Monday, May 20, 2024

ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး တေယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ယူႇႁိုဝ်

Must read

ၽွင်းယၢမ်ႈတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းလွႆ TNLA လႄႈၸုမ်းတႆး RCSS ၶိုၼ်းၶဵင်ႈၶႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းမီးၶေႃႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ UWSA ၸုမ်းဝႃႉတင်းၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွမ်းႁပ်ႉ NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်လိုဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်း လွင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းလႃး ယွမ်းႁပ်ႉ NCA ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းပဵၼ်လႆႈၶႃႈႁိုဝ်၊ ႁဝ်းထတ်းႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေမီးယူႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၵၼ်။ SSPP တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း KIA ၸုမ်းၶၢင်၊ မိူင်းလႃး၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆ၊ ပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် မီးယူႇ 7 ၸုမ်း။ ၸုမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁပ်ႉပဵၼ်ၸုမ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးလင်မႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၶဝ်ၶိုၼ်းယိုၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်။

တီႈၼႆႈယူႇတီႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼႆႉ သမ်ႉႁၼ်ဝႆႉဝႃႈ NCA ၼႆႉမၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ တၵ်းတေလႆႈ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၼႆ တေလႆႈယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈၶွပ်ႇ NCA ၼႆႉသေ ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ၶဝ်ထတ်းႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

သမ်ႉမီးထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်မႃးသေလွင်ႈသေတၢင်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၵူၺ်း တေဢမ်ႇဢုပ်ႇ၊ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်း 7 ၸုမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆ ပဵၼ်ၶေႃႈႁပ်ႉႁၼ် ၶဝ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ယူႇၾၢႆႇၸုမ်း PC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တႄႉ ၵမ်းၼိုင်ႈႁွင်ႉႁူပ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇ၊ ၵမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈပၢင်သၢင်း၊ ၵမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈမိူင်းလႃး ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁွင်ႉႁူပ်ႉၶဝ်သွင်ၸုမ်း၊ မၢင်ၵမ်းၵေႃႈၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း ႁဵတ်းၼႆယႅၵ်ႈႁႂ်ႈပေႃး ယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 5 ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းမႃးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇပႃႈထိုင်တီႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈယူႇတီႈဝႃႉလႄႈၸုမ်းမိူင်းလႃး ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ 5 ၸုမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇႁဵတ်း NCA ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်ယဝ်ႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတိုၼ်းတေပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်။ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတေလူင်းတႄႉမႃး ယူႇတီႈဝႃႉသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေပဵၼ်ၶၵ်ႉၸၼ်ႉဢၼ်ၵိုတ်းၶဝ်ႈၶိုင်ႈၵၼ်ၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၽဵင်ႇႁဝ်းၶႃႈမႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း NCA ၼႆ ပေႃးဝႃႈလူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Political Framework ၼၼ်ႉ။ တေလႆႈမႄးၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ၼင်ႇၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမႄးလႆႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇ ပႆဢွၵ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ၼႆႉ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် တင်း 7 ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးယူႇၸဵမ်ပိုင်း။ ၵူၺ်းတေပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွင်ႇသမ်ႉတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈႁိုဝ် လွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸွမ်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းၾၢႆႇဝႃႉၼႆ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆႉ ၼိုင်ႈ- ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈသင်၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈသင်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈလွင်ႈၵူႈတၢင်း၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ လႆႈပိုင်ႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇ၊ လႆႈပိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ ၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၵူၺ်း။

သွင်- ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမၼ်းယွၼ်းၸႄႈမိူင်းယူႇသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးလႄႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၸတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင်မၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယင်းၶႂ်ႈၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ။
သၢမ်- ပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆႉ လႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇတေႃႇၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၽူႈၼမ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉၽႅဝ်ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိပ်ႇငႅၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ တေၸၢင်ႈႁပ်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းလႆႈလၢႆးၵၢၼ် NCA ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တင်းတပ်ႉမတေႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပၼ်ႁႃ ၿင်ႊၵႃႊလီႊ၊ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈလီ၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ႁႅင်းသေယဝ်ႉ လႆႈၾၢင်ႉဝႆႉယူႇၵူႈယၢမ်းၵူႈၶၢဝ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၵိၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼွၵ်ႈသေမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်လႆႈ၊ တႃႇတေၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၶဝ် ၸၼ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇၸီႊတူဝ်ႊ (SEATO) သေယဝ်ႉ ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းမီးမိူင်းၶႄႇပိူင်လဵဝ်၊ ၼႆႉငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉပၢၵ်ႇပၼ်လႆႈ လွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼိမ်တဵင်ႈ မိူင်းမၼ်းယူႇၼႆၸိုင် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႉ ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉၶႄႇၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ၊ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁၼ်ဝႆႉတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်း တၢင်းလူဝ်ႇလႄႈၶေႃႈဢၢင်ႈ ၶွင်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇသမ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမၼ်းတေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးႁႅင်း Power သုင်သုတ်း၊ ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လူမ်ႈတူဝ်ႈလႆႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်း၊ မီးၶေႃႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇၸူး၊ တၵ်းတေႁဵတ်း။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၼင်ႇမၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီ၊ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် လုၵ်ႉတီႈတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလတ်းၼမ်ႉ ႁွင်ႈပၢင်ႇလၢႆႇ မလႅၵ်ႊၵႃႊ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၵူၺ်း၊ သူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ်လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇမၼ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈတေပွတ်းၵႂႃႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ ၸလိပ်ႈတေႃႉသူင်ႇၵေႃႈတေထုၵ်ႇၵႂႃႇ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Paradise ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၶႄႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မၼ်း ၶိုၼ်းသူင်ႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတေႃႉၼမ်ႉမၼ်း တၢင်းမိူင်းပွတ်းၵၢင်သေသူင်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ငၢႆႈငႅမ်ႈတိူဝ်းလိူဝ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ တေႁုပ်ႈႁၢပ်ႈသေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပႃးၸွမ်းမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိုဝ်ႉၼႆႉဝၼ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ႁႃႉ၊ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ပီ ပႆႇပဵၼ်လႆႈ သေတႃႉၵေႃႈ ၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ၶႄႇတိုၼ်းတေႁဵတ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းလူင်ၶွင်မၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD လႄႈတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸွမ်းသေတႃႉၵေႃႈ တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၼ်းမီးဢဵၼ်းဢၢၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႄႇၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၾႆးၾႃႉႁိုဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ သၽႃႇဝတိုၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၶူႈတၢင်းၶုတ်းတၢင်း သိူဝ်ႇတၢင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လဵင်ႉလူၸွမ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းမႃးၼႆ ၼႄလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ တေႁဵတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ၼႆႉပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ လွင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းတႄႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်တဵင်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉၸိုင် မိူင်းႁဝ်းတၵ်းတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉယူႇၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ။ ၼႆႉၵေႃႈမၼ်းပဵၼ်သၢႆသိုပ်ႇ လွင်ႈတႄႇၵၢၼ် One Belt One Road ၶွင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းလၢတ်ႈမႃး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉထိုင်တီႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼင်ႇဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၵႃႈၼင်ႇႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်၊ ၵႃႈၼင်ႇႁဝ်းဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ဝၵ်ႉဢဝ်သေယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈၶိုင်ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ တၢမ်ၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယူဝ်ႉၼႆ ပေႃးမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး၊ ပေႃးမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ဝၼ်းၼၼ်ႉ NCA ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထုၵ်ႇလီလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼမ်လိူဝ် ၵႃႈႁိုဝ် ဢီႈသင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ဝူၼ်ႉလႆႈၶိုတ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၼၼ်ႉတေပဵၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း