Thursday, February 9, 2023

SHRF  ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ  

Must read

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: SHRF/ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး မိူဝ်ႈ 31/8/2022

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်တင်းမူတ်း ၸဵမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ၊ လွင်ႈလူႉ သုမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ထိုင်တီႈၼၵ်းၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ သူၼ်/ ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း သင် သိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ တင်ႈၸႂ်မႃးႁႃတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေမႃးယိုဝ်းဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သမ်ႉမႃးပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈ ပၢတ်ႇၶေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းထႅင်ႈတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတၢႆယွၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်း ၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ဝူဝ်းၵႂႃႇလဵင်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ လႅၼ်ၶႅၼ်တပ်ႉ ၶလယ 131 မၢၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉဢၢင်ႈတေယိုဝ်းဝူဝ်းလႄႈ လႆႈႁိပ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁႄႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇတပ်ႉၶဝ်မႃးသေ ထၢမ်လုင်း သူၺ်ႇပုၼ်းဝႃႈ “ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝူဝ်းသူႁႃႉ?” ၽွင်းလုင်းသူၺ်ႇ ပုၼ်း တွပ်ႇဝႃႈ “ၸႂ်ႈဢေႃႈ” ၼႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇလူင်း။ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းၶဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ မႃးလွမ်ႉ တူဝ်လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉ၊ သူၼ်ႈၵွင်ႈ တွႆႇမၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၼႂ်းပႅမ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းၼၼ်ႉ မႃးပၢတ်ႇ/ ထိူဝ်ၶေႃး လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ထႅင်ႈယူႇ ယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈႁႃႈၵေႃႉ ႁိမ်းၼၼ်ႉႁၼ်သေ ဢၢင်ႈမႃးၸွႆႈလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်း SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းသေ ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပၼ်တႄႉႁႃႉ ဢမ်ႇပၼ်တႄႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ် ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၸႅင်ႈလႅင်း။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်တီႈထုၵ်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၸူဝ်ႈၵမ်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈႁၢႆၵႂႃႇလီယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈတၢင်းသင်သေ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ပၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ် ႁႂ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ ႁတ်းႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း သင်ဝႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း တႄႉၸိုင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131 ၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၸူး လုင်း သူၺ်ႇပုၼ်း တီႈႁူင်းယႃၵေးသီး။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵုမ်းၶင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်း ၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶဝ်။ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းတီႈလုၵ်ႈလၢၼ် ပီႈၼွင်ႉလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဝႃႈ ယႃႇ ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်သင်တီႈလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ် တေပၼ်တၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ တႄႉဢမ်ႇတႄႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ တီႈတပ်ႉၶလယ 131 ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း