Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 တီႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇ လွင်း - ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း - ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းႁၢႆၼမ် ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်။ ပူၼ်ႉမႃး  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ...

ပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်း တၢင်း 3-4 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈၼႆႉ ၼႆသေ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 တေပၼ်ၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈ တဵဝ်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းၶူးၸွမ်းဝဵင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅတ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သီႇပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 118...

ပီၼႆႉ ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ မိူင်းမူဝ်းလိူဝ်ႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး တူၺ်းလူပၢႆးယူႇလီ

ပီၼႆႉ ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းမူဝ်းၼႃႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဢႆ ၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၊ ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ ႁူဝ်မဝ်း ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပီၵၢႆၸိုင် ပီၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ...

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉ - ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ထၢတ်ႈတေႃႇပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယေႃးမုၼ် ပၢင်းထၢတ်ႈတေႃႇ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၊ ထၢတ်ႈတေႃႇ ၸဝ်ႈသႃရိပုတ်ႉတရႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ မႃးမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးလႆႈဝႆႈသႃ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တေပၢင်းမႃးဝႆႉတီႈ ႁေႃၶမ်းလူင် သူၼ်မွၵ်ႇ ရၢတ်ႉၶျ်ၽရိူၵ်း ဢိူင်ႇမႄႈႁဵၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ  

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ႁွင်ႉ) ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီၼႆႉ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-24/2/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ (တိုဝ်းၵမ်) တႃႇသင် ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉသၢႆလႅင်းသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5...

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မီး ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ၊ ဢႃးၵျၢၼ်သုၼ်ႊၼီႊ ၊ ဢႃးၵျၢၼ် သူႇရၽူင်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတႆး...

တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး သီလိူင် ၶဵဝ် လႅင် သၢမ်တႃ မီးဝူင်းလိူၼ်ၶၢဝ်ယူႇၼႂ်းၵၢင်လႄႈ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်တူဝ်တႅၼ်းၽူႈၼမ်းတႆးလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီး ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ (ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး) ႁူမ်ႈတင်း “ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ” ( ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း/ၸွမ်ပိဝ်) ဢၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉၺၢၼ်ႇ   ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶူင်ဢွၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢိင်လူၺ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ 14...

ပၢင်ပွႆးၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၾိင်ႈလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၶုၼ်သၢမ်လေႃး - ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-12/2/2024 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး တီႈဝတ်ႉပႃႇသႃ ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင်ႉပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၶဝ်ႈဝတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ် 75 တူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-26/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ...

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး တေၸတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သႅၼ်ထဝ်ႈၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်သိပ်းယၢင်းၵွင်ႈ...

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီၼႆႉ ၵႂၢႆးၶဝ်ႈတေႃးၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 11 တူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၼင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ...

ပီၼႆႉ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ပီၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇထႆးလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-9/1/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း