Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SHRF

SHRF ၸီႉၸမ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၶိူင်ႈမိၼ် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ SHRF တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တင်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယူႇတီႈ...

ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး(SHRF) တူၵ်ႇတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃးၵူဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 ဝၼ်းပုတ်ႉ ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်တမ်းၽိုၼ်တမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇသေ ယိုဝ်းတၢႆ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ယၢင်းလႅင်၊ ၸီႉၸမ်ႈတူၵ်ႇတၵ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႈ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင် မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈ...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP   တီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး  သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈ  ၵူၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉ ၶရေႊသီႊ လႄႈ ၶွင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမီးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်း ၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၵၢၼ်မၢပ်ႇမႂ် ၵၢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၵၢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း(တြႃး) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးၽႆးဢၼ်းတရၢႆး(ပေးဢၼ်ႇတရေႇ) ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူႈလၢႆးလၢႆး တေႃႇထိုင် တင်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉယိင်းသၢဝ်မႄႈႁၢင်ႉၼၢင်းမၢႆႈ ပၢႆထိုင်မီးၸဝ်ႈမီးၽူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၽူဝ်လူးၵွၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း...

SHRF  ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ  

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

SHRF တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝႆးဝႆး  

လုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉ ဝၢႆးတဵၵ်းၸႂ်ႉယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းၸၢႆး တင်းမူတ်း SHRF တုၵ်းယွၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈလုမ်းတြႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  2 ၵေႃႉတၢႆတီႈမူႇၸေႊ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးSHRF ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN သွင်ၵေႃႉဢၼ်တၢႆတီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶျေႃးၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တၵ်းလႆႈတူၺ်းလူၶိုၼ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး 2...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလိၼ်လႄႈ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႃႇဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တေ ပွႆႇၵႂၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇသႅၼ်ႈသႂ် ဢၼ်တေပွႆႇလၢႆႇၼမ်ႉၼဝ်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၵႄးၼမ်ႉႁူၵ်ႈ တူႇမဵၼ်ၵွႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း...

SHRF တိုၵ်းသူၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ၾရင်ႊသဵတ်ႊႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ  EDF ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2021 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လူၺ်ႈလွင်ႈယိၼ်း ႁၼ်လီၸွမ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Electricite de...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၶူဝ်လမ် ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶုတ်းႁႃၶမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉ

SHRF ဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း  ဢၼ်ၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉႁႃၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းဢွတ်ႊသတြေးယႃႊ သိုပ်ႇၸၢမ်းၶုတ်းၶူၼ်ႁႃၶမ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ 547 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

SHRF ဝႃႈ လွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးမီး သီႇႁဵင်ပၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သပ်းၸႅင်ႈလွင်ႈ  တူင်ႉၼိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ...

တွမ်ႇၼမ်ႉတႃ လပ်ႉလင်မိူင်ၶမ်း

ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႆႉ ပဵၼ်ယွင်ၶဝ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈလီ၊ လိၼ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ သၽႃႇဝ မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵေးၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊ တေးလွႆလူင် ဢၼ်မီး တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈလွႆၶမ်း။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၵျေႃႇ ယူႇသႃႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 30 ဝၼ်းသေတႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  ဝၼ်းတီႈ 4/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင်/တပ်ႉမ 66  တင်း တပ်ႉမ 99 တပ်ႉၵွင် ၶမယ 352...

Latest news

- Advertisement -spot_img