တီႈလိၼ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းဢၼ်ယၼ်ႇႁၢၵ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

0
170

ငဝ်းလၢႆးၾိင်ႈၾႃႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လူဝ်ႇႁူႉၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တႃႇလီၸူမ်းၸႂ် ပေႃးၸႂ်ဢမ်ႇ ပေႃးၶႂ်ႈမီးၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉမ တေႃႇၵေႃႈ သမ်ႉမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုင်ပွင်တႃႇၸတ်းပီမႂ်ႇ ဢၼ်တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဵတ်းယူႇသေတႃႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ၶတ်းၸွႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈ ႁၼ်ပႃး။

 

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ဢၼ်ၵေႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈၸႂ်ပၼ်သင်ၶလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်၊ တိုၵ်းတေႃးၵၼ် မၢပ်ႇမႂ်ၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇငၢမ်းတေလႆႈ ႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ပၢႆသေလိူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်သုတ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမႄႈမိူင်းတႆး ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ။ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉပဵၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈ ငိုၼ်းသႃးၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶိုင်ႁႃလၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ႁဵတ်းၵိၼ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶုတ်းၵိၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ လွမ်ႉ လႅမ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးၽွၼ်းပၢင်ႈတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းယူႇယႂ်းယႂ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၵၼ် ယူႇ။

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵွၼ်းၵုမ်းၶူဝ်းႁႄႈလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၼ်းပဵၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထၢမ်ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လွင်ႈတၢင်းတႄႉဝႃႈ ၶွမ်ႊမၼီႊ 19 ဢၼ် ယွၼ်းသွၵ်ႇ ထတ်း ထွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶမ်းလႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ထၢၼ်ႇငိူၵ်ႈ၊ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းမီးႁိုဝ် ဢမ်ႇမီးၼႆ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်း သႅၼ် ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပၼ်လႆႈ ဢမ်ႇပၼ်လႆႈ လွင်ႈဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ထၢမ်ထိုင်မႃးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပြည်ထောင်စု) သေယဝ်ႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်း  သႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ထတ်းထွင် သွပ်ႇ ၸႅတ်ႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ပွတ်းလႂ်၊ ဢိူင်ႇလႂ်၊ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းလႂ်ၼႆ ဢမ်ႇၼႄပႃး။ ၵူၺ်းၼႄဝႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶေႃႈၼမ်းတႃႇတေၸီႉၸႅတ်ႈၽႅၼ်ႇတီႈမၼ်းၵူၺ်း ၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်တင်းဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၶဝ်တေ ပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ 19 ဢၼ်ၶဝ်တေလူင်း သေႃႉႁႃ၊ သွၵ်ႈႁႃ ၶမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်း မိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်းသၽႃး ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉ လႆႈႁၼ်သေယဝ်ႉ။ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၸွင်ႇ မၼ်း ၵႂႃႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မူႇပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ မီးဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ရၶႅင်ႇလႄႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢွၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း တႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇ လႆႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၼမ်လိူဝ်တိူဝ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ပႆႇပႃႈမီးမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တေဢုပ်ႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးမႂ်ႇ ဢၼ်တေပဵၼ်ၸုမ်း NLD ၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇပႃးလွင်ႈလိူင်ႈ ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းပဵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆႉၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ယိုၼ်ႈ ယွၼ်းဝႆႉ မႃးၸဵမ်ပိုင်း ၵွၼ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းပႆႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ယဝ်ႉ ၸုမ်း NLD ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇ မႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းၶၢႆၶူဝ်း ႁႄႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ တင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၶတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇၽဵင်ႇပဵင်း ၸွမ်းလၵ်ႉၵၢၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၶဝ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်း လူင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ် ပွတ်းတွၼ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တေၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈတႂ်ႈလိၼ်၊ ၼိူဝ်လိၼ် လုၵ်ႉတီႈတိုၼ်းပဵၼ်သၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ၊ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၼင်ႇၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉၸိုင် တီႈလိၼ် ဢၼ်ပဝ်ႇ ဢၼ်လၢပ်ႈလႄႈသင်၊ ပႃႇမႆႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈၼမ်ႉ၊ ၵႄးၼမ်ႉ ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈႁႅင်း ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ လႄႈသင် ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမီးတီႈလႂ်လႃႇၼႆ မၼ်းတေမီးတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းမီးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၵမ်ႈၼမ်သေလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၽႅၼ် ၵၢၼ်တႃႇၵမ်းၼႆႉ တေမီးယူႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်း သွင်သႅၼ်ၸမ်ၸမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇၼႆႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမႃး ဢဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈ တေလႆႈၸီႉၼႄးၵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼင်ႇၼၼ် သမ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈလိၼ်လႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သၽႃႇ ဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆႉလႄႈသင် ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈမီးပေႃႇလသီႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၼႄႇ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မၼ်းဝႃႈ မၼ်းမီးပေႃႇလသီႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မူႇပိူင်တီႈလိၼ်လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၼ်း ပဵၼ် ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မီးယူႇႁၢင်ႈမၼ်းၵူၺ်း ႁႂ်ႈပေႃးတၢင်တူဝ်လႆႈ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

မိူၼ်ၸိူဝ်ႉ RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶႄးၸၢင်ႈတေမီးဝႆႉယူႇ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယုၵ်းယၢင်ႇ သေတႃႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃး တၢင်တူဝ်လႆႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလူမ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈလိၼ် ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း မႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၾိင်ႈပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊ၊ ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင်။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ် သဵင်လဵဝ် ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CSSU ၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ CSSU ၸွင်ႇပႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ပေႃႇလသီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈလိၼ်လႄႈသိင်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၼ်း ပဵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ လွတ်ႈထၢမ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုတ်းတႅမ်ႈ ယၢင်းပႆႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝႃႈတေၶိုင်ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်းၸွမ်း ၵၼ်ယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ဝႃႈ ဢၢၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်း 2020 ၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်မၼ်းပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်မႃးတႄႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ CSSU ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် တေၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄမူႇပိူင် တီႈ လိၼ်လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၶွင်မိူင်းတႆး ၶွင်ၶိူဝ်းတႆးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ။

တီႈၼႆႈၵေႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေမီးဝႆႉယူႇၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းဢၢင်ႈဢၢၼ်း သုၼ်ႇၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈလူင်ႉ လႅၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်လိၼ်မိူင်းလႄႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ၾၢႆႇၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈ ႁႃဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၼႄႇ ပေႃးလႆႈတိုတ်ႉတၢႆး ႁႂ်ႈၶဝ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈ တၼ်းယဝ်ႉၼႄႇ ၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်မႃးၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵေႃႈမၼ်းမီးယူႇ မၼ်းတေၶတ်းၶၢၼ်ႉ ၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းယူႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ 2 မူႇ 3 ၸုမ်း ၵႃႈၼင်ႇမၼ်းပွင် ပဵၼ်လႆႈ မၼ်းၵေႃႈတေၶတ်းၶၢၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ တေႃႇသူႈၵႂႃႇယူႇ။ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈ ၼင်ႇၶဝ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁူႉၵႃႈတၵ်းတေႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ တေဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်း ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သုၼ်ႇၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ႁူႉၵႃႈၶဝ်တေလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းယူႇ တေဝႆႉၸႂ်ၽႂ် ၸႂ်မၼ်းႁႃႉ ႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၺ်း သေ ယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်းတႄႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼိမ်တဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ ထိုင်ၵမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ထိုင်ၵမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တၢင်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မႃးတႄႉၸိုင် ယူဝ်ၵူၺ်းၼိင်ႈ ၵိုတ်းတေႃ မၼ်းၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႆႉတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တီႈလိၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်ႉၾၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၽုၵ်ႇ သွမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ယင်ႇႁၢၵ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်း သဵင်ႈတင်းလၢႆၼႆႉ သင်ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉ လူမ်လူဝ်ႇသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉမဝ်မၢင်သေယဝ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ယႂ်ႇသေ တေဢမ်ႇၵႂႃႇတေႃႇ သူႈၸွမ်းလႆႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယူဝ်ၶႄးႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇတၼ်းပိူၼ်ႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ တႃႉလီ မႆႈၸႂ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်း သဵင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

30/11/2018

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here