Saturday, July 13, 2024

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ

Must read

လုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ် ၶိုင်ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Silent Strike) လႆႈႁၼ်သေႃႇသူၼ်းၵၼ် ၼိူဝ် Social Media ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃးၽူင်ႉၵၼ်လူင်ဝႆႉ။ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းၸူၼ်ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဵပ်းသၢင်ႈသႂ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈမႃး ၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

- Subscription -

 ၸင်ႇၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈဢိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းမၢၵ်ႈမီးၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ လီလႆႈၶွမ်ႈၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိုတ်ႈလိုၼ်ႈႁဵတ်းႁွတ်းယူႇ လိူင်းၸိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵမ် ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် ၵူၼ်းၵၢတ်ႇၵူၼ်းသႃး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၸဝ်ႈသႅင်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေယူႇၼိမ်ယဵၼ်၊ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇတႃႈ ပႆတၢင်း၊ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢင်းႁိူၼ်းယေး၊ တေယူႇတဵတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၼႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢိုတ်းဝႆႉ ႁၢၼ်ႉၵုၼ်ႇႁူင်း ၵၢၼ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း။

တေႃႈၼင်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢၼ်ၵၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ယင်းၸီႉသင်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးမီးယူႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ တီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼမ်လၢႆယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၶွမ်ႈၶတ်း လူၺ်ႈလၢႆးၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ သေႃႉသွၼ်ႈယူႇ တီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဝႆႉ ၶေႃႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ သေတႃႉ  တပ်ႉၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေၸၢင်ႈၶိုၼ်းၶိုင်မိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တေႃႇလွင်ႈၶွမ်ႈၶတ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉ ၼႆ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်သေႃႇပဝ်ႇၸီႉသင်ႇပူင်ၼၵ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ တေယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈ ႁွင်ႈ ၵၢတ်ႇ/ ႁွင်ႈထႅဝ် တေယိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈလၢႆႊသိၼ်ႊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃး။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းဢၼ်ပိုၼ်လိၵ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ တေႃႇၸူဝ်ႈ ယႃႇၵိူဝ်းဝႃႈ တေလႆႈၶၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ တေဢိုတ်းတေယႃႉ တေၸႂ်ႉၵႃးဝူၵ်းလူင်ထႆပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉသႅင်ႇၶဝ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်းၵၼ်ဝႆႉ။

လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ လႃႉလိူင်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁၢမ်းၸဝ်ႈႁၢမ်းၶုၼ် ၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၸင်ႇႁႃမီးမႃးၼႂ်ပၢၼ်ၸၵၸၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉသိုဝ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Social Media ၽႅဝ်ထိုင်ၵူၼ်ႈႁူၺ်ႈပၢႆလွႆလႄႈ ၸင်ႇႁူႉငိၼ်း ၸွတ်ႇၵၼ်ၶိုတ်းမိုဝ်ႉၶိုတ်းယၢမ်းၵူၺ်း။

ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူင်ႈလၢဝ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း/ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆၼႆႉ မီးမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈငႅၼ်းၶေႃးႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၶဝ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႂ်းပၢၼ်ၸၵၸၼႆႉၵူၺ်း။

ပီ 1996-1998 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းၽႅၼ်တႅပ်း 4 တႅပ်းသေ လမ်းတိုၵ်းသိုၵ်းတႆး ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈ တၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း မီး 1,400 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 3 သႅၼ်ပၢႆပၢႆ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း သေ လႆႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇတီႈၵႆ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ တေမီးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၶဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တမ်ႈတီႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆလမ်၊ လွႆ သၢမ်သိပ်း၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ ၵုင်းၵျေႃႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်လိပ်းၶီးမီးၸႂ် ၸႅင်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႇၽႃႇလႆႈယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆတေႃႇ ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ဝႃႈ License to Rape (ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ) ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2002 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၵ်းပိုၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းဝႆႉယူႇ ၼင်ႇႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2017-18 မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶိူဝ်းၵူၼ်း  ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆႁေႃႈလိုပ်ႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် မိူင်းပင်ႊၵလႃႊထဵတ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉႁၼ်ယူႇ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်းလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး တီႈမိူင်းတႆးလႄႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝႃႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ယူႇၸဵင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပဵင်းၶဝ် ၵမ်းၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁၼ်ပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်မၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ သုမ်ႇငုမ်းတူမ်းၵၼ်ပႅတ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵိူတ်ႇၵိုၵ်းပႃးမႃးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ယင်းၵႂႃႇၵႅတ်ႇ ၵင်ႈသိူင်ႇၼႃႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလူၼ်ႉပူၼ်ႉပိူင်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉလၢႆ ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းၽိုၵ်းသိုၵ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၶွင် KIA ၶဝ်ၼၼ်ႉလၢႆ ယူႇတီႈၸုမ်း မပတ (မဘသ) ၽူႈႁၵ်ႉသႃၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၽဝ်ႁိူၼ်းၶႃႈတၢႆယႃႉ လူႉပႅတ်ႈ  ၵျွင်းၽြႃးမူႇသလိမ်ႇၶဝ် ပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပဵင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၵမ်ႈပႃႈယႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇဝႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸိူဝ်ႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိူဝ်း တီႉ ၺွပ်းငႅၼ်းၶေႃးၶႃႈတၢႆ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇတူဝ်လိပ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢမ်ႇပၼ်ၵႄႈၶႆႁၼ်ၵႂၢမ်း ပွႆႇႁႂ်ႈၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းၵေႃႈ သိမ်းပႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မၢပ်ႇၼႄးတီႉသႅဝ်ႈပႃးၸဵမ်ငိူၼ်ႈပီႈၶိူဝ်းၼွင်ႉမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူႉတူဝ်ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ လူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁွင်ႉသႅၼ်ႇသဵင်ၵၼ်မႃး။

ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပိူင်းၼႄဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၶုၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် တေႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်တေႃႇပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢတ်ႇႁၢၼ်ႇတင်းပွင်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီလႄႈ တၢမ် တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်မၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈႁၢဝ်းသၼ်လွႆၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ တႃႈမုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈယႃႇ။ တႃႇတိုၵ်းတေႃးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႇတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ထုင်ႉပဵင်းသၼ်လွႆပႆႇမီးသဵင်ၸႂ် တႃႇႁူမ်ႈယုၵ်ႉၽဵင်ႇလႄႈယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇယွင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တဵၵ်းတၢင်းၼိုင်ႈ ႁူၺ်းတင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁႅမ်တၢင်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶီးၸိုၼ်ႇမႃးလႆႈ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလၢႆးယဝ်ႉ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈၵမ်ႉယၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈလႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တၵ်းၸႂ်သဵၼ်ႈလဵဝ်ၸင်ႇတေဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

15/12/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း