Sunday, April 14, 2024

ဢူငဝ်းယႂ်ႇ Casino  ၼႂ်း Mafia  လႄႈ Gang Call Center

Must read

တူင်ႇဝူင်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တႃႉတၢႆးတေႃႇလူၵ်ႈ ၶီႇၼိူဝ်ၸိၵ်းၸွမ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းၼမ် ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ပႅတ်ႉလွၵ်ႇလႅၼ်ၽူႈၵူၼ်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ လူႉသုမ်းသေႁၢႆငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃ ဢၢႆႈၸွပ်ႇၸၢင်ႉပႅတ်ႉပေႃးႁွင်ႉပူႇ။

ၵႅင်ႉ(ၸုမ်း)လွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လူၺ်ႈၵၢၼ်တၵ်ႉတၢႆးယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်သႄႊ ႁႃလၢႆးႁူႉမၢႆ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မၢႆပပ်ႉယေးငိုၼ်း သူၼ်းတုမ်ၼၢဝ်ႉၼွင်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလၢႆး ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၼမ် မၢၵ်ႈမီးဝႆး ဢမ်ႇဝႃႈၵဵဝ်ႇတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵၢၼ်လွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵၢၼ်လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်းဝႃႈမီးၸူၶ်ႈလၢၽ်ႈ ၵူႈပိူင်ၵူႈလၢႆးလႄႈၸၵ်ႉၸုင်ဢွၼ်ၼမ်းၼၢဝ်ႉၼွင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁႆႈၼမ်ႉႁွင်ႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇၾၢင်ႉသတိဢမ်ႇမီးဝိရိယ ယုမ်ႇငၢႆႈ လိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်း။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵႅင်ႉၶေႃႊလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၶႄႇတေၶဝ်ႈမႃးပၵ်းႁၢၵ်ႈပၵ်းထၢၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး ထႆး လၢဝ်း ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လွၵ်ႈလႅၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၶွပ်ႇလႅၼ် လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမီးတင်းၵူၼ်းၼႃႈၽိူၵ်ႇလၢႆၸၢတ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပႃးတင်းၵူၼ်းထႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်းၼမ်သေတႃႉ ၵွႆးၵႃႈတေထုၵ်ႇၵုမ်းၶင် ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လႄႈထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်း တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ပဵၼ်လၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ပေႃးၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈပၢႆပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလဝ်ႉၵႆႇ တိၺွပ်းလႆႈၽူႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မီးဢူငဝ်းယိင်ႈယႂ်ႇ ၼိူဝ် ပၢင်လွင်းၶႃႊသီႊၼူဝ်ႊ Casino လႄႈ Call Center ၶေႃႊလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ 4 ၵေႃႉ ၸၢႆးယိင်း ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃယိူဝ်ႇပႅတ်ႈၵိၼ်ၵူၼ်းတင်း ၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉသူင်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ၶႄႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်။

ႁၢင်ႈ – ၿီၿီသီႊ တီႉလႆႈၸုမ်း call center သေသူင်ႇပၼ်ၶႄႇၶိုၼ်းၼႃႈလိၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၼၼ်ႉၵွႆး ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉၵွႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်း 3 ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်ႁူမ်ႈတင်းတမ်ႇရူၸ်ႇတႃႈၶီလဵၵ်း ၵႅတ်ႇလွမ်ႉ ၶဝ်ႈတိၺွပ်းၼႂ်း 3 ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တင်ႈယူႇ လင် ႁူင်းႁႅမ်း 1G1 တီႈၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတိတ်းၸပ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး တိလႆႈပႃးၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် 148 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 540 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈ 689 ၵေႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတိတ်းတေႃႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်လႆႈၽွင်ႈ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ  လၢတ်ႈဝႃႈ တေယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးယဵမ်ႈၸႂ်းလႆႈ ၵွမ်ႉၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈၵွႆး သူၼ်ႇၸိူဝ်းၵူၼ်းထႆးလႄႈၶႄႇၼၼ်ႉယင်းပႆႇပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ လႄႈတေမီးၵၢၼ်သွပ်ႇပၢၵ်ႇ သွပ်ႇၵႂၢမ်း ထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၵူတ်ႇၸွပ်ႇလၢႆလွင်ႈ ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 3 ဝူင်ႈ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေသူင်ႇ ယိုၼ်ႈလိူင်ႈ တေႃႇသၢလ်(လုမ်းတြႃး) ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိူဝ်ႈတတ်းသိၼ်ၵဵဝ်ႇလိူင်ႈၶၻီး(ဢမု) လိူင်ႈၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးတူတ်ႈမႂ်ငိုၼ်းၼႆၵေႃႈ တၵ်းတေ ထုၵ်ႇတူတ်ႈ(တၢမ်) ၶင်ၶွၵ်ႈ 6 လိူၼ်။

ၸၢဝ်းၵူၼ်းၶႄႇဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵိၸ်ႇၵၢၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၸွမ်း ၼွၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈတိၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈသႃသၼႃး တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 200 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 26 လိူၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၵုမ်းၶင်ၵူတ်ႇသွပ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်လႄႈဝႂ်ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ရူထ်ႉသီႇလေႃႉ ရူထ်ႉၶိူင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ။

ႁၢင်ႈ – Tachileik News Agency

လူၺ်ႈၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႊဢႅၼ်ႊ ပိုတ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လၢမ်းၼၢႆဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆသႅၼ်ၵေႃႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထုၵ်ႇပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း တဵၵ်းငႅၼ်းႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းပွတ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ယူႊဢႅၼ်ႊ ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁူဝ်ၵူၼ်း ၽူႈတူၵ်း ပဵၼ်ယိူဝ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇတႅမ်ႇသႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းငႅၼ်း ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇပႅတ်ႉလႅၼ် တၢင်း ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼဵတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းထႆးတိတ်းသူပ်းတိတ်းပၢၵ်ႇၶၢၼ်ဝႃႈ ဢတ်ႉၶျယႃႊၵမ်ႊ ၽူႈယူႇ ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ “ၵႅင်ႉၶေႃႊလ်သဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ”။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ မီးတင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ ဢႅပ်းၾရီႊၵႃႊလႄႈလႃႊတိၼ်ႊဢမေႊရိၵႃႊ ႁူမ်ႈဝႃႈၽူႈယူႇၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ ဢွၼ်ႊလၢႆး ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးႁိုင်လၢႆပီယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်လႃႈသုတ်းၶွင်ယူႊဢႅၼ်ႊ ပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶူပ်ႈၵုမ်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈလႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင် တၢင်းၼမ်ၶွင်ယိူဝ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ ၽူႈယူႇၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ။

ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင်ယူႊဢႅၼ်ႊၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်သျတ်ႊတၢဝ်ႊၼ်(Shutdown) ႁိုဝ် ပိတ်းႁပ်းမိူင်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 ဢၼ်ဝိပ်ႇႁႂ်ႈၽူႈၵူၼ်းလၢႆလၢၼ်ႉၵေႃႉတၵ်းလႆႈၵဵပ်းၵၵ်းၶင်တူဝ်ၵဝ်ႇယူႇၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလႄႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းပဵၼ်ပဝ်ႈမၢႆ ၶွင်ၽူႈယူႇ ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝူင်ႇၸေႃႉသွတ်ႇၶဝ်ႈမႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။

မွၼ်းၶိူဝ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း