Saturday, June 22, 2024

လုမ်ႈၾႃႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

တႄႇတီႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24 မႃး ပေႃးဝႃႈ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃး တေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် Volodymyr Zelenskyy ဝေႃႊလွတ်ႉတီႊမီႊယႃႊ ၸႄႊလ်လႅၼ်ႊသၵီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ၼႆၵမ်းသိုဝ်ႈ။

Photo Credit toOwner- ပၢင်တိုၵ်း ရတ်ႉသျိူဝ်ႊလႄႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊ

ၽၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸူးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေၵေႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႃႈ မုၵ်ႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပိူင်လူင်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်း တေႃႈယႃႇပေပိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶဝ်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းၵႂႃႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း။

- Subscription -

ၽိူဝ်ႇလႆႈႁၼ် ယူႊၶရဵၼ်ႊတိုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းယူႊရူပ်ႊ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတူဝ်ငိုၼ်း လၢၼ်ႉမၼ်းဢၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼေႊတူဝ်ႊ NATO ၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၵျႃႊမၼီႊ၊ ၾရင်ႊသဵတ်ႊ၊ ၶၼေႊတိူဝ်ႊ၊ ပေႊလ်ၵျီႊယမ်ႊ၊ ၼေႊတိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ပူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈမွၵ်ႈ 70 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၸွႆႈပၼ်ယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢုၵ်းသုၵ်းဢူၺ်ႈသူၺ်ႈ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၵွင်ႈၶိူဝ်း ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းလႄႈ ၵွင်လူင်ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။

တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်း ယူႊၶရဵၼ်ႊပၢႆႈမႃးၸူး ၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ရတ်ႊသျိူဝ်ႊတေယၢပ်ႇယၢၵ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ပၼ်ႇႁွၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ လၢႆးၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ၸဵမ်တၢင်းသၢႆၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၶၢတ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မႃး။ ပႃးလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တိုတ်းၶၢတ်ႇ ၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊမႃး သမ်ႉပေႃးထိုင်တီႈၶႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈတၢင်းၵူဝ်ႊလီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႊ၊ ဢီႊရၼ်ႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း မီးၶဝ်လၢႆမိူင်းဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵမ်ႉယၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇရတ်ႊသျိူဝ်ႊယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၺႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းတေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉသင်မူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈတႄႉတႄႉမီးမီး။ တီႈတႄႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းတေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၼႆႉ ႁိုင်ႁီးမႃးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းပီ မၼ်းယဝ်ႉ။

တေဝႃႈ ၸုမ်းၶွၼ်ႈႁႅင်းၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇ ယူႇမၼ်းသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းတေႃးၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးမႃးယူႇပီပၢႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေထၢင်ႇႁၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊလႄႈဢီႊရၼ်ႊသမ်ႉ ပၢႆၸွႆႈပၼ်ထႅင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵွၼ်ႇ တေဝႃႈၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းထႆး၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈတေႁပ်ႉတွၼ်ႈပၼ်တီႈယူႇလီငၢမ်း မၢင်ၽဝ် တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႂ် သူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယင်းမီးမႃးယူႇ။

ယွၼ်ႉသင် မူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တေႃႉတႄႉႁၢမ်ႈဢိုတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သမ်ႉဢမ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၾၢႆႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆ တီႈၼႆႈပဵၼ်မႃးၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။

တီႈတႄႉမႃး လၢႆးတၢင်းဢၼ်ရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ႉတေႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊလႄႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်တေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် မီးပဵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ။

ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃးၵျေႃႊၵျီႊယႃႊ၊ ၶမူဝ်ႊၼီႊယႃႊ၊ ရႅတ်ႊၼီႊယႃႊ၊ ဢႅတ်ႊၶတူဝ်ႊၼီႊယႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ တေမီးယူႇ 14 မိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းသူဝ်ႊပီႊယႅၵ်ႊ/ သူဝ်ႊသေႊလိတ်ႊၶဝ်ၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးလင် 1991 တႅၵ်ႇၶၢတ်ႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈမိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ၶဝ် တိုၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပိူင်ႇ ငၢမ်း ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း။

ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶွင်ၶဝ် ပိူင်ႇငၢမ်းတဵမ်တီႈယူႇ။

ဝၢႆးလင် ႁူမ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸိူဝ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ တႅင်ႇတင်ႈပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ဢၼ်မီးယူႇ 13-14 မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်မၼ်းပိူင်ႇငၢမ်းၼႆလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းၼႄႊတူဝ်ႊၶဝ်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ လႅၼ် လိၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊဝႆႉ တၢင်းယိုတ်ႈတၢင်းယၢဝ်းလႄႈ တမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၸုမ်းၼႄႊတူဝ်ႊၶဝ်ၼႆ ၸိုင် ၼင်ႇမၼ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်းယူႇသိမ်းၶိုၼ်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းၼေႊတူဝ်ႊၶဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလွမ်ႉႁွပ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈရတ်ႊသျိူဝ်ႊ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ တမ်းၸႂ်လႆႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၼႄႉၼွၼ်းလီယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႉသမ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊတေၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းၼေႊတူဝ်ႊၶဝ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈ မိူင်းရတ်ႊသျိူဝ်ႊၶိုင်ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်း သိုၵ်းတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၵွၼ်ႇ တေႃႈၼင်ႇတေဝႆႉ မိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်လႆႈ၊ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇ ၸႂ်ႉလၢႆးၸႅၵ်ႇ ၽႄၽွင်းငမ်းပေႉပုၼ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းတေႃႇၶဝ် ပုၼ်ႈတႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉမိူၼ် ၽူႈၶဵၼ်လူင် သေယဝ်ႉ တိုၵ်းတေႃး တိုၵ်ႉမူၺ်ႉၶွတ်ႇလၢင်ႉယူႇၼႆႉ ႁၼ်ယူႇ ငိၼ်းယူႇ ထူပ်းတူဝ်ယူႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ မုၵ်ႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တူၺ်းႁၼ်တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်တင်း ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်းလႆႈႁၼ်။

မူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃးၵွၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃယူႇ ႁင်းမၼ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆမိူင်း မႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ ပဵၼ် Union ဝႆႉ တိုၼ်းပဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိုင်ႈလဵဝ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၶဝ်ႁပ်ႉ ႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈရတ်ႊသျိူဝ်ႊတိုၵ်းတေႃးယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်း ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ ယူႇတီႈမိူင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇလုၵ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တိုၵ်းတေႃးယူႇ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပူတ်းပွႆႇၽႂ် မၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၵူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတၢင်းၼႂ်းၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ တၢင်ႇမိူင်းမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆ ၶဝ်ႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃ ရတ်ႊသျိူဝ်ႊယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ၶဝ်ႁပ်ႉႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၽွၼ်ႈပၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပၼ်ႁႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၽွၼ်း ပၢင်ႈၶဝ် ၸင်ႇၼင် တေႃႉတႄႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးသေ တေႃႉတႄႉဢဝ်လိူင်ႈၼႄႁႂ်ႈၵၢမ်ႇၽႃႇ ပေႃးႁၼ်ထိုင်လီ တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်မွတ်ႇႁၢႆ ထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ တေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊၶဝ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵိတ်ႇၸႂ် တႃႇမူႇၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်တေႃႇၾိင်ႈၵမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရႊသီႊၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၸၢႆႇပၢႆႇႁၢႆလႆႈၵေႃႈ တေပႃးလွင်ႈၼိုင်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် တီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေမီးထႅင်ႈလၢႆလွင်ႈ လၢႆတၢင်းယူႇ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈ NLD ၶဝ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ NUG သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတိုၵ်းတေႃးတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ။ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ NUG ၶဝ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇႁူမ်ႈတုမ် သူၼ်းၶွၼ်ႈ လႆႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉဝၢႆႇ တိုၵ်းတေႃးတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁူဝ်ၼႃႈ ယူႊၶရဵၼ်ႊၶဝ် တိုၵ်းတေႃးတေႃႇရတ်ႊသျိူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈယူႇတီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈၽိုၼ်ႉ ဝၢႆႇတိုၵ်းတေႃးတေႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပႃး။

လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵႆယၢၼ်ၵၼ်တၢင်းမိူင်းယူႊရူပ်ႊၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းတေႃႇမိူင်းၶႄႇ တၢင်း ယိုတ်ႈတၢင်းယၢဝ်းလူင်ဝႆႉၼၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ၸွႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႇတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ သမ်ႉတေႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မီးမႃး လွင်ႈမိူင်းၶႄႇ ယိူင်းဢဝ်လၢႆးရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်။

ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵူၺ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸွႆႈ မႃးဢုၵ်းသုၵ်းဢူၺ်ႈသူၺ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ တႃႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်း ႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 သိပ်းပီၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ် မမ်ႈလဵဝ်သေ ႁႂ်ႈၵၢမ်ႇၽႃႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမိူင်းယူႊရူပ်ႊၶဝ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတိုၵ်း တေႃး တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ်ဢိူဝ်ႈ။ မၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလွင်ႈတၢင်းတႄႉယဝ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢမ်ႇၽႃႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၵမ်ႉယၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼႄလႆႈသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းမႃးၵေႃႈ တေပႃးပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မႃးထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈရတ်ႊသျိူဝ်ႊ ပေႉပုၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်း ၵမ်ႇၽႃႇ မီးၸႂ်ဢေးလူ၊ မီးၸႂ်ယွၼ်ႇတူဝ်သေယဝ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇၵႃႈႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ တႃႇတေမုင်ႈမွင်း ၸိူင်ႉၼၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈၵၼ်ႉၵူၵ်ႉသိုပ်ႇ ႁဵတ်းဢဝ်သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

11/3/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း