Thursday, July 18, 2024

ၶႄႇၸွင်ႇတေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ႁဵတ်းတေႃႇ ယူႊၵရဵၼ်ႊ

Must read

ပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႊၵရဵၼ်ႊယဝ်ႉလႄႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ (သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ်ႉႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ။ 1) ပၢႆလိူဝ်ၺႃးၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ 2) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ 3) ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈ လႆႈၼီၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆး။

ၶႄႇ မၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၵႄႈသုၵ်ႉသၵ်ႉလူင် ၼမ်ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႊၵရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇလူင်မႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးၼႆ တေပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈႁဝ်းလီလႆႈၾၢင်ႉဝႃႈ လွၵ်းၸုၵ်းၶွင်ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တင်းလွၵ်းၸုၵ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။  ႁဝ်းၶႃႈ  မႃးယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် ၶဝ်ပဵၼ်မိူင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼင်ႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ်တေႃႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ) ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇၽွင်ႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းၶႄႇၼႆ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼဝတ၊ ၼဢၽၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇဝီႊတူဝ်ႊသေ ၸုၵ်းတၢင်း ၾၢႆႇ မိူင်းမၢၼ်ႈမႃးတဵမ်တီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မၼ်းယင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

ပႃႇတီႇ NLD ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ထိုင်တီႈ NUG။ ၾၢႆႇ NUG ၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈတမ်းၸႂ်သူၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ။ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွင်ၶႄႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈသူလႆႈမႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ တိုၵ်းတေႃးတေႃႇၼႆ ၶဝ်မီး လွင်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ဝႃႈတႄႉမႃး ၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိူတ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယွၼ်ႉထၢင်ႇသႂ်ႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်မၼ်းတေၸတ်းၼၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶႄႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပတိတ်ႈၶၢတ်ႈတင်းၼႂ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၾႆး တင်းၼႂ်းၵူၺ်း။  လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေပိၼ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး လိူင်ႈၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။

ပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၾႆးတင်းၼႂ်းၵူၺ်း ယႃႇႁႂ်ႈမႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း တွၼ်ႈသေမၼ်း ဢမ်ႇလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵူၺ်း ၼႂ်းၸႂ်မၼ်းတႄႉ တိုၼ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ဝႆႉ ၽၵ်းတူလင်ႁိူၼ်းၶွင် မၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ သမ်ႉမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းပၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇမၼ်း လႆႈၵိၼ်ဢုၵ်းသုၵ်းဢူႈသူႈ ၸွမ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈၼႆ တႃႇတေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈပၢင် တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ၶွင်ၸႂ်ႉမိူင်းၶႄႇ မႃးတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းမိူင်းၶႄႇ ပႃးၸဵမ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ ၶႂ်ႈၽၢၼ်ႇတီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊသေ ၵႄႈၶႆၵႂႃႇၵူၺ်း။ တၢမ်တူဝ်ၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇႁူမ်ႇငမ်းဢိူဝ်ႈၼႆ တႃႇတေလၢတ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းပုတ်းၶၢတ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ။

ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈပၢႆးၼႄၵၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႄႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ ၵပ်းသၢၼ်တေႃႇ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း ဢီႈသင်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၶဝ် မိူင်းလႂ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ။

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၶႄႇၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼိမ်တဵင်ႈလႄႈ မီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶိူင်ႇၵိုမ်း ဢၼ်ၵွၼ်းၵုမ်းလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းလီငၢမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႄႇၼႆႉ ဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်။ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝၢင်းတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင် မၢၵ်ႈမီးၶွတ်ႇလူၵ်ႈမၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Belt and Road ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ် CMEG ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးမၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈလႂ်လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိူင်ႇၵိုမ်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼိမ်တဵင်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇ ဢဵၼ်း ဢၢၼ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမၼ်းထိုင်တီႈၼႆႉၸင်ႇ မၼ်းတေသုမ်ႇငုမ်းလႆႈတင်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မၼ်းမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇၼၼ် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ဢွင်ႇပေႉႁႃႉ ၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢွင်ႇပေႉၼႄႇၼႆ ဢမ်ႇလမ်ႇ လွင်ႈတႃႇမိူင်းၶႄႇ ပိူင်ယႂ်ႇ၊  လူဝ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵွၼ်းၵုမ်းလႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼိမ်တဵင်ႈလီငၢမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးၼႆ ၵႆႉလႄႇဢဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ၵူဝ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢိူဝ်ႈ ၶဝ်ၵူဝ်ၻီႊမူဝ်ႊရေႊသီႊလၢမ်းၽႄႈ ပေႃႉယွၼ်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈထိုင်မိူင်းမၼ်း။

ၵွပ်ႈၼႆ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ႁိူၼ်းၵဝ်ႉ ႁိူၼ်းၵႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီး တီႈယိပ်းတီႈၵမ်။ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈမီးထိုင်ယူႇ ၸၼ်ႉတီႈသွင်ၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် မိူင်းဢွၼ်ႇ မိူင်း ဢိတ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉပၢႆသေလိူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ တိူၵ်ႈတီႈပဵၼ်မႃးမိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယိၼ်းၶွႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်းယိပ်းၽၢၼ်ႈသင်ၸွမ်း။

လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႈ ၶႄႇၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ဢီႈသင်လူင်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယုပ်းၽၢၼ်ႈၸွမ်း မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်းသင်။ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇ မိူင်း US ၶဝ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် သိုဝ်ႇသၢၼ် မိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ တေမီးယူႇ သွင်လွင်ႈ တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃႇလသီႇၶဝ်မိူၼ်ၵၼ် တေမီးယူႇ သွင်လွင်ႈ။ 1) ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်လူင်ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈမႃႇႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်ႁုပ်ႈ ႁူမ်ႇ ဢမ်ႇသွၼ်ႇပႃး တင်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉ။ 2 ) မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်း US ၼႆႉ တူၺ်းတေႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ပိူင်ယႂ်ႇၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ၶဝ် တေပေႃးၵိူတ်ႇမီး ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလိုၵ်ႉယႂ်ႇမႃး လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶႃႇလႃႇသင်တႃႇၶဝ် ယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်တီႈသွင် တႃႇၶဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းတီႈယူႊၵရဵၼ်ႊသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶႄႇ ဢမ်ႇဝႃႈ US ဢမေႊရိၵၼ်ႊၽႂ်လႂ်ဢမ်ႇတၼ်းဝႆႉ ၼၵ်းတေႃႇလိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃယူႊၵရဵၼ်ႊ ဢၼ်ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လိူင်ႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၾၢႆႇၽွၼ်းပၢင်ႈဢမေႊရိၵၼ်ႊၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢဝ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢဝ်ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းဝႃႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်မႄးတူင်းဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင်မိူင်း US ၶဝ်ႈပႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ တၵ်းပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃ ၸမ်ၸုၵ်ႇတႃႇမၼ်းၵမ်းလဵဝ်။

ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈၵႅဝ် ဢွၼ်ႁူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် သရေႇၼႃႈတႃ ဢၼ် မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်တင်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မၼ်းပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈတင်းၵၢမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇယွမ်းလူင်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတေဝႃႈမိူင်းၶႄႇၼႆၵေႃႈ 1) ရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီမၼ်း၊ 2) ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မၼ်း ၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ မိူၼ်တင်းပဵၼ်ၵၢၼ် ၾႆးၼႂ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၶႄႇၼႆႉ တၵ်းလႆႈလမ်ႁူဝ်ၸူမ်တူဝ်သေ ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ဢိင်လင်သွင်လွင်ႈတၢင်းမိူင်း ၶႄႇ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းလိုၵ်ႉၼႂ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ တေသူၼ်ၸႂ်တေႃႇၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈတႅဝ်းသွင် ဢမ်ႇၼၼ်ႉ တႅဝ်းသၢမ်ယဝ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႅဝ်းၼိုင်ႈတႃႇၶႄႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸူဝ်ႈၵႃႈပၼ်ႁႃယယူႊၵရဵၼ်ႊ ပႆႇယဝ်ႉပႆႇယဵၼ် လိူင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ တေပႆႇမီးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ဢၼ်လႂ် ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း သေ မႃးၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ဢီႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢမ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၵ်းလႆႈလုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢင်ႈၵူၺ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ၸႂ်ယႂ်ႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ၸႂ်ယႂ်ႇမိူင်းယႂ်ႇမိူင်းလူင်သေ မႃးၸွႆႈ ႁဵတ်းပၼ်တႄႉတႄႉမီးမီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းပၢင်ႈတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလီလႆႈ တွၼ်ႈသွၼ်ၵၼ်သေ မူၼ်ႉမႄးပဵၼ်ႇပႅင်ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ဢီႈသင် ယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းမီးဢီႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉၸုၵ်းၵူၺ်းၸင်ႇတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းပၢႆး ၼႄၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆးၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

28/2/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း