Monday, June 5, 2023

SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP   တီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး  သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။

Photo: SHRF ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ    ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်၊ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉသုမ်း ၸွမ်းထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းတင်းမူတ်း။ လွင်ႈ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo: SHRF ၽႅၼ်ႇတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ SSPP ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ-မူႇၸႄႈ ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်း 11 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉမႃး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉလုၵ်ႉတပ်ႉ ၶလယ 68 ဢၼ် ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇတီႈၶူဝ် လူင် ဢၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 3 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉ တီႈတပ်ႉ ၶလယ 23 ဢၼ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈသီႇပေႃႉမႃး။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိူင်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မႃးမီးယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီမႂ်ႇတႆး။  တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 14 လင်လူႉၵွႆ။  ၵၢမ်ႇလီသေ ဢမ်ႇမီးၽႂ် မၢတ်ႇၸဵပ်း။

ယွၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မၢၵ်ႇလူင်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 700 လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈပၢႆႈသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊မီးတီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ  117 လင်ႁိူၼ်း၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 350 ၵေႃႉ။ တီႈဝတ်ႉၵုင်းသႃႇ လင်ႁိူၼ်း 73 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 224 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉသူပ်းလင်း 91 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 166 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၶရိယၼ်ႇ ၵုင်းသႃႇ 5 လင်လႄႈ ဝတ်ႉမႁႃႇသီႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 3 လင် ႁူမ်ႈ ၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 740 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo: SHRF ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း SSPP/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ႁိူၼ်းပႃႈၸၢင်းလူႇ ႁိူၼ်းလုၵွႆ၊ ပႃႈမူၺ်းသႃႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႃႈႁိူၼ်း သေ သၢႆၾႆးၾႃႉၼႃႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇ၊ လုင်းၸေႃးမွင်ႇ ႁိူၼ်း၊ တူႈယဵၼ်(တိူၵ်ႈၵတ်း) လႄႈ လွတ်ႇၼမ်ႉၵွႆ၊ ပႃႈၸၢင်းမႂ်ႇလဵၵ်း မုင်းလင်ၶႃးႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ၊ ၼၢႆးမွၼ်ႇၵျႃႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွႆ 20 ၽႅၼ်ႇ၊ ပူႇၸၢင်းမၢတ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ 20 ၽႅၼ်ႇ၊ လုင်းၸိင်ႇ၊ ပႃႈၵျႃႇ သၢႆၾႆးၾႃႉၼႃႈႁိူၼ်းၶၢတ်ႇ၊ လုင်းၵျေႃႇတႅတ်ႉ ၺႃးလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ၊ လုင်းယီႈ လင်ၶႃးပွင်ႇ၊ ဢေးယွႆႇ ၺႃးထူင် ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႈသူၺ်ႇၸိင်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ၊ လုင်းထုၼ်းသႃႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ၊ မၵျူၺ်ႇ ၽႃ ႁိူၼ်းလႄႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း