီးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၶၢမ်ႈလႆႈ ၶၵ်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တၵ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်လၢႆးမႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းဢၼ်ႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်။ ၼႂ်းၵဵမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ EAO ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈပိူင်လူင်မၼ်း ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတႄႉယဝ်ႉ။ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈၶဝ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းတဵမ်တီႈၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇပေႃးႁိုင် တၵ်းသၢင်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇတႃႇၵွၼ်းၵိူင်ႈ တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ EAO ၶဝ်ၼႆႉ တႃႇတေၶဝ်ႈၸွမ်းသမ်ႉ လႆႈႁၼ်လႆႈႁၼ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းဝႆႉယူႇ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ယူႇသေတႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်သမ်ႉပဵၼ်ၼႆ တေ ၸၢင်ႈမီးယူႇ လွင်ႈတၢင်း 2 ပိူင်။  1 – ပႆႇမီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းတေႃႇ NUCC ဢၼ် NLD ပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ။ 2 – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇႁတ်းယုမ်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ တေၵူၼ်ႇပင်းၼႄႉၼွၼ်း တေမီး 2 ပိူင်ၼႆႉ။

တီႈၼႆႈတေၸၢင်ႈမီးမႃး တင်းလိူၵ်ႈ 2 သဵၼ်ႈ 1- ႁူမ်ႈပႆယင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NUCC သေ သၢင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ။ 2 – ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၾၢႆႇ လႂ် ပႂ်ႉႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇမိပ်ႇငႅၼ်းၸၵၸပွႆႇပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇ တေပဵၼ်ဝႆႉ သွင်သဵၼ်ႈၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးတၢင်း တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈလႆႈၸုၼ်ႉပွႆႇ တေႃႇသူႈယူႇၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးပႆယင်ႈၸွမ်းတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ သၢင်ႈလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆၸိုင် တေလႆႈလပ်းႁူ လပ်းတႃ တေႃႇCharter ၊  Constitution ၊ ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇဝႃႇ ဢၼ် NUCC ၶဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းပၢႆး ဝူၼ်ႉ NLD သေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တူၵ်းထုၵ်ႇ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈလပ်းႁူ လပ်းတႃပၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႄၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလႆႈထူပ်းႁၼ် ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်တိုၵ်းသေ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ သင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇ မႂ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်တိုၵ်းသေ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းငွၵ်ႈႁူဝ်ၽုတ်း ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ။

သင်ဝႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်တႄႉ ၸၢင်ႈတေဝႄႈယင်ႇလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ် ပႅင်းၸင်းတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် လိူဝ်ၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈ။ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆမူတ်းၸၢႆႇၵႂႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈၸုၵ်းယင်ႈလႆႈ ၼိူဝ် Platform – NUCC ၶဝ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ၵၢၼ်သူၼ်းဢီးတေႃႇၸၵၸၼၼ်ႉ တေတိူဝ်းထိုင်တီႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

တၢမ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈတေလႆႈၸုၼ်ႉပွႆႇ လွင်ႈတေလႆႈတေႃႇသူႈ ဢၼ်လီလႄႈ ဢၼ်ၸႃႉ မၼ်းၵေႃႈႁွမ်းပႃးၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပၼ်လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႂ်ႇမႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇသေ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် မၼ်းတေၸၢင်ႈလွတ်ႈၵၢင်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်သုမ်ႇငမ်း/ သုမ်ႇငုမ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈၽေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းတေႃႇသူႈၶဝ် ၼင်ႇၵၼ် ၸုမ်း EAO လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသူႈဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးၸွမ်း NUG ၵေႃႈလီ ဢၼ်ယူႇၵူၺ်းသေ တေႃႇသူႈယူႇ PDF ၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလီ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၼႂ်း ၸုမ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွင်ႇၶဝ်မေႃ ယွၼ်ႇယၢင်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉလုမ်းလုမ်းၵူၺ်း။

ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတီႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇသေ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် လၢတ်ႈမႃး မေႃယွၼ်ႇယၢင်းၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ မေႃၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။ မေႃႁဵတ်းသၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈမႃး ယူႇလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇယဵၼ်းတႄႉတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်မႃး ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆႈသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ