Saturday, May 25, 2024

ၽူႈၼမ်းၵူႈၾၢႆႇ တၵ်းလႆႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU သွင်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလူၺ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ငဝ်ႈၸုမ်းၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် UNFC ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးၶိုၼ်းတူၺ်း တေၵိုတ်းဝႆႉလၢႆၸုမ်းၵူၺ်း၊ တေမီးဝႆႉၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP တင်းၸုမ်းရၶႅင်ႇ ANC သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေမီးငဝ်းလၢႆး တႃႇတေမႃးႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းမွၼ်း NMSP မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢီႈသင်၊ တေမီးၽွၼ်းလီဢီႈသင် ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းလွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸုမ်းမွၼ်း NMSP ၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇၸုမ်း UNFC ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼႂ်းၸုမ်း UNFC ၼႆႉ မီးၸုမ်းယၢင်း KNU ၊ ၸုမ်းတႆး SSPP ဢိၵ်ႇၸုမ်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼင်ႇၵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေမီးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼင်ႇၵၼ်၊ ယႅၵ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။ ဝၢႆးလင်မႃးၼႆႉ ၸုမ်းယၢင်း ၸုမ်းၶၢင်လႄႈပႃးတင်းၸုမ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း UNFC သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်၊ (ၸုမ်းယၢင်း KNU ၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA)။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်း UNFC ၸင်ႇတေၵိုတ်းဝႆႉၸုမ်းမွၼ်း လႃးႁူႇ ရၶႅင်ႇပႃးတင်းယၢင်းလႅင် 4 ၸုမ်းၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ် 2 ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃးသမ်ႉ တေသိုပ်ႇပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၶႃႈလႃႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းမွၼ်း NMSP လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ 1 တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈမၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၼ်း တေသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇတေမီးတၢင်းယၢပ်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ၼိုင်ႈပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းမွၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈ NMSP ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ၵေႃႈ သမ်ႉမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ပႃးၸုမ်းယၢင်း KNU ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ လႆႈဝႃႈမၢၼ်ႈႁိပ်ႇၸွမ်း၊ ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၵေႃႈမီးလွင်ႈတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ယဵၼ်းပဵၼ်မၢၼ်ႈၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶဝ်ယူႇ ၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းမွၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းတိူင်းဢေႇရႃႇဝၻီႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတိူင်းမၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉမွၼ်းၼႆႉယူႇသဝ်းၸွတ်ႇၸႅတ်ႇၽၢတ်ႇၽႄၵၼ်ဝႆႉ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉမၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဝႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢီႈသင်၊ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႆႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးၼႆပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လၢႆးတၢင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၶပ်းၶိုင်ယူႇၼႆႉ မီးလၢႆးတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ။ ၵူၺ်းမီးလၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UPC ဢၼ်ဝႃႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈမၵ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈၼိုင်ႈပီလႂ် ႁႂ်ႈႁဵတ်း 2 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းပီ 2017 ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ တၼ်းလႆႈႁဵတ်းပွၵ်ႈလဵဝ်သေယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ 8 ၸုမ်း မီးလွင်ႈထတ်းသၢင်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ 8 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉမႃး ႁႂ်ႈလႆႈတေႃႉမႃးဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁႂ်ႈမႃးႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်ၼႂ်း UPC ပၢင်ၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၸိုင် ၶဝ်ပႆႇပဵင်းပေႃးၸႂ် ဝႃႈၼၼ်ႉဝႆႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉရၶႅင်ႇ ALP ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေဢိတ်း၊ ၸုမ်းတႆး RCSS လူင်းထူပ်းယဝ်ႉဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF ၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း ႁဵတ်းယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇၼႄႉၼွၼ်းလႄႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

ပေႃးၼႆယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမွၼ်း NMSP ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼႆႉလႄႈသင်၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ႁႅင်းသိုၵ်းသေယဝ်ႉ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သမ်ႉတေလႆႈၶဝ်ႈၶိုင်ပႃးၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် UPDJC, JMC, JICM ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ပေႃးပႃးယဝ်ႉၼႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တႃႇတေလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမွၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မၼ်းယူႇၸွတ်ႇၸႅတ်ႇၽၢတ်ႇၽႄၵၼ်ဝႆႉလၢႆတီႈလၢႆငွၼ်ႈၼႆလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇသမ်ႉတေယွမ်းႁပ်ႉ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းႁႂ်ႈႁဵတ်းယူႇၼႄႇ ၼႆပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ANC တင်းၸုမ်း KNPP သွင်ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်း UNFC ၼၼ်ႉလူး ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ပေႃးတူၺ်းဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈ ပေႃးလုၵ်ႈၸုမ်း UNFC မႃးႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉမူတ်းၸိုင် ၸုမ်းၶတ်းၶၢၼ်ႉ (ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း) ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်ဝႆႉသွင်ၽၢၵ်ႇၵူၺ်း။ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽၢၵ်ႇၼႆႉတေပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ။ တေယႅၵ်ႈဝႆႉပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေမိပ်ႇငႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇလွင်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေႁၢမ်ႉမီးႁႅင်းမႃး၊ ပဵၼ်လွင်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ဝႆႉ၊ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ KNPP လႄႈ ANC တေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉၸွင်ႇမၼ်း တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းမွၼ်းလႄႈၸုမ်းလႃးႁူႇ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းယူႊရွပ်ႊ EU ဢိၵ်ႇပႃးတင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ပၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း သမ်ႉတေလႆႈႁွင်ႉထႅင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မႃးႁူမ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵၼ်ၵေႃႈမၼ်းတေယၢပ်ႇပႃး။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ KNPP လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလိူင်ႈလၢဝ်းၵၼ်ဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း KNPP ၶဝ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ KNPP လႄႈ ANC တေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ လွင်ႈၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ANC မႃးၼႆၵေႃႈ ANC ၼႆႉမီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်း။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း JMC ႁိုဝ် JICM ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းသမ်ႉတေယွၼ်းပႃးလႄႈ ယူႇၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် Peace commission ၶဝ်၊ ၾၢႆႇဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူးၶဝ်တေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထတ်းႁၼ်ၸွမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းသေဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ တႃႇ KNPP လႄႈ ANC တေမႃးႁူမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ပေႃးတင်းဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇပဵၼ်လႆႈပေႃးၼႆ 8 ၸုမ်းဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းပႆႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၸိုင် ၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈပၢင်ၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းတႄႉ ၵူၺ်းတေလႆႈဝႃႈ ပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်လႆႈ။ ၸဝ်ႉၼႃႇသုတ်းၵေႃႈ ၼႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵူၺ်းလႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈလူး၊ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈသေယဝ်ႉ တေႃႇသူႈလႆႈပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး လၢႆးၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈလၢႆးၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပွႆႇ PC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ၵမ်းၼိုင်ႈႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉဝႃႉလႄႈပႃးတင်းမိူင်းလႃး ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်။ ၵမ်းၼိုင်ႈႁွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်သေဢုပ်ႇၵုမ်၊ ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇသေယဝ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ယူႇၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 40-50 ပီ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃး။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ် လွင်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေၸႂ်ယႂ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်တႄႉ တေပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ်မမ်ႈလဵဝ်သေ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းၵေႃႈတေၶတ်းၶၢၼ်ႉ/သၢၼ်ၶတ်း မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ႁူမ်ႈႁူမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းတီႈၸႂ်ယႂ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတေထတ်းသၢင်ၸွမ်းၸိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မၢင်ႇၵိူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ Federal Union ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းၸိုင် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးလူင်းႁဵတ်းတႄႉမႃးသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်တူၺ်းပုၼ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၽႂ်မၼ်း၊ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလွၵ်းဢၼ်ၼႆႉၸိုင် တႃႇတေတေႃႇသူႈ တႃႇတေႁူၺ်းႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးမႃးၼမ်ႉၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇလႆႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းၵွၼ်ႇ။ ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇတေလႆႈႁူမ်ႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵွၼ်ႇၼႆ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ၊ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း