Sunday, May 26, 2024

SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်း လၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ် ၼင်ႇ – ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉ ၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸီႉၸမ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်းတိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ – မၢၼ်ႈ (CMEC) ဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – တင်ႈတႄႇ ပၢင်တိုၵ်း 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 တေႃႇထိုင် ၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉသေ ၸီႉၸမ်ႈၼႄဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တင်ႈၸႂ် တိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မူႇၸေႊ – သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သွင်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈသူႇမိူင်း ၶႄႇၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – SHRF/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 1027

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁပ်ႉႁူႉထိုင် လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်၊ ႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃး တီႈၵိူဝ်းယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်တႄႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၸိူင်ႉၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶိုင်ႁႃလၢႆး ၵူႈယိမ်ငိုၼ်းတီႈၶႄႇ 8.9 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊသေ သိုပ်ႇၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်းၾႆး တင်းဝႆးသုင် ဢၼ်တေလုၵ်ႉမႃး တၢင်းလႅၼ်လိၼ်မူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ။ သဵၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၽေးၶဵၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတူၺ်းႁႃ ၽွၼ်းလီတႃႇသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၵူၺ်းလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇဢဝ်ၸႂ်မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမၼ်းယူႇလွတ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်း ႁိုင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတေသိုပ်ႇထူပ်းထႅင်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဢႄႇသုတ်း 180 ၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်း/ တိုၵ်းလူႉၵွႆ 300 ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းႁႃႈၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉလွမ်ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း သိုပ်ႇၵုမ်းၵမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ မူႇၸေႊသေ ယင်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်ၵုမ်းၵမ် ပွတ်းတွၼ်ႈသၢႆတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ – သႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ၾင်ဝႆႉၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႊ) ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆသေတႃႉ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉ ႁွင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်သူႇၸူးလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ၼၼ်ႉ။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်သဵင်ႈမႃး သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈသိုပ်ႇထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇၸေႊလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ – ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း