Saturday, May 25, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇၼိူဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

Must read

ၸွမ်းလူၺ်ႈၽႅၼ်ႇတီႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼမ်းၼႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မႃးယူႇၼႆႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၼႃႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ JICM ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ RCSS တေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး။

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်ဢၼ်သုင်သုတ်း။ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈဢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 11 ဝၼ်းတေႃႇထိုင် 15 ဝၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈမႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူဝ်ၶေႃႈ 5 ဢၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ႁိမ်းႁွမ်း။

- Subscription -

ပေႃးဝႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉၼႆ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17 ၶဝ်ၸဝ်ႈၸႅၵ်ႇၽႄၸုမ်းသေ တေလူင်းထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လၢတ်ႈမႃးႁႃႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽူႈလႂ်မီးၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ မီးတၢင်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵဵပ်းဢဝ်ၵၢ င်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ တေမီးယူႇ 20 ၼႃႈတီႈ- မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းယၢင်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယႆ၊ သႅၼ်ဝီ၊ မူႇၸေႊ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး။ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ တူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင်၊ ပၢင်လွင်း၊ ၵႃလီႉ။ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူင်းယၢင်း (ၸႄႈမိူင်းၶၢင်)၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၵုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း၊ သပေႇတၢၼ်း၊ လွႆၵေႃႇ (မိူင်းယၢင်းလႅင်)ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 20 ၼႃႈတီႈ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19 တေႃႇထိုင် 24 ၶဝ်ၸဝ်ႈတေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢၼ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢိုတ်းႁၢမ်ႈႁႄႉတပ်ႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်း။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 2 ၽိုၼ်၊ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈလုၵ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးဢွၵ်ႇမႃး၊ ပေႃးမႃးဢဝ်ၶေႃႈႁုပ်ႈယေႃႈမၼ်းတႄႉပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ပၼ်ဢဵၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယူႇ၊ လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၼ်းၽွတ်ႈႁႅၼ်းၶွမ်ႊမတီႊဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈၵူႈတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်း တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ)တူၼ်ႈတီး သမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း JICM မီးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ RCSS တေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝူင်ႈတီႈ 2 တမ်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလႄႈ ၼွၵ်ႈသေဢၼ်ႁဝ်းမၵ်းတတ်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႇႁဵတ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း လႆႈႁၼ်ႁၢမ်ႈတပ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈတႄႉ တေပဵၼ် 7-8-9 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပေႃးယဝ်ႉဢၼ်တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတႄႉတႄႉၼႆႉ တေႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 12-13-14 တမ်ႈတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ပၢင်လူင်ႈၼႃႈမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းတီႈလႂ် တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ယႃႇပေႁဵတ်းတီႈလႂ် ယႃႇပေႁဵတ်းဝၼ်းလႂ်ၼႆ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးႁၢမ်ႈတပ်ႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈသေဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၽႅၼ်ႇတီႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း (ၼၢႆႇငၢၼ်ႇယေးလၢၼ်းပျႃႉမေႇပူင်ႇ)။ RCSS လႄႈ CSSU ၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈၶတ်းၶႂၢင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

တီႈၼႆႈပေႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တီႈတွၼ်ႈ 16 (မတ်ႉတႃ 16)ၼၼ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ- ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉတိုၼ်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇသုင်သုတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼင်ႇၼၼ်။

ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တီႈတွၼ်ႈ 20 (ၸ) ၼၼ်ႉသမ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၵ်းၼႃလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႄဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

ပေႃးၼႆတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းယူႇတႂ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ဝႃႈလႆႈသေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉဢွၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈမၼ်းယူႇတႂ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉၶတ်းၶႂၢင်ၵၼ်ဝႆႉတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ JICM ၵေႃႈလီ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉ UPDJC ၵေႃႈလီ၊ ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ယူႇတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ပွင်ႇဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈတင်းၵေႃႉၸီႉသင်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်း ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉၶတ်းၶႂၢင်သေယဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ၵႂႃႇမီးၾၢႆႇၼိူဝ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယဝ်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမီးၶေႃႈထၢမ်မႃး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်တၢမ်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းယဝ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈထၢမ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထူပ်းၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တႅၼ်းၽွင်း၊ သၽႃး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းဢေႇၶဝ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊသေယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်သၢင်ႈၸင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းပႆႇသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းပႆႇမေႃၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းပႆႇမၢင်ႇၵိူဝ်းယိူင်းၸူးလၢႆးတၢင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈငမ်းယဵၼ်၊ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။ ပေႃးတင်းဝႃႈ တေၶတ်းၶႂၢင်တေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပေႃးဝႃႈတေသိုပ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မုင်ႈၸူးတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ပေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ တၢမ်တူဝ်တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈပႆႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ် ဢၼ်ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ဢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်တေႃႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၸိုင် ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ တေပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း (21/12/2017)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း