Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

UWSA

UWSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ်သေ ၸင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)...

UWSA ဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၢႆးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵုမ်းလႆႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႄႈ ပၢင်ႇလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်း မွပ်ႈပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းဝႃႉ တေၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်...

UWSA တီႉၺွပ်း ၸၢဝ်းၶႄႇၸိူဝ်း မႃးယူႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႊမိူင်းသၢတ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃးထင်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် ယွၼ်ႉႁႅင်းဢီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သႂ်ႇႁႅင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃး ထင်သဝ်းတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊...

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းၸၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 

မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆသေ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၸၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉတင်းလိၵ်ႈၶႄႇ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UWSA ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ 2 ၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ႁဝ်းလႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁဵၵ်ႇသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွၵ်းၵၢတ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လုမ်ႈ ၾႃႉႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဝႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် တေထိုင်မႃးၼႆႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁဵၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွၵ်ႈၵၢတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလဵၵ်း/ ႁဵၵ်ႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ်...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၵႃးၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပႃး တင်းမႄႈမၢၼ်းလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉတီႈတႃႈရူတ်ႉ ၊ ၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ  ။ ႁႅင်းတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း   မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈမႄႈမၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉသေ...

ဝႃႉယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းသူင်လဵၼ်ႈ ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊၶဝ် ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႃႉယွၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ႊသီႊယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၵႂၢမ်းသၢမ်သီႇၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ မၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈ - တီႈဢၼ်ဝႃႈတေပၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇပဵၼ်ၵိုင်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သွင် - တႃႇတေမႄး ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႉ UWSA ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းလႃးယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA  ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ဝၢႆ...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

ဝႃႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ဝႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉလႄႈ ပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တေသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ UWSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၼၼ်ႉ...

UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း

သိုၵ်း UWSA ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းမိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး ၼႃႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းပၼ်ဝႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်တႃႇႁဵတ်းငဝ်ႈငုၼ်း RCSS ၽွင်းၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ “ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼႆႉ UWSA တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း...

ၵဵတ်ႉတႃႇပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ

 ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး  ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021   ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမိူင်းလႃးၼင်ႈဝႆႉၵေႃႉၾၢႆႇၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တေ ပွႆႇၵႂၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တူႇမဵၼ်ၵွႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img