Sunday, April 14, 2024

ယွၼ်ႉႁွႆးၵၢၼ် သိုပ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈ 4 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူၺ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းငမ်း ၵွင်တပ်ႉသုင်သုတ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ သၼ်ယႃးဝႃႈ တၵ်းတေယွမ်းႁပ်ႉၽူလ်ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2020 ဝၢႆးသေတူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵႂႃႇတွတ်ႈယွၼ်ႇဝႂ်ၵၢင်ၸႂ်လူင်းၼႂ်းႁိပ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈ မၼ်းတေၶႅင်ႁၢဝ်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႊတီႈ NLD လႄႈ တင်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လီယုမ်ႇ ယမ်ယူႇႁႃႉ? ၼႆသေ လၢႆၾၢႆႇၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈတေၸၢင်ႈထုၵ်ႇသိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

လူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၸွမ်သိုၵ်းလူင် သုင်သုတ်းၶွင်မၢၼ်ႈ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ၶွင်သိုဝ်ႇ ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႈသုမ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူၼ်လႅပ်ႈယွမ်း ႁပ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – “ၵဝ်ၶႃႈတၵ်းယွမ်းႁပ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽွၼ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈတၵ်းတေဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ထဵင်တွပ်ႇသင်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးၼပ်ႉၵၼႅၼ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢၼ်ႉယွႆႉယပ်းသေ NLD ပႃႊတီႊၾၢႆႇၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇပေႉတူဝ်ႈၸွတ်ႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 1 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊ ရီႊ 2021 ၵေႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၸင်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶႂမ်ႈၶတ်း ၵွႆႈယူႇၵွႆႈယႂ်ႇတိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းၶိုၼ်ႈၶိူဝ်းယႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈႁူဝ်မိူင်း။

ၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ၵၢၼ်ယူႇလူၺ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1962 ၵူၼ်ႇယႃႉသိၵ်ႇပႅတ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 1947 သေတိၺွပ်းၶႃႈႁႅမ် ဢဝ်တၢႆ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉမူၺ်ႉမွတ်ႇၽူႈၼမ်းတႆးလႄႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇမႃးထိုင် 1988 ၵေႃႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေၶိၼ်ၽွင်းငမ်းမႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပူၼ်ႉ ပႅၼ်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ၸွမ်းလၢႆးႁဵတ်းၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ဝၢႆးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ယဝ်ႉ ထိုင်မႃး 2010 ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢဝ်ၸွမ်သိုၵ်းၸဵင်ႇဝိၼ်း ထွတ်ႇလွၼ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းဝႆႉသေပိၼ်ႇမႃးးၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးပႃႊတီႊ သၢင်ႇသီႈ USDP ၵမ်ႉႁွင်းသေလင် သေပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ဢၼ်လိုဝ်းၶၢၼ်ဝႃႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးဝွၵ်း ၵူင်း လႅၼ် တင်း ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈတဵၵ်းတဵင်သေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းတင်ႈတႄႇ 2010 – 2015 ၸွမ်းၼင်ႇၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 5 ပီ။

ဝၢႆးသေမူတ်းသဵင်ႈဢႃယုၸုပ်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉထိုင်မႃး 2015 – 2020 ပႃႊတီႊ NLD ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈပႃႊတီႊ NLD ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈ မိူင်း။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈယင်းမီးငဝ်းသိုၵ်းသုမ်ႇငမ်းၵုမ်းယွတ်ႈၶီႇႁူဝ် ၶႅင်ႁၢဝ်ႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇၵူႈမိူဝ်ႈၵူႈၶၢဝ်း မၢင်လိူင်ႈမၢင်ဢၼ် ပေႃးၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုင်ၵၢၼ် သင်ဢမ်ႇလႆႈ လၢႆလၢႆၾၢႆႇယင်းဢမ်ဢွင်းၾင်ၸႂ် ပဵၼ်လွႆၾႆးလုၵ်ႈလူင်ယူႇၼႂ်းၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၶိုၼ်းႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ပိူင်လူင်မၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း တိုတ်ႉၼွင်ႇၸၼ်ၸိူၵ်ႈယိုတ်ႈယွၼ်ႇၶဵင်ႈယၢၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆ ၸုမ်း တူတ်းႁႂ်ႈမႃၸႂ်လီ ဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇၶၢၼ်လၢတ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ၵိုတ်းတိုၵ်း” ၼၼ်ႉ ၼဵပ်းၼႅၼ်ႈၾင်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း မုင်ႈမွင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆ လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ထိုင်မႃး 2020 သဵင်ႈသုတ်းၸုပ်ႈဢႃယုၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႊတီႊ NLD ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈ ပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႊတီႊ NLD ၵႂၢတ်ႇလႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 920 တီႈၼင်ႈလႄႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းသၽႃး ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ။

ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်မၢၼ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈ 5,639 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 1,117 တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃး။

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႊတီႊ NLD ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼမ်မၢၵ်ႈလူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လိူတ်ႇႁွၼ်ႉမႆႈဢူၵ်းႁွၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ႁဵတ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တႅပ်းတတ်း ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ၸဵမ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈမိူင်းပႆႇလႅင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 2021  ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆဝၼ်းႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေပဵၼ်ႁဵတ်ႇၵၢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်းမေႃးယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးလူမ်ႉလၢင်ႉပဵတ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶႂမ်ႈၶတ်း ယိင်ႈယူႇယိင်ႈ မၢၵ်ႈၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ။ လိူဝ်သေဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸီႉၸႅင်ႈသပ်းလႅင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢႆၶႃႈႁႅမ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂမ်ႈၶတ်းၼၼ်ႉ လူမ်ႉတၢႆထႅင်ႈလူးၵၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယူင်းတူဝ်းသ ထႅမ်ႁႅင်းသူၼ်းၾႆးၾုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶႂမ်ႈၶတ်းၶဝ်သေ ယိင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးၶွၼ်ႈတုမ်မၢၵ်ႈၼမ်တူဝ်ႈၸွတ်ႇၵူႈႁူဝ်မိူင်း လိုၼ်း သုတ်းၵေႃႈဢမ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်တွပ်ႇၶႅၼ်ႉ တႅၼ်းၶိုၼ်းလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႈမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသေ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၢင်မိူင်းယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး။

တင်းလွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးပၵ်းထၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ လွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ် ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၶႃႊသီႊၼူဝ်ႊ လႄႈ ဝွၵ်း ၵူင်း ပႅတ်ႉလႅၼ်ထွၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းယေးပိူၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၶေႃႊလ်ႊသဵၼ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူႈလွင်ႈၵူႈလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႄႈမၢၵ်ႈတိူဝ်းလိုဝ်းလင်တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ မူတ်းတူဝ်မူတ်းၶိင်း ပဵၼ် ၼမ်ႉႁႆႈၼမ်ႉႁွင်ႉ ယွၼ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉသေပဵၼ်ၵၢၼ်ယူင်းယႂ်းၸိုဝ်ႈသဵင် မိူင်းၶႄလႆႈလူႉၼဝ်ႈယွၼ်ႉ မၼ်း။ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႉၵၢင်ႉ တဢၢင်း ဢႃႊရၵၼ်ႊ ၶဝ်လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းလႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ 1027။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းသင်သေလႆႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈႁွင်းႁပ်ႉပၢင်တိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆ သေႁႃ(လူႉသုမ်း) ၶူဝ်းႁေႃၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇလႄႈႁေႃႁိူၼ်းၸိူၼ်းတၢင်ႇ ယဵၼ်းပဵၼ် ၽဝ်ႇတဝ်ႈလွၼ်မူၼ်ႇ ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၽေးၼီၽႆးမူၵ်းထိူၼ်ႇမူၵ်းၶိူဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ပဵၼ်တီႈသေႃႉမုင်းသုၵ်ႉႁူဝ်ႁူမ်ႈတႂ်ႈၽူၺ်းယဵၼ်။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇႁႅင်းၵိုမ်းတႃႇသိုပ်ႇဢမ်းၼၢၸ်ႈၵႂႃႇလႆႈယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် မိူဝ်ႈပၢၵ်ႈတႃႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၵေႃႈၵဵပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ် ၶႃႈသိုၵ်းမႃးပဵၼ်သိုၵ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင် မၢပ်ႇငႅၼ်းတဵၵ်းတဵင်ၶိၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းၶူၺ်ႈၵၢၼ်ႉၼွမ်းယွမ်းထႃႈ မိူဝ်းႁႅင်းဢူၼ်ႈယွမ်းလူင်းမၼ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ထႅမ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းဢမ်ႇဝႆႉၸၢႆးဝႆႉယိင်း မိူဝ်ႈဢႃယုထိုင် 18 ပီ တၵ်းတေ လႆႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူႈၵေႃႉ  1 ၵေႃႉဢမ်ႇတႅမ်ႇ 2 ပီ ၵမ်းၼႆႉဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵွႆး ၵူၼ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇႁႃတၢင်းပၢႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ႁဵတ်းပၢသ်ႉပွတ်ႇ ဝႂ်တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းပေႃးယဵပ်ႇၵၼ်တၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပႆတၢင်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8-9 ပၢၵ်ႇၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးႁူဝ်ၶႆႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ၶွင်မိူင်းထႆးထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၼႂ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။

မွၼ်းၶိူဝ်း

(*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆၵမ် ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း