ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

73

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တေ ပွႆႇၵႂၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တူႇမဵၼ်ၵွႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း SHRF

ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “လီ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း” ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပၼ်ႁူင်းၵၢၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလိၼ် တႃႇ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီဝႃႉ တေႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်း ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်၊ တေပွႆႇလၢႆၼမ်ႉလူင်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵေးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉတူႇ ပႃႇတၢႆ ၼမ်ႉတင်းၵႄး တေယဵၼ်း ပဵၼ်လၢႆမဵၼ်။

ၸၢႆးႁေႃသႅင်လၢတ်ႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈ ဝႃႈ “မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း လႄႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇသၢႆသိုပ်ႇမၼ်း  ႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်သွင်ဢၼ် ၼိူဝ်တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ – ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ်ယၢင်တင် လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းႁႄႈ မႅင်ႊၵႃႊၼိတ်ႊသ် (Manganese)/ ပေႃးႁဵတ်းၼႆ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇယူႇလႆႈ တေတူႇမဵၼ် ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈၵေႃႈ တေတူႇယွၼ်ႉၼမ်ႉလၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈ မူတ်း တူဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈ တေတၢႆသဵင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6/5/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ) ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်ရူတ်ႉ/ၵႃး ထုၺ်မႃးထုၺ်တီႈလိၼ်ႁႂ်ႈပဵင်း။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမႃးႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်တႄႉ လွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းမႃး မိူဝ်ႈ 1998 – 99 ပူၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈသိမ်းဝႆႉ တေႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှုဇုန်) ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း။ ဝၢႆးမႃး ၶိုၼ်းပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႇ ႁူင်ပင်း ။ ဝၢင်းၽႅၼ်တေႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸဝ်ႈၶွင်လိၼ် လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးတၢင်းႁိုင်ၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈၶိုၼ်း တီႈ လိၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်သေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်(ႁူင်းၸၢၵ်ႈ) 2 ဢၼ် ၼိူဝ် ပိုၼ်ႉ တီႈလိၼ် သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တင်ႈၼိူဝ်တီႈလိၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၼႆႉပဵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းတီႈလိၼ် 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 1998-1999 ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ။ တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်းၼႂ်းပီ 2001 ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ